Comparteix:

L'acreditació institucional

L'obtenció de l'acreditació institucional permet als centres universitaris l'acreditació de tots els títols universitaris oficials que s'imparteixen en aquell centre per un període de cinc anys.

Quins són els requisits per obtenir-la?

  • Que el centre hagi acreditat almenys la meitat dels títols oficials de grau i almenys la meitat dels títols oficials de màster que es troben al RUCT no declarats a extingir.
  • Que s'emeti un certificat afirmant que els títols de grau i de màster del centre inscrits al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) s'estan impartint de manera efectiva.
  • Que el centre disposi del certificat d'implantació del sistema de garantia interna de la qualitat (SGIQ).

Com se sol·licita?

El termini de presentació de sol·licituds està obert de manera permanent. La universitat cal que presenti una sol·licitud per cada centre que demani l'acreditació institucional.

Quines són les fases de l'avaluació?

    1. L'avaluació dels processos transversals: Avaluació del SGIQ de la universitat que conté els processos transversals (comuns a tots els centres) i que depenen dels serveis generals de la Universitat.

    2. La certificació del SGIQ de cada centre: Avaluació del SGIQ específic de cada centre i com es relaciona amb els processos transversals de la Universitat.

Quin és el procediment d'avaluació?

La Comissió d'Avaluació Institucional i de Programes (CAIP) emetrà un informe d'avaluació vinculant per al Consell d'Universitats.

Com s'acreditaran els resultats? Quins segells s'obtindran?

Quan el centre obtingui l'acreditació institucional, AQU Catalunya emetrà un segell d'acreditació per a cada una de les titulacions que imparteix i un segell d'acreditació institucional per al centre. Consulteu les condicions d'ús dels segells.

Informació relativa a normatives i procediments: AQU

Adreça de contacte: