Manual de Qualitat de la UPC

 

L’ objecte d’aquest Manual de Qualitat és mostrar les línies mestres que regeixen el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat marc de la Universitat Politècnica de Catalunya.

A partir d’aquest document marc, cada centre docent, que disposa del seu propi SGIQ amb el disseny certificat i revisat d’acord al seu funcionament i les seves característiques i idiosincràsia, alinea i adapta els processos transversals de la Universitat amb els processos propis del seu sistema.

El Manual està estructurat en tres apartats, a banda d’aquesta breu introducció:

  • en un primer apartat es fa una presentació de la UPC i es descriu l’organització de la universitat i els seus òrgans de govern i es dóna comptes dels principals indicadors.

  • en un segon apartat s’exposa el compromís històric de la UPC en matèria de qualitat fins arribar a l’actual model de gestió de la qualitat, la política i els objectius de qualitat de la Universitat i els responsables de la qualitat a la UPC.

  • i en el tercer apartat s’exposa l’estructura i abast dels processos que conformen l’actual SGIQ marc de la UPC, els responsables d’executar-los i altres qüestions relacionades. 

 

Manual de qualitat