Comparteix:

Memòries de política lingüística UPC

Memòria SLT: resultats 2023

Els indicadors es corresponen a l'any natural 2023, excepte en els casos en què s'indica any acadèmic 2022-2023. Els resultats es presenten organitzats en tres àmbits. Aquestes dades també es publiquen al Portal d'indicadors i dades estadístiques de la UPC. Pots descarregar-te la Memòria SLT 2023.

1. Millora de les competències comunicatives i interculturals

L'SLT dona suport a l'acollida lingüística i cultural, a la formació i l'acreditació del coneixement de llengües i a la millora de la competència comunicativa i intercultural de la comunitat UPC per mitjà de cursos, tallers, activitats culturals, recursos i atenció de consultes. 

Actuacions Resultats
Acollida lingüística i cultural
Programa de mentoria SALSA'M, d'acollida lingüística i cultural (2022-2023) Coordinació del programa a 10 centres, amb 9 beques de coordinació.
632 estudiants (469 incoming students, 163 mentors i mentores).
116 parelles lingüístiques, 580 pràctiques ling.
1 195 assistències presencials i virtuals a les activitats.
15 activitats culturals presencials.
Taller Welcome, d'acollida lingüística i cultural (2022-2023) 14 grups i 818 inscripcions al taller Welcome, dins l'Orientation Week que organitza el Gabinet de Relacions Internacionals.
Taller Just Arrived (A1) Elaboració del curs de nivell A1 i acord amb 8 centres per impartir-lo el curs 2023-2024.
Formació i acreditació de català
Cursos de català del nivell A2 al C1 + Conversa per a tota la comunitat UPC (2022-2023) 43 grups, 506 inscripcions.
Tallers i sessions de preparació de l'examen de suficiència del PDI (C1) (2022-2023)

Taller de 15 hores, 2 grups, 12 inscripcions.
Sessió de 2 hores, 2 grups, 4 inscripcions.

Exàmens oficials de català CIFALC a la UPC
(2022-2023)
3 convocatòries d'exàmens, 52 inscripcions.
B2: 5 examinands (4 aptes, 3 PDI).
C1: 47 examinands (43 aptes, 39 PDI).
Proves de coneixement de català del PTGAS per a l'accés i provisió (2022-2023)

12 convocatòries, 50 inscripcions.
B2: 9 examinands, 7 aptes.
C1: 41 examinands, 33 aptes.

Formació i acreditació d'idiomes
Programa Idiomes UPC (2022-2023) per a tota la comunitat UPC Oferta de cursos i exàmens oficials de les escoles d'idiomes de la UAB, UB i UOC (3 convenis vigents des de 2017).
279 inscripcions (UAB: 20 inscripcions, UB: 104 inscripcions, UOC: 155 inscripcions).
Curs de pràctica oral d'anglès B2 per a l'estudiantat de grau 4 edicions presencials, 20 hores, 61 inscripcions.
CLUC-EMI, Certificat de capacitació per a la docència en anglès per al PDI
(2022-2023)
2 tallers de preparació per a l'examen (desembre i juny), a través de l'ICE, 6 hores, 25 inscripcions.
2 convocatòries d'examen (UPF gener i juliol 2023), 24 inscripcions, 22 aptes.
Diagnòstic sobre el nivell d'anglès de l'estudiantat de grau de nou accés
Enquesta inici de curs estudiantat grau de nou accés: de 5 718 estudiants, hi ha hagut 2 774 respostes (48 %). El 55,73 % (1 546 respostes) autodeclara que té un certificat oficial de nivell B2 o superior i un 44,26 % (1 228) que no en té.

Test de nivell d'anglès ( per mitjà del SIMTEST UAB): 645 estudiants (23 % dels que han  respost l'enquesta). El 67% obté una puntuació que se situa en el nivell B2 o superior.
Formació en comunicació eficaç
English for Engineers per a estudiantat de grau i doctorat 1 edició, 16 hores, 8 inscripcions.
El llenguatge inclusiu i no sexista en la docència i la recerca en català, castellà i anglès 5 edicions (3 virtuals i 2 presencials), 2 hores, dins del Pla de formació del PTGAS i del Pla de formació del PDI.
162 inscripcions: 97 PDI, 30 PTGAS, 35 estudiants.
Redacció i publicació de la tesi doctoral 4 edicions (2 en castellà i 2 en anglès; 3 virtuals i 1 presencial), en col·laboració amb ICE i Biblioteques, dins del Pla de formació del PDI.
76 inscripcions.
Com comunicar, recurs per avaluar i millorar les competències comunicatives 13 401 sessions, 9 303 usuaris, 22 473 pàgines vistes.
Formació en interculturalitat
Mou-te. Curs de preparació intercultural per a estudiants outgoing 1 edició, 3 hores, 4 inscripcions.
Taller d'interculturalitat 'Un món divers' per al PTGAS 1 edició, 10 hores, dins del Pla de formació del PTGAS.11 inscripcions.
Aliança Unite!, Grup de multilingüisme i multiculturalitat Organització del Concurs de vídeos interculturals d'Unite! 
28 vídeos presentats (5 vídeos de la UPC).
282 inscrits (27 inscrits de la UPC).

