Comparteix:

Com s'escriuen els nombres

Els textos tècnics i científics són plens de dades numèriques. També als textos de gestió universitària es fan servir habitualment aquests elements de la llengua. Tot i que no hi ha regles estrictes per representar els nombres, és recomanable seguir uns criteris concrets per unificar-ne l'ús. Pel que fa al llenguatge científic, en molts casos la grafia és establerta per institucions internacionals.

En aquest apartat es donen unes pautes bàsiques per a un tractament coherent de l'escriptura dels nombres.

 

Xifres o lletres

 • En els textos científics, en què cal molta precisió numèrica perquè una quantitat s’ha de comptabilitzar o perquè designa una mesura o magnitud, s'escriuen amb xifres.

  Poseu en el tub d’assaig 5 gotes d’etanol.
  El vehicle té un volum de càrrega de 3,5 m3.

 • En un text general en què apareix alguna dada numèrica aïllada i la resta és lletra, els nombres que s’expressen amb tres mots o menys s'escriuen amb lletres.

  Cal escollir tres assignatures de lliure elecció.
  En aquest projecte participaran trenta-dos professors.
  A la nostra escola hi ha mil dos-cents estudiants.
  En aquesta assignatura s’han matriculat cent trenta-quatre estudiants.

  En les jornades hi va haver 635 [sis-cents trenta-cinc] assistents.

  • En el cas dels números compresos entre el vint-i-u i el vint-i-nou, la i no es compta com a mot.

 • En un text general, també s'escriuen en xifres els nombres acompanyats del símbol d'una unitat física o monetària. Si es fa servir la paraula corresponent a la unitat, la xifra es pot escriure amb lletres.

  El preu per assistir a les conferències és de 40 €.
  El parc tecnològic té un espai total de 38 ha de terreny i comparteix aquest entorn amb el campus acadèmic de Castelldefels.
  El campus disposa de deu hectàrees, ocupades per diversos centres.

Ús del guionet

 • Cal posar guionet entre la desena i la unitat, i entre la unitat i la centena.

  Per recordar-ho, podeu utilitzar la forma D-U-C (desena-unitat-centena).

  trenta-u (desena-unitat)
  dos-cents (unitat-centena)
  quatre-cents cinquanta-dos (unitat-centena desena-unitat)

 • Els nombres compresos entre el vint-i-u i el vint-i-nou, ambdós inclosos, hi afegeixen una i, que ha d’anar entre guionets.

  vint-i-quatre
  vint-i-set

 

Separació dels milers, els milions...

 • Espais

  Per marcar els milers, els milions, etc. feu servir preferentment un espai fi (thin space) o, per assegurar que la xifra no se separi al final de la línia, un espai fix (no-break space).

  Dividiu les xifres en grups de tres.

  9 000
  90 000
  900 000
  9 000 000
  9 000 000 000

  També es fan grups de tres xifres en la part decimal.

  3 468 793,543 45

  En el cas de quantitats que només contenen quatre xifres, es pot eliminar l'espai que separa el miler. En aquest cas, feu el mateix a la part decimal.

  9000
  8012,5497

  Si hi ha quantitats amb quatre xifres i altres que en tenen més, feu servir sempre l'espai de separació. 

  Dels 300 000 euros pressupostats, cal descomptar-ne 5 315 euros corresponents a...


 • Punts

  En el cas de textos en què es donin dades financeres de la Universitat, és possible fer servir un punt per separar les xifres.

  9.000
  90.000
  900.000
  9.000.000
  9.000.000.000


 • Els números de sèrie no inclouen cap mena de puntuació o espai: telèfons, documents identificatius, anys, pàgines.

  Trobareu la informació a les pàgines 1315-1240.


 • Aquest criteri segueix el que estableix la International Organization for Standardization, ISO 31-0:1992, Quantities and units - Part 0: General principles, units and symbols, revisada a Quantities and units - Part 1: General (ISO 80000-1:2009 + Cor 1:2011) (UNE-EN ISO 80000-1:2014), que es basa en el sistema internacional d'unitats (SI), adoptat per la Conferència General de Pesos i Mesures (CGPM).

  Vegeu també el que estableix el sistema internacional d'unitats (versió catalana de l'Institut d'Estudis Catalans).

  Podeu consultar al web de l'Institut d'Estudis Catalans: La simbologia i la formulació en els textos científics i Magnituds, unitats i símbols en química física.

  Podeu consultar també la Guide for the Use of the International System of Units (SI).

  La Real Academia Española (Ortografía de la lengua española) segueix aquest mateix criteri per a la llengua espanyola. 

   

  Els milions

  • Les unitats de milió s’escriuen amb lletres i amb el mot milions.

   Dos milions

  • Les desenes, les centenes o els milers de milions s’escriuen amb xifres i amb el mot milions.

   20 milions
   150 milions
   1 000 milions

  • Quan la quantitat no és rodona, s’escriu tot amb xifres o s’arrodoneix amb dècimes.

   8,5 milions
   8 500 000

   • Quan la xifra té més d'un decimal, el nombre s'escriu en xifres.

   En l'actualitat, 15 250 000 persones es beneficiarien d'aquesta tecnologia.
   En l'actualitat, 15,25 milions de persones es beneficiarien d'aquesta tecnologia.

   

  El miliard, el bilió, el 'billion'

  El miliard és un terme que designa la noció “mil milions”. Aquest concepte equival al terme nord-americà billion. Cal no confondre, doncs, billion amb el terme català bilió, que significa “un milió de milions”.

   

  Decimals

  • S’escriuen amb xifres.
  • La part entera i la decimal es poden separar amb una coma o amb un punt, sense espais.

   La longitud és de 2,5 metres.
   S'ha d'escalfar a 32,8 ºC
   Si apliquem el teorema de Pitàgores, trobarem que d = 1200.48.

   • No és correcte utilitzar cap altre signe.

   S'ha d'escalfar a 32'8 ºC.

  • Aquest criteri segueix el que estableix la International Organization for Standardization, ISO 31-0:1992, Quantities and units - Part 0: General principles, units and symbols, revisada a Quantities and units - Part 1: General (ISO 80000-1:2009 + Cor 1:2011) (UNE-EN ISO 80000-1:2014), que es basa en el sistema internacional d'unitats (SI), adoptat per la Conferència General de Pesos i Mesures (CGPM).

   Vegeu també el que estableix el sistema internacional d'unitats.

   Vegeu també el que estableix el sistema internacional d'unitats (versió catalana de l'Institut d'Estudis Catalans).

   Podeu consultar al web de l'Institut d'Estudis Catalans: La simbologia i la formulació en els textos científics i Magnituds, unitats i símbols en química física.

   Podeu consultar també la Guide for the Use of the International System of Units (SI).

   La Real Academia Española (Ortografía de la lengua española) segueix aquest mateix criteri per a la llengua espanyola. .

   

  Partitius

  • En els textos generals, els partitius (meitat, terç, mig, sisena, etc.) es poden escriure amb lletres.

   La meitat de la població
   La 1/2 de la població

   Un terç del fons monetari
   1/3 del fons monetari

   Una sisena part del professorat
   1/6 part del professorat
  • En textos tècnics (expressions matemàtiques, acompanyats d'unitats de mesura), s'escriuen amb xifres.

   

  Nombres fraccionaris

  • El numerador i el denominador se separen mitjançant una barra inclinada.
  • Els milers i els milions s'indiquen amb un espai.

   18/5
   1 850/62
   5 850 000/53

   

  Enumeracions

  • S’escriuen amb xifres si es disposen en una columna.

   Material:
   1 matràs d’Erlenmeyer
   3 provetes
   1 termòmetre
   2 embuts de decantació.

  • Si s'escriuen dins de text, es poden escriure amb lletres d'acord amb la convenció general.

   Els materials necessaris per fer l'exercici pràctic són un matràs d'Erlenmeyer, tres provetes, un termòmetre i dos embuts de decantació.

   

  Percentatges

  • Si la xifra va acompanyada del símbol (%), s’escriu amb xifres.

   El 12 % dels casos...
   El dotze per cent dels casos...

  • Entre el número i el símbol s'ha de deixar un espai.

   15 %

   • S'aconsella que l'espai sigui un espai fix, de manera que la xifra i el símbol no puguin quedar separats al final d'una línia (amb el Word: Ctrl + Maj. + espai).

  • Quan indiquem un interval de tants per cent és preferible repetir el símbol %.

