Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Recursos de redacció / Criteris lingüístics i guies / Escriptura dels nombres

Com s'escriuen els nombres

MERLÍ. Manual d'estil i recursos lingüístics. Criteris lingüístics

Els textos tècnics i científics són plens de dades numèriques. També als textos de gestió universitària es fan servir habitualment aquests elements de la llengua. Tot i que no hi ha regles estrictes per representar els nombres, és recomanable seguir uns criteris concrets per unificar-ne l'ús. Pel que fa al llenguatge científic, en molts casos la grafia és establerta per institucions internacionals.

En aquest apartat es donen unes pautes bàsiques per a un tractament coherent de l'escriptura dels nombres.

 

Xifres o lletres

 • En els textos científics, en què cal molta precisió numèrica perquè una quantitat s’ha de comptabilitzar o perquè designa una mesura o magnitud, s'escriuen amb xifres.

  Poseu en el tub d’assaig 5 gotes d’etanol.
  El vehicle té un volum de càrrega de 3,5 m3.

 • En un text general en què apareix alguna dada numèrica aïllada i la resta és lletra, els nombres que s’expressen amb tres mots o menys s'escriuen amb lletres.

  Cal escollir tres assignatures de lliure elecció.
  En aquest projecte participaran trenta-dos professors.
  A la nostra escola hi ha mil dos-cents estudiants.
  En aquesta assignatura s’han matriculat cent trenta-quatre estudiants.

  En les jornades hi va haver 635 [sis-cents trenta-cinc] assistents.

  • En el cas dels números compresos entre el vint-i-u i el vint-i-nou, la i no es compta com a mot.

 • En un text general, també s'escriuen en xifres els nombres acompanyats del símbol d'una unitat física o monetària. Si es fa servir la paraula corresponent a la unitat, la xifra es pot escriure amb lletres.

  El preu per assistir a les conferències és de 40 €.
  El parc tecnològic té un espai total de 38 ha de terreny i comparteix aquest entorn amb el campus acadèmic de Castelldefels.
  El campus disposa de deu hectàrees, ocupades per diversos centres.

Ús del guionet

 • Cal posar guionet entre la desena i la unitat, i entre la unitat i la centena.

  Per recordar-ho, podeu utilitzar la forma D-U-C (desena-unitat-centena).

  trenta-u (desena-unitat)
  dos-cents (unitat-centena)
  quatre-cents cinquanta-dos (unitat-centena desena-unitat)

 • Els nombres compresos entre el vint-i-u i el vint-i-nou, ambdós inclosos, hi afegeixen una i, que ha d’anar entre guionets.

  vint-i-quatre
  vint-i-set

 

Separació dels milers, els milions...

 • Espais

  Per marcar els milers, els milions, etc. feu servir preferentment un espai fi (thin space) o, per assegurar que la xifra no se separi al final de la línia, un espai fix (no-break space).

  Dividiu les xifres en grups de tres.

  9 000
  90 000
  900 000
  9 000 000
  9 000 000 000

  També es fan grups de tres xifres en la part decimal.

  3 468 793,543 45

  En el cas de quantitats que només contenen quatre xifres, es pot eliminar l'espai que separa el miler. En aquest cas, feu el mateix a la part decimal.

  9000
  8012,5497

  Si hi ha quantitats amb quatre xifres i altres que en tenen més, feu servir sempre l'espai de separació. 

  Dels 300 000 euros pressupostats, cal descomptar-ne 5 315 euros corresponents a...


 • Punts

  En el cas de textos en què es donin dades financeres de la Universitat, és possible fer servir un punt per separar les xifres.

  9.000
  90.000
  900.000
  9.000.000
  9.000.000.000


 • Els números de sèrie no inclouen cap mena de puntuació o espai: telèfons, documents identificatius, anys, pàgines.

  Trobareu la informació a les pàgines 1315-1240.


 • Aquest criteri segueix el que estableix la International Organization for Standardization, ISO 31-0:1992, Quantities and units - Part 0: General principles, units and symbols, revisada a Quantities and units - Part 1: General (ISO 80000-1:2009 + Cor 1:2011) (UNE-EN ISO 80000-1:2014), que es basa en el sistema internacional d'unitats (SI), adoptat per la Conferència General de Pesos i Mesures (CGPM).

