Vés al contingut (premeu Retorn)

Símbols

 

Com s'escriuen

  • S'escriuen amb lletra rodona i sense punts ni entremig ni al final del símbol.

   Cr (crom)
   MEUR (milions d'euros)
   mm (mil·límetres)

   • Cursiva
    Solament es poden escriure en cursiva quan tenen un sentit metalingüístic.

    El símbol de mol és mol, escrit en lletra rodona i sense punt al final.

 • Cal deixar un espai entre la quantitat i el símbol. Si coincideix amb un final de línia, no es pot separar la quantitat del símbol (en els programes de tractament de textos, s'hi deixa un espai fix: Control + majúscula + espai).

  6 km (quilòmetres)

  Tampoc es poden separar els diversos elements que formen un símbol compost.

  30.215 kWh
  la fórmula de l'aigua és H2O


  Solament s’escriuen sense deixar cap espai entre el signe i la xifra que acompanyen els símbols corresponents als angles.

  15° 15 graus
  30′ 30 minuts
  15″ 15 segons

 • Expressions
  Si equivalen a expressions, podem utilitzar una barra entre ambdós elements.

  5 m/s (cinc metres per segon)
  10 km/h (deu quilòmetres per hora)

 • Intervals
  Quan s’indica un interval és preferible repetir el símbol.

  Del 5 % al 15 % de saturació
  Una temperatura entre 20 °C i 30 °C


 

Majúscula

S'escriuen amb majúscula els símbols següents:

 • Els punts cardinals

  N

  nord

  NO

  nord-oest

  NE

  nord-est

  S

  sud

  SE

  sud-est

  SO

  sud-oest

  O

  oest


 • La primera lletra dels elements químics

  He (heli)
  Fe (ferro)
  N (nitrogen)
  Na (sodi)

 • Les unitats del sistema internacional que procedeixen d’un nom propi.

  V (volt), d’Alessandro Volta
  W (watt), de James Watt
  Pa (pascal), de Blaise Pascal
  T (tesla), de Nikola Tesla

  Encara que la grafia tradicional de litre és amb minúscula (l) es recomana l’ús de la majúscula per claredat (L).

 • Els símbols monetaris

  EUR, € (euro)
  USD, $ (dòlar americà)
  GBP, £ (lliura esterlina)

 • Els set prefixos que representen els múltiples més grans.

  M (mega)
  T (tera)
  E (exa)
  Y (yotta)
  G (giga)
  P (peta)
  Z (zetta)

 

Plural

 • Els símbols no tenen marca de plural, perquè són invariables.

  km
  (i no kms) quilòmetre, quilòmetres

 

 

Com es llegeixen

 • Els símbols es llegeixen com si el terme abreujat estigués escrit amb totes les lletres del nom.

  Així, escrivim 5 m però llegim "cinc metres".

 

El símbol de l'euro

 • El símbol establert per la Comissió Europea és €.

  Aquest símbol es fa servir juntament amb la resta de símbols internacionals: $ (dòlar nord-americà), ¥ (ien)...

  784,02 €
  100 ¥

 • Escriptura del símbol € amb els ordinadors

  Els teclats inclouen aquest símbol. Una altra solució és la combinació de les tecles Alt Gr, e.

  El codi de llenguatge HTML és €

 • Codi normalitzat ISO

  El codi normalitzat establert per l'Organització Internacional per a l'Estandardització és EUR. S'utilitza en els actes jurídics.

  Aquest símbol es fa servir juntament amb la resta de codis normalitzats: USD (dòlar nord-americà), JPY (ien)...

  784,02 EUR
  100 JPY


 • Posició del símbol i el codi

  S'han de situar després de la xifra que acompanyen i separats amb un espai.

  30 EUR
  30 €


  No s'ha de seguir el sistema anglosaxó, que els situa al davant de la xifra.

  EUR 30
  €30

 • Abreviatura de l'euro

  A banda dels símbols anteriors, l'euro no té cap altra abreviació, perquè tallar la paraula no estalviaria gaire caràcters respecte de la paraula sencera.

  100 euros
  100 eur.

 • Pronúncia en català

  La pronúncia s’ha d’adaptar a les diferències fonètiques derivades de la diversitat dialectal. En català central s’ha de fer una e oberta i una u final; en català occidental es pronuncia amb una e tancada i una o tancada.

  [èuru]
  [éuro]

 • Els cents o cèntims, i els céntimos

  Tot i que el terme corresponent a la centèsima part de l’euro és cent, el Consell de la Unió Europea estableix que també es poden fer servir denominacions d’ús quotidià dels estats membres.

