Consultes al PDI

Objectiu: Puntualment es demana l'opinió a tot el professorat sobre algun aspecte en concret que no es cobreix amb el contingut de les enquestes oficials

Col·lectiu a qui va adreçat: Personal Docent i Investigador (PDI)

Periodicitat: Indefinida

Bloc específic

    Bloc comú (Model consulta)

       

        Adreça de contacte:  Info.enquestes@upc.edu