  Vegeu també el que estableix el sistema internacional d'unitats.

  Podeu consultar al web de l'Institut d'Estudis Catalans: La simbologia i la formulació en els textos científics i Magnituds, unitats i símbols en química física.

  Podeu consultar també la Guide for the Use of the International System of Units (SI).

  La Real Academia Española (Ortografía de la lengua española) segueix aquest mateix criteri per a la llengua espanyola. 

   

  Els milions

  • Les unitats de milió s’escriuen amb lletres i amb el mot milions.

   Dos milions

  • Les desenes, les centenes o els milers de milions s’escriuen amb xifres i amb el mot milions.

   20 milions
   150 milions
   1 000 milions

  • Quan la quantitat no és rodona, s’escriu tot amb xifres o s’arrodoneix amb dècimes.

   8,5 milions
   8 500 000

   • Quan la xifra té més d'un decimal, el nombre s'escriu en xifres.

   En l'actualitat, 15 250 000 persones es beneficiarien d'aquesta tecnologia.
   En l'actualitat, 15,25 milions de persones es beneficiarien d'aquesta tecnologia.

   

  El miliard, el bilió, el 'billion'

  El miliard és un terme que designa la noció “mil milions”. Aquest concepte equival al terme nord-americà billion. Cal no confondre, doncs, billion amb el terme català bilió, que significa “un milió de milions”.

   

  Decimals

  • S’escriuen amb xifres.
  • La part entera i la decimal se separen amb una coma, sense espais.

   La longitud és de 2,5 metres.
   S'ha d'escalfar a 32,8 ºC

   • No és correcte utilitzar cap altre signe ni ometre la coma.

   La longitud és de 2'5 metres.
   La longitud és de 2.5 metres.

   S'ha d'escalfar a 32'8 ºC.
   S'ha d'escalfar a 32.8 ºC.

   

  Partitius

  • En els textos generals, els partitius (meitat, terç, mig, sisena, etc.) es poden escriure amb lletres.

   La meitat de la població
   La 1/2 de la població

   Un terç del fons monetari
   1/3 del fons monetari

   Una sisena part del professorat
   1/6 part del professorat
  • En textos tècnics (expressions matemàtiques, acompanyats d'unitats de mesura), s'escriuen amb xifres.

   

  Nombres fraccionaris

  • El numerador i el denominador se separen mitjançant una barra inclinada.
  • Els milers i els milions s'indiquen amb un espai.

   18/5
   1 850/62
   5 850 000/53

   

  Enumeracions

  • S’escriuen amb xifres si es disposen en una columna.

   Material:
   1 matràs d’Erlenmeyer
   3 provetes
   1 termòmetre
   2 embuts de decantació.

  • Si s'escriuen dins de text, es poden escriure amb lletres d'acord amb la convenció general.

   Els materials necessaris per fer l'exercici pràctic són un matràs d'Erlenmeyer, tres provetes, un termòmetre i dos embuts de decantació.

   

  Percentatges

  • Si la xifra va acompanyada del símbol (%), s’escriu amb xifres.

   El 12 % dels casos...
   El dotze per cent dels casos...

  • Entre el número i el símbol s'ha de deixar un espai.

   15 %

   • S'aconsella que l'espai sigui un espai fix, de manera que la xifra i el símbol no puguin quedar separats al final d'una línia (amb el Word: Ctrl + Maj. + espai).

  • Quan indiquem un interval de tants per cent és preferible repetir el símbol %.

   Entre el 40 % i el 50 %

   

  Indicacions horàries

  • De manera general, les hores s'escriuen amb xifres, tot i que és possible escriure-les amb lletres, si no cal una gran precisió.

   La reunió tindrà lloc a les 14.30 h.
   La reunió tindrà lloc a dos quarts de tres de la tarda.

   Cal recordar que, en català, les expressions corresponents als quarts s'escriuen de la manera següent:

   un quart de...
   dos quarts de...
   tres quarts de...  • Les hores, els minuts i els segons s’escriuen amb xifres seguides del símbol de la unitat corresponent, deixant un espai entre el número i el símbol.