  L’Institut d'Estudis Catalans recomana fer servir preferiblement el terme cèntim, tenint en compte que ja la recull el diccionari com a “moneda que val la centèsima part d’una unitat monetària”.

  En castellà, la Real Academia Española estableix que la fracció de l'euro té els noms de céntimo i cent (aquest sols en l'àmbit de la Unió Europea). També fa èmfasi a no fer servir el terme centavo.

 • Abreviatura dels cèntims

  Les abreviatures de cèntim poden ser ct. o cènt.

  En castellà, l'abreviatura recollida per la Real Academia Española és cént. El plural és cts.

 • Escriptura amb lletres

  Per expressar quantitats amb decimals es pot fer servir la preposició amb o també la conjunció i.

  trenta-dos euros amb vint-i-cinc cèntims (32,25 euros)
  trenta-dos euros i vint-i-cinc cèntims (32,25 euros)

  En castellà s'usen les preposicions equivalents: con i y.

  treinta y dos euros con veinticinco céntimos (32,25 euros)
  trenta y dos euros y veinticinco céntimos (32,25 euros)

 • Altres usos del terme euro

  Per designar amb un sol terme el conjunt d’estats membres de la Unió Europea que han adoptat la moneda única, el TERMCAT, Centre de Termonologia de Catalunya, proposa l'ús del terme zona euro.

  En castellà, el terme corresponent és zona del euro, segons la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Banc d'Espanya.

 

Els símbols dels milers, milions i milers de milions d'euros

 • Els organismes internacionals estandarditzadors no han fixat cap convenció per representar els milers, els milions i els milers de milions d'euros.

  Per homogeneïtzar-ne l'ús en la documentació de la UPC, es proposa utilitzar els prefixos del sistema internacional d'unitats (SI), que ja es feien servir per representar els milions de pessetes: MPTA.

 • Els milions

  Els milions es poden representar amb el símbol M, que correspon al prefix de l'SI del factor 106, mega.

  10 MEUR, 10 M€ (deu milions d'euros)

 • Els milers

  Els milers es poden representar amb el símbol k, que correspon al prefix de l'SI del factor 103, kilo.

  10 kEUR, 10 k€ (deu mil euros)

 • Els milers de milions

  Els milers de milions es poden representar amb el símbol G, que correspon al prefix de l'SI del factor 109, giga.

  10 GEUR, 10 G€ (deu mil milions d'euros)

 • Ús restringit de l'abreujament dels milers, els milions i els milers de milions d'euros

  És preferible usar de manera general la designació completa de la unitat monetària, d'acord amb la recomanació dels organismes oficials.

  trenta mil euros, 30.000 euros
  trenta milions d'euros, 30 milions d'euros
  trenta mil milions d'euros, 30.000 milions d'euros

  L'ús dels abreujaments s'ha de restringir a la documentació comptable i de gestió, que sovint conté un gran nombre de quantitats xifrades. Com que l'ús d'aquests abreujaments amb els prefixos de l'SI no està estandarditzat, es recomana especificar-ne el significat en una nota en els documents en què s'utilitzen.

   

  Llista de símbols de física i química

  Recollim les unitats del sistema internacional, amb els símbols corresponents, ordenades segons els tipus de magnituds que designen. Alhora, fem una llista final que recull tots els símbols que hem tractat ordenats alfabèticament per agilitar-ne la localització. Seguint la regla general d’apostrofació.

  • Sistema internacional d’unitats

   • Prefixos de l'SI

    Factor

    Prefix

    Símbol

    1024

    yotta

    Y

    1021

    zetta

    Z

    1018

    exa

    E

    1015

    peta

    P

    1012

    tera

    T

    109

    giga

    G

    106

    mega

    M

    103

    kilo

    k

    102

    hecto

    h

    10

    deca

    da

    10-1

    deci

    d

    10-2

    centi

    c

    10-3

    mil·li

    m

    10-6

    micro

    μ

    10-9

    nano

    n

    10-12

    pico

    p

    10-15

    femto

    f

    10-18

    atto

    a

    10-21

    zepto

    z

    10-24

    yocto

    y


    • En electrotècnia, s’usen també els prefixos proposats per la Comissió Internacional d’Electrotècnia, no inclosos a l’SI.

