Comparteix:

Avaluació de la recerca

Els punts PAR tipus 1 són un indicador per mesurar la recerca de qualitat que es porta a terme a la UPC. Aquest indicador és usat per al repartiment d’ajuts, avaluació del PDI, política científica, etc.

A les primeries dels anys noranta del segle passat es van aprovar els punts PAR com a mecanisme de mesura de l’activitat de recerca d’unitats, grups de recerca i investigadors.

L’any 1999 es va veure la necessitat de crear un subconjunt de punts PAR perquè “es considera necessari fer una distinció explícita entre activitats de recerca de qualitat contrastada, és a dir, aquelles sobre les quals es té constància que han estat sotmeses a processos de revisió o de validació per part d’experts, i les que no ho han estat.” 

Aquestes activitats de qualitat contrastada són les que van donar lloc als punts PAR tipus 1. Entre aquestes cal destacar els articles en revistes científiques, la direcció de tesis, les publicacions derivades de congressos d’alt impacte, etc. 

Per poder discriminar i valorar amb PAR tipus 1 la UPC va establir uns mecanismes propis. Per exemple, per a les publicacions derivades de congressos s’han fet servir diverses metodologies al llarg dels anys per obtenir un catàleg de congressos científics internacionals que anomenem “congressos notables”.

Per als articles en revistes s’han seleccionat fins a catorze bases de dades de revistes per poder valorar correctament, no només els àmbits de l’enginyeria o les ciències bàsiques, si no també, l’arquitectura, l’urbanisme i en general les ciències socials i humanitats.

La valoració de capítols de llibres, llibres, premis, etc. es fa de forma individual per discriminar millor els de major qualitat. En el cas de llibres es té en compte l’editorial i col·lecció en què s’ha publicat, la tipologia (manual docent, de recerca, etc.), la distribució, etc.

Per als àmbits de l’arquitectura i l’urbanisme es valoren un seguit d’activitats pròpies que reflexen la seva activitat acadèmica i professional: concursos d’arquitectura, publicacions sobre l’obra, premis.