Tàndems lingüístics Unite!
49 tàndems; 98 participants (18 participants de la UPC).
Secretaria Tècnica de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació lingüístiques de Catalunya - CIFALC
Coordinació de la CIFALC

Coordinació de 12 universitats, conjuntament amb la UdG durant el bienni 2023-2024.

Elaboració, seguiment i rendició de comptes del Pla de treball i del Pressupost 2023

4 àmbits estratègics, 24 objectius i 44 accions.
Tramitació de l'ajut de la Generalitat de Catalunya.
Memòria justificativa.

Organització de convocatòries d'exàmens per obtenir certificats oficials

7 convocatòries interuniversitàries (4 d'ordinàries i 3 d'extraordinàries).
9 nivells oferts, 8 grups de treball interuniversitaris i 27 exàmens elaborats.
5.790 inscripcions en el conjunt del sistema.

Organització de jornades interuniversitàries i reunions del Ple i la Comissió Permanent de la CIFALC

3 jornades organitzades, 3 plens i 4 comissions permanents

Assessorament individualitzat
Consultes sobre cursos, acreditació i valoració de certificats d'idiomes 2 593 tiquets atesos al Demana SLT.

2. Qualitat de les comunicacions multilingües

L'SLT dona suport a la qualitat lingüística i la disponibilitat de les versions en tres llengües dels textos de la UPC per mitjà del servei de traduccions i correccions i de recursos de redacció i comunicació, especialment sobre els criteris lingüístics del llibre d'estil de la UPC.

Actuacions Resultats
Traduccions i correccions (català, castellà, anglès)
Total d'encàrrecs (ca, es, en) 867 encàrrecs, 1 254 498 paraules (4 182 fulls)
Convocatòria de revisió de material docent per garantir la seguretat lingüística a l'aula 22 encàrrecs, 205 695 paraules (686 fulls).
Informació acadèmica i de recerca 203 encàrrecs, 313 461 paraules (1 045 fulls).
Textos institucionals i administratius 642  encàrrecs, 735 342 paraules (2 451 fulls).
Recursos d'assessorament lingüístic
UPCTERM (ca, es, en) 116 378 termes total, 1 344 termes nous, 4 348 consultes.
Nova subàrea: Tecnologies de l'hidrogen (208 termes).
Lèxic d'educació superior (ca, es, en) 15 774 termes total, 541 termes nous, 4 944 consultes.
Nova subàrea: Riscos laborals (181 termes).
Nomenclatura UPC (ca, es, en) 2 957 termes total, 32 termes nous, 1 805 consultes.
Portal de tecnologies lingüístiques 17 fitxes de recursos, 10 videotutorials, 20 consells i 26 pàgines web informatives a partir dels interessos dels usuaris o de la situació comunicativa.
Guide to Scientific Writing Elaboració d'un nou contingut: Drafting Agreements in English.
Criteris lingüístics del llibre d'estil de la UPC Elaboració de 3 continguts nous: com millorar la redacció d'exàmens, correus i convenis.
Recursos per editar i millorar els textos en format Word Elaboració de 5 videotutorials: configuració de paràgrafs, menús, títols, llistes, etc.
Assessorament
Consultes lingüístiques i sobre serveis 688 tiquets atesos al Demana SLT.

3. Disseny de plans i mesures de política lingüística

L’SLT dona suport als òrgans de política lingüística de la UPC, als objectius del Pla de llengües UPC i als acords sobre política lingüística del sistema universitari i de recerca de Catalunya i amb aquesta finalitat promou i manté una xarxa d'aliances internes i externes.

Actuacions Resultats
Política lingüística de la UPC
Acords dels òrgans de govern de la UPC (suport al Vicerectorat de Qualitat i Política Lingüística) - 4 sessions de la Comissió de Política Lingüística del Consell de Govern.
- Acord CG/2023/03/09, pel qual el Consell de Govern aprova la Normativa d'acreditació del coneixement de català del PDI de la UPC.
- Acord CG/2023/02/19 i Acord CG/2023/02/20, aprovats pel Consell de Govern, que inclouen clàusules sobre coneixement de català del PDI.
- Acord CG/2023/09/08, aprovat pel Consell de Govern, que incorpora l'obligatorietat de presentar i explicar el resum de la tesi en català.
- Acord CG/2023/02/36, aprovat pel Consell de Govern, que inclou 6 objectius (23 %) vinculats al Pla de llengües UPC. 
- Acord CU/2023/09/02, aprovat pel Claustre Universitari, que inclou l'informe sobre política lingüística
- Memòria UPC del 2022-2023 (Secretaria General), que inclou l'informe sobre política lingüística.
Indicadors lingüístics 10 indicadors lingüístics publicats:
 • Assignatures de les quals es coneix la llengua d'impartició en graus i màsters
 • Llengües d'impartició als estudis de grau
 • Llengües d'impartició als estudis de màster
 • Qualitat lingüística del web
 • Coneixements lingüístics del PDI i PTGAS
 • Nombre de graus impartits 100% en anglès a la UPC
 • Nombre de màsters impartits 100% en anglès a la UPC
 • Coneixement d'anglès de l'estudiantat de grau de nou ingrés
 • Estudiantat que assoleix la competència en tercera llengua
 • Nombre de tesis elaborades a la UPC per llengua de redacció
 • Tesis amb resums en les tres llengües (des de l’aprovació de la normativa)
Usos i drets lingüístics