   4 h
   35 min
   15 s

  • L’hora es pot escriure de les maneres següents:

   16.30 h
   16 h 30 min (sistema internacional)
   16:30 (sistema ISO; sovint es fa servir en els programes de jornades, congressos...)


  • Quan indiquem un interval d'hores, s'aconsella repetir el símbol de l'hora.

   La reunió tindrà lloc de 9.30 h a 12.30 h.

  • Són incorrectes casos com els següents:

   4,30
   4 h 30
   4 30

   

  Magnituds físiques i monetàries

   • Les quantitats seguides d’una unitat física o monetària o bé del símbol d’aquestes unitats s’escriuen sempre amb xifres. S'ha de deixar un espai entre la xifra i la unitat.

    150 € (150 euros)

    14 km (14 quilòmetres)

  • Si s'utilitza el sistema sexagesimal per a la mesura d’angles, no s'hi ha de deixar l’espai.

   35’ (35 minuts)
   15” (15 segons)
   10° 30’ 14”

  • Els graus centígrads s’escriuen amb xifres, seguides del símbol °C. S'ha de deixar un espai entre la xifra i el símbol, però no entre els dos elements que el constitueixen.

   12 °C

  • Quan s'indica un interval de temperatura és preferible repetir el símbol.

   Entre 3 °C i 12 °C

   

  Les dimensions geomètriques

   • Les dimensions geomètriques s’escriuen sempre amb xifres. S'ha de deixar un espai entre la xifra i el símbol x. La unitat de mesura solament se situa al final.

    3 x 3 x 3 cm

    

   Indicacions d'ordre

   • En els índexs, les notes, els sumaris i les taules, els números d’ordre s’acostumen a alinear per la dreta, perquè el text presenti una certa uniformitat.

    8.

    Proveïment d’aigua

    9.

    Sanejament

    10.

    Conclusions

    11.

    Bibliografia

    I.

    Introducció

    II.

    Vies urbanes

    III.

    Trànsit urbà

    IV.

    Enllumenat públic

    

   Divisions o apartats

    • És opcional posar l’últim punt de les xifres de numeració d'apartats, encara que la tendència habitual és de posar-l’hi. Els punts que apareixen entre els números són, en canvi, imprescindibles.

     1. Introducció
     2. Programació bàsica amb control numèric
     2.1. Estructura del programa
     2.2. Condicions de desplaçament o funcions preparatòries G

   • És incorrecte, però, posar el punt final quan l’esmentem per fer-ne remissió dins el text.

    Ja hem vist en l’apartat 2.1 que aquesta teoria s’acomplia en tots els casos
    Ja hem vist en l’apartat 2.1. que aquesta teoria s’acomplia en tots els casos

    

   Congressos, jornades i fires

   • Per a noms oficials de congressos, jornades, festivals, fires i competicions es poden utilitzar les xifres romanes (sense marca de plural) o bé els números ordinals (segon, tercera, etc.).

    I Congrés de Xarxes d'Innovació Educativa
    Segona Jornada d'Interacció Matemàtica-Indústria
    V Jornades de Joves Investigadors en Física Atòmica i Molecular

    

   Numeració de textos legals

   • La numeració dels textos legals i normatius (decrets, lleis...) s'escriu sempre amb xifres, amb una barra inclinada entre el número de la sèrie i l'any, i sense punts ni espais de separació entre els milers i les centenes.

    Resolució 1769/2010, de 16 de juliol
    Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre

   • La numeració de publicacions oficials s'escriu sempre amb xifres i sense punts ni espais de separació entre els milers i les centenes.

    DOGC núm. 5029, de 14.12.2007
    BOE-A-2007-22293

    

   Dates

   • Es recomana escriure l'any complet.

    L’any 2011

   • L’any no ha de portar el punt del miler.

    L’any 2.003

   • Si s'elideixen algunes xifres, no s'hi ha de posar l’apòstrof per indicar-ho.