   Entre el 40 % i el 50 %

   

  Indicacions horàries

  • De manera general, les hores s'escriuen amb xifres, tot i que és possible escriure-les amb lletres, si no cal una gran precisió.

   La reunió tindrà lloc a les 14.30 h.
   La reunió tindrà lloc a dos quarts de tres de la tarda.

   Cal recordar que, en català, les expressions corresponents als quarts s'escriuen de la manera següent:

   un quart de...
   dos quarts de...
   tres quarts de...  • Les hores, els minuts i els segons s’escriuen amb xifres seguides del símbol de la unitat corresponent, deixant un espai entre el número i el símbol.

   4 h
   35 min
   15 s

  • L’hora es pot escriure de les maneres següents:

   16.30 h
   16 h 30 min (sistema internacional)
   16:30 (sistema ISO; sovint es fa servir en els programes de jornades, congressos...)


  • Quan indiquem un interval d'hores, s'aconsella repetir el símbol de l'hora.

   La reunió tindrà lloc de 9.30 h a 12.30 h.

  • Són incorrectes casos com els següents:

   4,30
   4 h 30
   4 30

   

  Magnituds físiques i monetàries

   • Les quantitats seguides d’una unitat física o monetària o bé del símbol d’aquestes unitats s’escriuen sempre amb xifres. S'ha de deixar un espai entre la xifra i la unitat.

    150 € (150 euros)

    14 km (14 quilòmetres)

  • Si s'utilitza el sistema sexagesimal per a la mesura d’angles, no s'hi ha de deixar l’espai.

   35’ (35 minuts)
   15” (15 segons)
   10° 30’ 14”

  • Els graus centígrads s’escriuen amb xifres, seguides del símbol °C. S'ha de deixar un espai entre la xifra i el símbol, però no entre els dos elements que el constitueixen.

   12 °C

  • Quan s'indica un interval de temperatura és preferible repetir el símbol.

   Entre 3 °C i 12 °C

   

  Les dimensions geomètriques

  • Les dimensions geomètriques s’escriuen sempre amb xifres. S'ha de deixar un espai entre la xifra i el símbol x. La unitat de mesura solament se situa al final.

    3 x 3 x 3 cm

    

   Les escales

   • Les escales dels dibuixos tècnics s'escriuen amb dos punts entre els nombres de la relació corresponent, sense cap separació, i amb un espai fix per separar els milers  (UNE-ISO 5455). (Vegeu més amunt Separació dels milers, els milions...)

     1:1 000
     1:10 000

     

    Indicacions d'ordre

    • En els índexs, les notes, els sumaris i les taules, els números d’ordre s’acostumen a alinear per la dreta, perquè el text presenti una certa uniformitat.

     8.

     Proveïment d’aigua

     9.

     Sanejament

     10.

     Conclusions

     11.

     Bibliografia

     I.

     Introducció

     II.

     Vies urbanes

     III.

     Trànsit urbà

     IV.

     Enllumenat públic

     

    Divisions o apartats

     • És opcional posar l’últim punt de les xifres de numeració d'apartats, encara que la tendència habitual és de posar-l’hi. Els punts que apareixen entre els números són, en canvi, imprescindibles.

      1. Introducció
      2. Programació bàsica amb control numèric
      2.1. Estructura del programa
      2.2. Condicions de desplaçament o funcions preparatòries G

    • És incorrecte, però, posar el punt final quan l’esmentem per fer-ne remissió dins el text.

     Ja hem vist en l’apartat 2.1 que aquesta teoria s’acomplia en tots els casos
     Ja hem vist en l’apartat 2.1. que aquesta teoria s’acomplia en tots els casos

     

    Congressos, jornades i fires

    • Per a noms oficials de congressos, jornades, festivals, fires i competicions es poden utilitzar les xifres romanes (sense marca de plural) o bé els números ordinals (segon, tercera, etc.).

     I Congrés de Xarxes d'Innovació Educativa
     Segona Jornada d'Interacció Matemàtica-Indústria
     V Jornades de Joves Investigadors en Física Atòmica i Molecular

     

    Numeració de textos legals

    • La numeració dels textos legals i normatius (decrets, lleis...) s'escriu sempre amb xifres, amb una barra inclinada entre el número de la sèrie i l'any, i sense punts ni espais de separació entre els milers i les centenes.

