Comparteix:

Política lingüística

En l’àmbit de les actuacions de política lingüística, cal destacar les actuacions següents durant aquest curs acadèmic:

Acreditació del nivell de suficiència del PDI. S’ha aprovat l’Acord CG/2023/03/09, que estableix la normativa d’acreditació del nivell C1 de català per a l’accés i la selecció del professorat. S’han ampliat l’oferta de formació i les convocatòries d’exàmens oficials per al PDI, que el Servei de Llengües i Terminologia (SLT) ofereix de manera gratuïta. 239 PDI s’han inscrit als cursos (110 % d’increment), 80 han fet proves de nivell i 39 s’han presentat a les convocatòries oficials (160 % d’increment).

Campanya de recollida de certificats d’idiomes del PDI. S’ha fet una campanya perquè el PDI actualitzi els certificats de català i anglès al seu expedient electrònic i perquè l’acreditació amb validesa oficial consti a la base de dades de personal. Durant el mes de març, 358 persones del PDI van aportar certificats de català i 296 certificats d’anglès. El formulari de la Seu Electrònica de la UPC sobre acreditació lingüística està disponible de manera permanent.

Ús de llengües en la docència, transparència i seguretat lingüístiques. S’ha analitzat l’oferta d’assignatures per estudis i centres, amb la finalitat de conèixer el grau d’assoliment de l’objectiu del 80 % de català en els graus que ha plantejat el sistema universitari. Segons les dades del curs passat, de 125 graus, 82 assoleixen aquest objectiu i 43 hi estan per sota. Respecte a la bústia d’usos i drets lingüístics, aquest curs han arribat 36 queixes. 22 persones del PDI han participat en la convocatòria de revisió i traducció de material docent com a mesura per facilitar que el material estigui disponible en la llengua de la docència anunciada.

Competència en una tercera llengua en els graus. Aquest curs s’han aplicat els canvis en la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster (NAGRAMA), que amplien les possibilitats d’assolir la competència en una tercera llengua, per exemple amb la superació de cursos interns com els que ofereix l’SLT i amb cursos externs conduents a certificats amb validesa oficial.

Qualitat lingüística. S’han revisat i generat les versions en català, castellà i anglès del web i la documentació institucional i dels encàrrecs de les unitats, amb un total de 6.000 fulls. L’SLT també ha publicat la guia de redacció científica en anglès i el recurs multilingüe Tecnologies lingüístiques per a la comunicació universitària, i ha ofert 10 cursos i tallers de millora de la competència en comunicació eficaç en català i anglès i la competència intercultural.

Acollida lingüística i cultural. Prop de 1.500 estudiants han participat en les activitats d’acollida: taller Welcome de l’Orientation Week, programa Salsa’m de mentories i cursos de català inicial.