    L’any '98
    L'any '92

   • Dècades

    Si es fa servir l'expressió "els anys ...", "a la dècada dels anys..." o "a la dècada dels...", l'any s'escriu amb lletres.

    Els anys noranta, la comunitat universitària...
    A la dècada dels anys noranta, la comunitat universitària...
    A la dècada dels noranta, la comunitat universitària...

    En canvim, si es fa servir l'expressió "a la dècada de + el número de l'any", l'any s'escriu amb xifres.

    A la dècada de 1990, la comunitat universitària...

   • La indicació de la data completa (dia, mes, any) s’escriu: el dia amb xifres, el mes amb lletres i l’any amb xifres completes.

    29 de febrer de 2010

   • Si cal una forma més sintètica es pot posar tota la data amb xifres.

    D'acord amb la ISO 8601 (UNE-EN 28601:1995. Elementos de datos y formatos de intercambio. Intercambio de información. Representación de la fecha y de la hora), l'element que separa els elements de les datacions ha de ser el guionet. Tot i això, per raó de l'ús comú, també es poden utilitzar el punt o la barra inclinada.

    D'acord amb la mateixa normativa, l'any s'ha d'especificar amb les quatre xifres que hi corresponen. Tot i això, per raó de l'ús comú, també es poden utilitzar les dues últimes xifres.

    18-3-2011
    18.3.2011
    18/3/11

    És correcte, també, escriure el mes amb xifres romanes.

    24.IV.10
    24-IV-10

   • Quan el nombre que indica el dia o el mes és més petit que 10, es recomana no afegir un 0 a la xifra simple, tret que es tracti de formularis informatitzats o documentació bancària o comercial.

    6-4-2013
    9.3.13
    2/8/13

   • Si es fa referència a un període, l'any que queda en segon lloc no s'abreuja.

    El curs 2011-2012

   • Segles

    S'escriuen amb xifres romanes. Sempre que sigui possible, s'han d'escriure amb versaletes.

    El segle xix va ser època en què la indústria tèxtil...

    

   Números de telèfon

   • Si el número de telèfon es vol separar en grups, es fa servir un espai. No s'hi han de posar signes com ara guionets o punts.

    934 017 109

   • Els diversos prefixos territorials o provincials se separen del número de telèfon amb un guionet.

    010 - 34 - 934 016 186

   • L’extensió, si n’hi ha, s’escriu al final i entre parèntesis.

    936 758 016 (274)

    

   Apostrofació dels nombres

   • Els nombres que s’apostrofen quan s’escriuen amb lletres també s’apostrofen quan s’escriuen amb xifres.

    l'u l'1
    d'u d'1
    l'onze l'11
    d'onze d'11

    

   Xifres al final de línia

   • Quan una xifra queda al final d'una línia, es recomana no separar-la de l'element que l'acompanya (paraula, símbol...).

    Els materials de l'assignatura, que hauran elaborat
    3 professors del departament...
    Els materials de l'assignatura, que hauran elaborat 3
    professors
    del departament...

    Segons els resultats de l'aproximació feta amb aquest software, un
    30 % de les edificacions no compleix els requisits estàndards.
    Segons els resultats de l'aproximació feta amb aquest software, un 30
    %
    de les edificacions no compleix els requisits estàndards.

   • També es recomana no separar nombres correlatius o que formen una unitat.

    Els nous graus es començaran a impartir al centre el curs
    2012-2013.
    Els nous graus es començaran a impartir al centre el curs 2012-
    2013
    .

    

   Nombres a l'inici de frase

    • Quan un nombre inicia una frase, s'escriu amb lletres.

     Vint-i-cinc membres del PDI accediran a les activitats de formació.

    • Una altra opció és capgirar la frase.

     Set-centes vint-i-dues
     persones han estat escollides per participar en el pla pilot.

   Per participar en el pla pilot, han estat escollides 722 persones.

    

   Diferències entre 'número' i 'nombre'

   • El terme nombre és el resultat de comptar les coses que formen un agregat. En aquest sentit es pot considerar un sinònim de quantitat de.