     Resolució 1769/2010, de 16 de juliol
     Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre

    • La numeració de publicacions oficials s'escriu sempre amb xifres i sense punts ni espais de separació entre els milers i les centenes.

     DOGC núm. 5029, de 14.12.2007
     BOE-A-2007-22293

     

    Dates

    • Es recomana escriure l'any complet.

     L’any 2011

    • L’any no ha de portar el punt del miler.

     L’any 2.003

    • Si s'elideixen algunes xifres, no s'hi ha de posar l’apòstrof per indicar-ho.

     L’any '98
     L'any '92

    • Dècades

     Si es fa servir l'expressió "els anys ...", "a la dècada dels anys..." o "a la dècada dels...", l'any s'escriu amb lletres.

     Els anys noranta, la comunitat universitària...
     A la dècada dels anys noranta, la comunitat universitària...
     A la dècada dels noranta, la comunitat universitària...

     En canvim, si es fa servir l'expressió "a la dècada de + el número de l'any", l'any s'escriu amb xifres.

     A la dècada de 1990, la comunitat universitària...

    • La indicació de la data completa (dia, mes, any) s’escriu: el dia amb xifres, el mes amb lletres i l’any amb xifres completes.

     29 de febrer de 2010

    • Si cal una forma més sintètica es pot posar tota la data amb xifres.

     D'acord amb la ISO 8601 (UNE-EN 28601:1995. Elementos de datos y formatos de intercambio. Intercambio de información. Representación de la fecha y de la hora), l'element que separa els elements de les datacions ha de ser el guionet. Tot i això, per raó de l'ús comú, també es poden utilitzar el punt o la barra inclinada.

     D'acord amb la mateixa normativa, l'any s'ha d'especificar amb les quatre xifres que hi corresponen. Tot i això, per raó de l'ús comú, també es poden utilitzar les dues últimes xifres.

     18-3-2011
     18.3.2011
     18/3/11

     És correcte, també, escriure el mes amb xifres romanes.

     24.IV.10
     24-IV-10

    • Quan el nombre que indica el dia o el mes és més petit que 10, es recomana no afegir un 0 a la xifra simple, tret que es tracti de formularis informatitzats o documentació bancària o comercial.

     6-4-2013
     9.3.13
     2/8/13

    • Si es fa referència a un període, l'any que queda en segon lloc no s'abreuja.

     El curs 2011-2012

    • Segles

     S'escriuen amb xifres romanes. Sempre que sigui possible, s'han d'escriure amb versaletes.

     El segle xix va ser època en què la indústria tèxtil...

     

    Números de telèfon

    • Si el número de telèfon es vol separar en grups, es fa servir un espai. No s'hi han de posar signes com ara guionets o punts.

     934 017 109

    • Els diversos prefixos territorials o provincials se separen del número de telèfon amb un guionet.

     010 - 34 - 934 016 186

    • L’extensió, si n’hi ha, s’escriu al final i entre parèntesis.

     936 758 016 (274)

     

    Apostrofació dels nombres

    • Els nombres que s’apostrofen quan s’escriuen amb lletres també s’apostrofen quan s’escriuen amb xifres.

     l'u l'1
     d'u d'1
     l'onze l'11
     d'onze d'11

     

    Xifres al final de línia

    • Quan una xifra queda al final d'una línia, es recomana no separar-la de l'element que l'acompanya (paraula, símbol...).

     Els materials de l'assignatura, que hauran elaborat
     3 professors del departament...
     Els materials de l'assignatura, que hauran elaborat 3
     professors
     del departament...

     Segons els resultats de l'aproximació feta amb aquest software, un
     30 % de les edificacions no compleix els requisits estàndards.
     Segons els resultats de l'aproximació feta amb aquest software, un 30
     %
     de les edificacions no compleix els requisits estàndards.

    • També es recomana no separar nombres correlatius o que formen una unitat.

     Els nous graus es començaran a impartir al centre el curs
     2012-2013.
     Els nous graus es començaran a impartir al centre el curs 2012-
     2013
     .

     

    Nombres a l'inici de frase

     • Quan un nombre inicia una frase, s'escriu amb lletres.

      Vint-i-cinc membres del PDI accediran a les activitats de formació.

     • Una altra opció és capgirar la frase.

      Set-centes vint-i-dues
      persones han estat escollides per participar en el pla pilot.

