Manual de processos

El manual de processos té per objectiu establir els principis, les directrius i el suport metodològic que ha de permetre, als gestors i gestores de les unitats acadèmiques i administratives de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), adoptar de manera efectiva un enfocament basat en processos per a la gestió global de la seva activitat.

Està configurat com una eina, que descriu la metodologia a utilitzar per analitzar el flux de treball, que ajudarà a implantar una gestió orientada a processos a la UPC.

És una eina fonamental per a la modernització de la gestió i la referència que guiarà a les persones implicades en el disseny dels circuits, que està desenvolupada amb els principis següents:

  1. Fer partícips de la manera més activa possible a aquelles persones que coneixen el desenvolupament de la feina sobre les quals pivotarà tot el procés d’anàlisi, disseny i millora dels processos.
  2. Analitzar, millorar i documentar els processos amb vocació clara d’obtenir un disseny òptim, de manera que permeti realment assolir una millora en l’eficiència del seu desplegament.

 Guia per al disseny i documentació de processos

Adreça de contacte: Servei de Desenvolupament Organitzatiu