    El nombre d’estudiants d’aquest curs
    El nombre d’assistents al congrés

    També s’utilitza per designar qualsevol dels ens abstractes que resulten de generalitzar aquest concepte. En l’àrea de matemàtiques, hi podem trobar molt exemples.

    els nombres
    el nombre enter
    el nombre decimal
    el nombre senar
    el nombre primer

   • El terme número té un ús més concret. És el nombre amb què una cosa és designada dins d’una sèrie o col·lecció.

    la pàgina número 4
    el número 3 del butlletí
    el DNI número 37 536 872
    el número de telèfon 934 017 109
    el seient número 21

    

   Taules de diversos tipus de numerals

   • Numerals cardinals

    zero

    0

    un, una

    1

    dos, dues

    2

    tres

    3

    quatre

    4

    cinc

    5

    sis

    6

    set

    7

    vuit

    8

    nou

    9

    deu

    10

    onze

    11

    dotze

    12

    tretze

    13

    catorze

    14

    quinze

    15

    setze

    16

    disset

    17

    divuit

    18

    dinou

    19

    vint

    20

    vint-i-un, vint-i-una

    21

    vint-i-dos, vint-i-dues

    22

    trenta

    30

    trenta-tres

    33

    quaranta

    40

    cinquanta

    50

    seixanta

    60

    setanta

    70

    vuitanta

    80

    noranta

    90

    cent

    100

    cent un, cent una

    101

    cent deu

    110

    cent vint-i-tres

    123

    cent trenta-quatre

    134

    dos-cents, dues-centes

    200

    cinc-cents, cinc-centes

    500

    mil

    1.000

    mil un, mil una

    1.001

    cinc mil deu

    5.010

    cent mil

    100 000

    un milió

    1 000 000

    deu milions

    10 000 000

    un miliard

    1 000 000 000

    un bilió

    1 000 000 000 000

    un trilió

    1 000 000 000 000 000 000


   • Numerals ordinals escrits amb xifres aràbigues

    SINGULAR

    PLURAL

    Masculí

    Femení

    Masculí

    Femení

    1r primer
    2n segon
    3r tercer
    4t quart
    5è cinquè
    6è sisè
    7è setè
    8è vuitè
    9è novè
    10è desè
    11è onzè
    12è dotzè
    13è tretzè
    14è catorzè
    15è quinzè
    16è setzè
    17è dissetè
    18è divuitè
    19è dinovè
    20è vintè
    21è vint-i-unè
    22è vint-i-dosè

    30è trentè
    40è quarantè
    50è cinquantè
    60è seixantè
    70è setantè
    80è vuitantè
    90è norantè
    100è centè

    1a primera
    2a segona
    3a tercera
    4a quarta
    5a cinquena
    6a sisena
    7a setena
    8a vuitena
    9a novena
    10a desena
    11a onzena
    12a dotzena
    13a tretzena
    14a catorzena
    15a quinzena
    16a setzena
    17a dissetena
    18a divuitena
    19a dinovena
    20a vintena
    21a vint-i-unena
    22a vint-i-dosena

    30a trentena
    40a quarantena
    50a cinquantena
    60a seixantena
    70a setantena
    80a vuitantena
    90a norantena
    100a centena

    1rs primers
    2ns segons
    3rs tercers
    4ts quarts
    5ns cinquens
    6ns sisens
    7ns setens
    8ns vuitens
    9ns novens
    10ns desens
    11ns onzens
    12ns dotzens
    13ns tretzens
    14ns catorzens
    15ns quinzens
    16ns setzens
    17ns dissetens
    18ns divuitens
    19ns dinovens
    20ns vintens
    21ns vint-i-unens
    22ns vint-i-dosens

    30ns trentens
    40ns quarantens
    50ns cinquantens
    60ns seixantens
    70ns setantens
    80ns vuitantens
    90ns norantens
    100ns centens

    1es primeres
    2es segones
    3es terceres
    4es quartes
    5es cinquenes
    6es sisenes
    7es setenes
    8es vuitenes
    9es novenes
    10es desenes
    11es onzenes
    12es dotzenes
    13es tretzenes
    14es catorzenes
    15es quizenes
    16es setzenes
    17es dissetenes
    18es divuitenes
    19es dinovenes
    20es vintenes
    21es vint-i-unenes
    22es vint-i-dosenes