    Per participar en el pla pilot, han estat escollides 722 persones.

     

    Diferències entre 'número' i 'nombre'

    • El terme nombre és el resultat de comptar les coses que formen un agregat. En aquest sentit es pot considerar un sinònim de quantitat de.

     El nombre d’estudiants d’aquest curs
     El nombre d’assistents al congrés

     També s’utilitza per designar qualsevol dels ens abstractes que resulten de generalitzar aquest concepte. En l’àrea de matemàtiques, hi podem trobar molt exemples.

     els nombres
     el nombre enter
     el nombre decimal
     el nombre senar
     el nombre primer

    • El terme número té un ús més concret. És el nombre amb què una cosa és designada dins d’una sèrie o col·lecció.

     la pàgina número 4
     el número 3 del butlletí
     el DNI número 37 536 872
     el número de telèfon 934 017 109
     el seient número 21

     

    Taules de diversos tipus de numerals

    • Numerals cardinals

     zero

     0

     un, una

     1

     dos, dues

     2

     tres

     3

     quatre

     4

     cinc

     5

     sis

     6

     set

     7

     vuit

     8

     nou

     9

     deu

     10

     onze

     11

     dotze

     12

     tretze

     13

     catorze

     14

     quinze

     15

     setze

     16

     disset

     17

     divuit

     18

     dinou

     19

     vint

     20

     vint-i-un, vint-i-una

     21

     vint-i-dos, vint-i-dues

     22

     trenta

     30

     trenta-tres

     33

     quaranta

     40

     cinquanta

     50

     seixanta

     60

     setanta

     70

     vuitanta

     80

     noranta

     90

     cent

     100

     cent un, cent una

     101

     cent deu

     110

     cent vint-i-tres

     123

     cent trenta-quatre

     134

     dos-cents, dues-centes

     200

     cinc-cents, cinc-centes

     500

     mil

     1.000

     mil un, mil una

     1.001

     cinc mil deu

     5.010

     cent mil

     100 000

     un milió

     1 000 000

     deu milions

     10 000 000

     un miliard

     1 000 000 000

     un bilió

     1 000 000 000 000

     un trilió

     1 000 000 000 000 000 000


    • Numerals ordinals escrits amb xifres aràbigues

     SINGULAR

     PLURAL

     Masculí

     Femení

     Masculí

     Femení

     1r primer
     2n segon
     3r tercer
     4t quart
     5è cinquè
     6è sisè
     7è setè
     8è vuitè
     9è novè
     10è desè
     11è onzè
     12è dotzè
     13è tretzè
     14è catorzè
     15è quinzè
     16è setzè
     17è dissetè
     18è divuitè
     19è dinovè
     20è vintè
     21è vint-i-unè
     22è vint-i-dosè

     30è trentè
     40è quarantè
     50è cinquantè
     60è seixantè
     70è setantè
     80è vuitantè
     90è norantè
     100è centè

     1a primera
     2a segona
     3a tercera
     4a quarta
     5a cinquena
     6a sisena
     7a setena
     8a vuitena
     9a novena
     10a desena
     11a onzena
     12a dotzena
     13a tretzena
     14a catorzena
     15a quinzena
     16a setzena
     17a dissetena
     18a divuitena
     19a dinovena
     20a vintena
     21a vint-i-unena
     22a vint-i-dosena

     30a trentena
     40a quarantena
     50a cinquantena
     60a seixantena
     70a setantena
     80a vuitantena
     90a norantena
     100a centena

     1rs primers
     2ns segons
     3rs tercers
     4ts quarts
     5ns cinquens
     6ns sisens
     7ns setens
     8ns vuitens
     9ns novens
     10ns desens
     11ns onzens
     12ns dotzens
     13ns tretzens
     14ns catorzens
     15ns quinzens
     16ns setzens
     17ns dissetens
     18ns divuitens
     19ns dinovens
     20ns vintens
     21ns vint-i-unens
     22ns vint-i-dosens

     30ns trentens
     40ns quarantens
     50ns cinquantens
     60ns seixantens
     70ns setantens
     80ns vuitantens
     90ns norantens
     100ns centens