   • Unitats SI bàsiques o fonamentals

    Magnitud

    Unitat

    Símbol

    corrent elèctric

    ampere (1)

    A

    intensitat lluminosa

    candela

    cd

    longitud

    metre

    m

    massa

    kilogram

    kg

    quantitat de substància

    mol

    mol

    temperatura termodinàmica

    kelvin

    K

    temps

    segon

    s


    (1) L’ampere, el joule i el newton són unitats denominades amb un nom propi. A l’hora de pronunciar-los també es respecta la pronúncia original: [ampèr], [jul] i [níuton].

   • Unitats SI suplementàries

     

    Magnitud

    Unitat

    Símbol

    angle pla

    radian

    rad

    angle sòlid

    estereoradian

    sr


   • Unitats SI mecàniques

     

    Magnitud

    Unitat

    Símbol

    superfície

    metre quadrat

    m2

    volum

    metre cúbic

    m3

    densitat

    kilogram per metre cúbic

    kg/m3

    força

    newton

    N

    pressió

    pascal

    Pa

    energia, treball

    joule

    J

    velocitat

    metre per segon

    m/s

    acceleració

    metre per segon quadrat

    m/s2

    moment d’inèrcia

    kilogram-metre quadrat

    kg·m2

    potència

    watt

    W

    velocitat angular

    radian per segon

    rad/s

    acceleració angular

    radian per segon quadrat

    rad/s2

    moment d’una força

    newton-metre

    N·m

    freqüència

    hertz

    Hz

    nombre d’ones

    ona per metre

    m–1

    viscositat cinemàtica

    metre quadrat per segon

    m2/s

    viscositat dinàmica

    pascal-segon

    Pa·s

    mòdul d’elasticitat

    newton per metre quadrat

    N/m2

    tensió superficial

    newton per metre

    N/m


   • Unitats SI elèctriques

    Magnitud

    Unitat

    Símbol

    càrrega elèctrica

    coulomb

    C

    potencial elèctric, diferència
    de potencial, força electromotriu

    volt

    V

    resistència

    ohm

    Ω

    conductància

    siemens

    S

    capacitat

    farad

    F

    camp elèctric

    volt per metre

    V/m

    desplaçament elèctric

    coulomb per
    metre quadrat

    C/m2

    permitivitat

    farad per metre

    F/m

    moment elèctric

    coulomb per metre

    C·m

    flux magnètic

    weber

    Wb

    inductància

    henry

    H

    inducció magnètica

    tesla

    T

    camp magnètic

    ampere per metre

    A/m

    permeabilitat

    henry per metre

    H/m

    moment magnètic

    ampere-metre quadrat

    A·m2

    força magnetomotriu

    ampere

    A


   • Unitats SI tèrmiques

    Magnitud

    Unitat

    Símbol

    calor

    joule

    J

    capacitat calorífica

    joule per kelvin

    J/K

    calor específica

    joule per kilogram kelvin

    J·kg-1·K-1

    calor de canvi de fase

    joule per kilogram

    J/kg

    calor molar

    joule per mol kelvin

    J·mol-1·K-1

    entropia

    joule per kelvin

    J/K

    coeficient de conductivitat

    watt per metre kelvin

    W·m-1·K-1

    coeficient de transmissió

    watt per metre quadrat
    de calor kelvin

    W·m-2·K-1


   • Unitats SI fotomètriques

    Magnitud

    Unitat

    Símbol

    flux lluminós

    lumen

    lm

    quantitat de llum

    lumen-segon

    lm·s

    luminància

    candela per metre quadrat

    cd/m2

    il·luminació

    lux

    lx


   • Unitats SI radiològiques

    Magnitud

    Unitat

    Símbol

    activitat

    becquerel

    Bq

    exposició

    coulomb per kilogram

    C/kg

    dosi absorbida

    gray

    Gy

    dosi equivalent

     

    Sv


   • Unitats que s’utilitzen conjuntament amb les SI

    Magnitud

    Unitat

    Símbol

    angle pla

    grau

    °

     

    minut

     

    segon

    longitud

    àngstrom

    Å

    unitat astronòmica UA

    parsec

    pc

    superfície

    centímetre (CGS)*

    cm2

     

    àrea

    a

     

    hectàrea

    ha

     

    barn

    b

    volum

    litre

    l, L

    massa

    gram (CGS)*

    g

     

    tona

    t

     

    unitat de massa atòmica

    u

    temps

    minut

    min

     

    hora

    h

     

    dia

    d

    pressió

    bar

    bar

     

    atmosfera

    atm

    energia

    electró volt

    eV

    luminància

    stilb (CGS)*

    sb

    iluminància

    fot (CGS)*

    ph

    activitat

    curie

    Ci

    exposició

    röntgen, roentgen

    R

    dosi absorbida

    rad

    rd

    càrrega elèctrica

    franklin (CGS)*

    Fr

    inducció magnètica

    gauss (CGS)*

    G, Gs


    * (CGS) sistema cegesimal

    • Quan la unitat derivada es forma dividint una unitat per una altra es pot utilitzar la barra obliqua, la barra horitzontal o bé potències negatives.