    30es trentenes
    40es quarantenes
    50es cinquantenes
    60es seixantenes
    70es setantenes
    80es vuitantenes
    90es norantenes
    100es centenes


   • Numerals partitius (formes masculines en singular)

    1/2 mig / meitat

    1/12 dotzè

    1/3 terç

    1/13 tretzè

    1/4 quart

    1/14 catorzè

    1/5 cinquè

    1/15 quinzè

    1/6 sisè

    1/16 setzè

    1/7 setè

    1/17 dissetè

    1/8 vuitè

    1/18 divuitè

    1/9 novè

    1/20 vintè

    1/10 desè

    1/21 vint-i-unè

    1/11 onzè

    1/30 trentè


    Els numerals fraccionaris s’expressen lingüísticament mitjançant dos numerals: un cardinal que designa el numerador de la fracció i un ordinal que designa el denominador.

    2/8 dos vuitens
    3/4 tres quarts
    4/6 quatre sisens

   • Numerals multiplicatius

    simple

    X 1

    doble

    X 2

    triple, tripla

    X 3

    quàdruple, quàdrupla

    X 4

    quíntuple, quíntupla

    X 5

    sèxtuple, sèxtupla

    X 6

    sèptuple, sèptupla

    X 7

    òctuple, òctupla

    X 8

    nònuple, nònupla

    X 9

    dècuple, dècupla

    X 10

    cèntuple, cèntupla

    X 100

    múltiple, múltipla

    X (>2)


   • Numerals col·lectius segons la quantitat d’elements de què consta el conjunt

    monari / monàdic

    1

    binari

    2

    ternari, triàdic

    3

    quaternari

    4

    quinari

    5

    senari

    6

    septenari

    7

    octonari

    8

    novenari

    9


   • Numerals col·lectius que indiquen la quantitat d’angles que formen una figura geomètrica

    trígon, triangle

    3 costats

    tetràgon

    4 costats

    pentàgon

    5 costats

    hexàgon

    6 costats

    heptàgon

    7 costats

    octàgon, octògon

    8 costats

    decàgon

    9 costats

    dodecàgon

    12 costats

    pentadecàgon

    15 costats

    icosàgon

    20 costats


   • Numerals col·lectius que indiquen la quantitat de cares que té una figura

    diedre, díedre

    2 cares

    triedre, tríedre

    3 cares

    poliedre, políedre

    més de 3 cares

    tetraedre, tetràedre

    4 cares

    pentaedre, pentàedre

    5 cares

    hexaedre, hexàedre

    6 cares

    heptaedre, heptàedre

    7 cares

    octaedre, octàedre

    8 cares

    decaedre, decàedre

    10 cares

    dodecaedre, dodecàedre

    12 cares

    icosaedre, icosàedre

    20 cares


   • Numerals col·lectius que designen períodes d’anys

    bienni

    2 anys

    trienni

    3 anys

    quadrienni

    4 anys

    quinquenni

    5 anys

    sexenni

    6 anys

    septenni

    7 anys

    decenni

    10 anys

    tricenni

    30 anys

    centenni

    100 anys

    mil·lenni

    1 000 anys


   • Freqüència en l’ocurrència d’esdeveniments

    diari, diària

    un cop al dia

    setmanal un cop a la setmana
    bisetmanal dos cops a la setmana

    trisetmanal

    tres cops a la setmana

    desenal

    un cop cada deu dies

    quinzenal

    un cop cada quinze dies

    mensual un cop al mes
    bimensual dos cops al mes

    trimensual

    tres cops al mes

    bimestral

    un cop cada dos mesos

    trimestral

    un cop cada tres mesos

    quadrimestral

    un cop cada quatre mesos

    semestral

    un cop cada sis mesos

    plurianual

    diversos cops a l’any

    bianual / bisanual dos cops cada any
    trianual tres cops cada any

    quadrianual

    quatre cops cada any

    anual / anyal

    un cop cada any


    • Cal recordar que la paraula biennal significa que ocorre un cop cada dos anys.