- 35 tràmits a la Bústia d'usos i drets lingüístics.
- 2 informes sobre queixes lingüístiques per al Departament de Recerca i Universitats.
- Campanya sobre drets lingüístics i ús de llengües a l’aula a l'inici de curs.
- Publicació dels compromisos dels centres sobre transparència lingüística en les guies docents i els horaris.
- Informe sobre ús de llengües a la docència de graus i màsters de 17 centres per al VRQPL.

Campanyes

- Campanya de recollida de certificats adreçada al PDI: 400 PDI van pujar certificats a l'expedient el 2022-2023.
- Campanya informativa sobre l’acreditació del nivell de suficiència del PDI.
- Campanya sobre coneixement d'anglès dels estudiants de grau de nou accés.
- Campanya informativa per a estudiants que tenen pendent d’acreditar la tercera llengua, a través dels centres.
- Campanya de difusió de la terminologia dels àmbits de coneixement de la UPC #ElJocUPCTERM.
- Campanya sobre tecnologies lingüístiques per a comunicació universitària.
- Campanya de difusió de la convocatòria de traducció i correcció de material docent en català i anglès per garantir la seguretat lingüística a l'aula.

Aliances
Convenis de col·laboració
 • Convenis de formació i acreditació d'idiomes amb la UAB, la UB i la UOC.
 • Conveni amb l'IEC i Enciclopèdia Catalana: Diccionari de matemàtiques.
 • Convenis amb Enciclopèdia Catalana i TERMCAT: diccionaris de la col·lecció "Ciència i Tecnologia".
 • Conveni amb el TERMCAT: diccionaris de la UPC.
 • Projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants en entitats col·laboradore.
Col·laboracions externes

Integrada pels serveis lingüístics de les universitats catalanes.

 • Secretaria de la CIFALC els anys 2023 i 2024.
 • 4 projectes Interlingua
 • Grup tractament del gènere
 • Recurs interuniversitari A1
 • Grup de Qualitat Lingüística de la Secció de Català de la Xarxa Vives d'Universitats.
 • Grup de Qualitat Lingüística de la Secció de Català de la Xarxa Vives d'Universitats.
 • Grup de Terminologia i Nomenclatura de la Xarxa Vives d'Universitats.
 • Grup de Treball Indicadors Lingüístics de la Xarxa Vives d'Universitats.
- TERMCAT, Centre de Terminologia de la llengua catalana: 7 convenis.
- REALITER, xarxa panllatina de terminologia.
- CERCLES, Confederació Europea de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior.
Suport al Vicerectorat de Qualitat i Política Lingüística de la UPC:
- Comissió de Llengua del Consell Interuniversitari de Catalunya.
- Comissió i grup de seguiment del Pla d’enfortiment del català en el sistema universitari i de recerca (PEC). 1 informe de seguiment del PEC Departament de Recerca i Universitats.
Col·laboracions internes UPC

- Servei d'Accés i Provisió: proves de coneixement de català i anglès en els processos d’accés del PTGAS.
- Servei de Desenvolupament Professional: Pla de formació del PTGAS, eix de coneixement i ús de llengües (accions formatives de l’SLT).
- Institut de Ciències de l'Educació: Pla de formació del PDI (taller CLUC-EMI) Escola de Doctorat: actuacions de formació de doctorands/doctorandes.
- Àrea Acadèmica: competència en terceres llengües.
- Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius: actuacions de formació
- Servei de Comunicació: web i publicacions institucionals
- Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat: indicadors lingüístics.
- Gabinet de Relacions Internacionals: objectius del Pla d’internacionalització vinculats al PL UPC i programa SALSA’M.
- Gabinet d'Innovació i Comunitat. Oficina d'Inclusió: Pla d'inclusió i tractament de gènere.
- Grup de treball d'audiovisuals: col·laboració i assistència a les sessions quinzenals.
- Grup de treball Multilingüisme i Multiculturalitat UNITE.
- Centres docents: informes d'ús de llengües a la docència per centres, cursos i serveis d’acollida lingüística i pràctica d’anglès.

Comunicació i xarxes socials
Web Serveis i recursos lingüístics de la UPC 967 519 vistes, 466 771 usuaris, 3 278 134 esdeveniments.
Twitter SLT 5 150 tuits, 1 730 seguidors.
Instagram SLT 386 publicacions, 925 seguidors.
Instagram SALSA'M 79 publicacions, 600 seguidors.
Facebook SALSA'M 1 700 seguidors.

 Resultats de cursos anteriors