    m/s, m · s-1

    • No s’ha d’introduir més d’una barra obliqua en una mateixa línia, excepte si es col·loquen els parèntesis pertinents, a fi d’evitar tota ambigüitat possible.

    m · Kg · s-3 · A-1

    Però no

    m · kg / s3 / A

    • Oralment, per tal de diferenciar la multiplicació de la divisió, es pot llegir en el primer cas multiplicat per o bé fer una pausa entre les dues unitats; i en el cas de la divisió, simplement per.

    P · s pascal segon
    pascal multiplicat per segon
    V/m volt per metre

  • Símbols químics

   Element

   Símbol

   actini

   Ac

   alumini

   Al

   americi

   Am

   antimoni

   Sb

   argó

   Ar

   arsènic (1)

   As

   àstat

   At

   bari

   Ba

   beril·li

   Be

   berkeli

   Bk

   bismut

   Bi

   bor

   B

   brom

   Br

   cadmi

   Cd

   calci

   Ca

   californi

   Cf

   carboni

   C

   ceri

   Ce

   cesi

   Cs

   clor

   Cl

   cobalt

   Co

   coure

   Cu

   criptó

   Kr

   crom

   Cr

   curi

   Cm

   disprosi

   Dy

   einsteni

   Es

   erbi

   Er

   escandi

   Sc

   estany

   Sn

   estronci

   Sr

   europi

   Eu

   fermi

   Fm

   ferro

   Fe

   fluor

   F

   fòsfor

   P

   franci

   Fr

   gadolini

   Gd

   gal·li

   Ga

   germani

   Ge

   hafni

   Hf

   heli

   He

   hidrogen

   H

   holmi

   Ho

   indi

   In

   iode

   I

   iridi

   Ir

   iterbi

   Yb

   itri

   Y

   lantani (2)

   La

   laurenci

   Lr

   liti

   Li

   luteci

   Lu

   magnesi

   Mg

   manganès

   Mn

   mendelevi

   Md

   mercuri

   Hg

   molibdè

   Mo

   neó

   Ne

   neodimi

   Nd

   neptuni

   Np

   niobi

   Nb

   níquel

   Ni

   nitrogen

   N

   nobeli

   No

   or

   Au

   osmi

   Os

   oxigen

   O

   pal·ladi

   Pd

   plata

   Ag

   platí

   Pt

   plom

   Pb

   plutoni

   Pu

   poloni

   Po

   potassi

   K

   praseodimi

   Pr

   prometi (3)

   Pm

   protoactini

   Pa

   radi

   Ra

   radó

   Rn

   reni

   Re

   rodi

   Rh

   rubidi

   Rb

   ruteni

   Ru

   samari

   Sm

   seleni

   Se

   silici

   Si

   sodi

   Na

   sofre

   S

   tal·li

   Tl

   tàntal

   Ta

   tecneci

   Tc

   tel·luri (4)

   Te

   terbi

   Tb

   titani

   Ti

   tori

   Th

   tuli

   Tm

   tungstè

   W

   unnilenni

   Une

   unnilhexi

   Unh

   unnilocti

   Uno

   unnilpenti

   Unp

   unnilquadi

   Unq

   unnilsepti

   Uns

   urani

   U

   vanadi

   V

   xenó

   Xe

   zinc

   Zn

   zirconi

   Zr


   (1) Pot anomenar-se també arseni
   (2) Pot anomenar-se també lantà
   (3) Pot anomenar-se també promeci
   (4) Pot anomenar-se també tel·lur

   

  Com s'apostrofen els símbols químics

  Els símbols químics i les fórmules no s’apostrofen mai, encara que el seu nom desenvolupat sí que s’apostrofi.

  el He

  l’heli

  el Al

  l’alumini

  el Na

  el sodi

  el Al2S3

  el sulfur d’alumini

  el H2SO4

  l’àcid sulfúric

  el Cr2(SO0)3

  el sulfat de crom

  el Na2O

  l’òxid de sodi

  el HIO4

  l’àcid periòdic

  la CH3NH2

  la metilamina

  la C6H5NH2

  l’anilina