     1es primeres
     2es segones
     3es terceres
     4es quartes
     5es cinquenes
     6es sisenes
     7es setenes
     8es vuitenes
     9es novenes
     10es desenes
     11es onzenes
     12es dotzenes
     13es tretzenes
     14es catorzenes
     15es quizenes
     16es setzenes
     17es dissetenes
     18es divuitenes
     19es dinovenes
     20es vintenes
     21es vint-i-unenes
     22es vint-i-dosenes

     30es trentenes
     40es quarantenes
     50es cinquantenes
     60es seixantenes
     70es setantenes
     80es vuitantenes
     90es norantenes
     100es centenes


    • Numerals partitius (formes masculines en singular)

     1/2 mig / meitat

     1/12 dotzè

     1/3 terç

     1/13 tretzè

     1/4 quart

     1/14 catorzè

     1/5 cinquè

     1/15 quinzè

     1/6 sisè

     1/16 setzè

     1/7 setè

     1/17 dissetè

     1/8 vuitè

     1/18 divuitè

     1/9 novè

     1/20 vintè

     1/10 desè

     1/21 vint-i-unè

     1/11 onzè

     1/30 trentè


     Els numerals fraccionaris s’expressen lingüísticament mitjançant dos numerals: un cardinal que designa el numerador de la fracció i un ordinal que designa el denominador.

     2/8 dos vuitens
     3/4 tres quarts
     4/6 quatre sisens

    • Numerals multiplicatius

     simple

     X 1

     doble

     X 2

     triple, tripla

     X 3

     quàdruple, quàdrupla

     X 4

     quíntuple, quíntupla

     X 5

     sèxtuple, sèxtupla

     X 6

     sèptuple, sèptupla

     X 7

     òctuple, òctupla

     X 8

     nònuple, nònupla

     X 9

     dècuple, dècupla

     X 10

     cèntuple, cèntupla

     X 100

     múltiple, múltipla

     X (>2)


    • Numerals col·lectius segons la quantitat d’elements de què consta el conjunt

     monari / monàdic

     1

     binari

     2

     ternari, triàdic

     3

     quaternari

     4

     quinari

     5

     senari

     6

     septenari

     7

     octonari

     8

     novenari

     9


    • Numerals col·lectius que indiquen la quantitat d’angles que formen una figura geomètrica

     trígon, triangle

     3 costats

     tetràgon

     4 costats

     pentàgon

     5 costats

     hexàgon

     6 costats

     heptàgon

     7 costats

     octàgon, octògon

     8 costats

     decàgon

     9 costats

     dodecàgon

     12 costats

     pentadecàgon

     15 costats

     icosàgon

     20 costats


    • Numerals col·lectius que indiquen la quantitat de cares que té una figura

     diedre, díedre

     2 cares

     triedre, tríedre

     3 cares

     poliedre, políedre

     més de 3 cares

     tetraedre, tetràedre

     4 cares

     pentaedre, pentàedre

     5 cares

     hexaedre, hexàedre

     6 cares

     heptaedre, heptàedre

     7 cares

     octaedre, octàedre

     8 cares

     decaedre, decàedre

     10 cares

     dodecaedre, dodecàedre

     12 cares

     icosaedre, icosàedre

     20 cares


    • Numerals col·lectius que designen períodes d’anys

     bienni

     2 anys

     trienni

     3 anys

     quadrienni

     4 anys

     quinquenni

     5 anys

     sexenni

     6 anys

     septenni

     7 anys

     decenni

     10 anys

     tricenni

     30 anys

     centenni

     100 anys

     mil·lenni

     1 000 anys


    • Freqüència en l’ocurrència d’esdeveniments

     diari, diària

     un cop al dia

     setmanal un cop a la setmana
     bisetmanal dos cops a la setmana

     trisetmanal

     tres cops a la setmana

     desenal

     un cop cada deu dies

     quinzenal

     un cop cada quinze dies

     mensual un cop al mes
     bimensual dos cops al mes

     trimensual

     tres cops al mes

     bimestral

     un cop cada dos mesos

     trimestral

     un cop cada tres mesos

     quadrimestral

     un cop cada quatre mesos

     semestral

     un cop cada sis mesos

     plurianual

     diversos cops a l’any

     bianual / bisanual dos cops cada any
     trianual tres cops cada any

     quadrianual

     quatre cops cada any

     anual / anyal

     un cop cada any


     • Cal recordar que la paraula biennal significa que ocorre un cop cada dos anys.