Vés al contingut (premeu Retorn)

Abreviatures

 

Com es formen

 • Amb les lletres inicials i ometent la part final del mot.

  agròn. (agrònom/a)
  topogr. (topografia)
  n. (número)

  L'escurçament sempre es fa després de la consonant que hi ha abans de la primera vocal de cada síl·laba.

  dir. (di-rec-tor)
  instr. (ins-truc-ci-ó) 

  En el cas de les consonants dobles i els dígrafs, s'hi aplica la mateixa norma.

  col·l. (col-la-bo-ra-dor)
  esq. (es-quer-ra)
  butll. (but-lle-tí)

  Un cas especial són els noms que comencen amb 'Ll', que es poden abreujar amb L. o Ll.

  N'hi ha que solament estan formades amb la lletra inicial.

  n. (número)
  c. (carrer)

 • Ometent algunes lletres de l’interior del mot.

  nre. (nombre)
  gral. (general)
  vr. (vicerector), vra. (vicerectora)

 • N'hi ha algunes que afegeixen alguna lletra de l'interior del mot.

  Mgfc. (Magfic)
  dj. (dijous)

 

Com s'escriuen: punt i barra

 • Si representa un sol mot, porta un punt o una barra al final del mot escurçat.

  gral.
  c/ o bé c.

  Cal deixar un espai entre el punt o la barra de l'abreviatura i la paraula que la segueix.

 • Si representa més d’un mot, cal posar un punt darrere de cada mot escurçat o una barra entre els elements que s’abreugen.

  p. o.
  s/n

  • Quan utilitzem el punt, cal deixar un espai entre el punt de la primera abreviatura i la segona abreviatura.

  Cal no oblidar aquest espai en el nom de persones: J. A. Ripoll.

  • Quan utilitzem la barra, no es deixen espais entre el signe i les lletres i, a més, l’últim element no porta punt.

 • Vegeu el criteri sobre les abreviatures d'expressions compostes que es lletregen en castellà.

 • El punt de l'abreviatura pot coincidir amb algun signe de puntuació:

  • Si coincideix amb un punt final de frase: només s'escriu un punt.
  • Si coincideix amb punts suspensius: només s'escriuen els punts suspensius.
  • Si coincideix amb altres signes de puntuació, es manté el punt de l'abreviatura i el signe de puntuació.

  S'han establert mesures de seguretat, prevenció, etc.?

 

Com s'apostrofen

Seguint la regla general d’apostrofació.

l’agron. (l’agronomia)
la univ. (la universitat)

 

Plural

 • Només podem posar la -s de plural en les abreviatures que conserven el final del mot que s’abreuja.

nre. (nombre)
nres. (nombres)
gral. (general)
grals. (generals)

Per tant, l’abreviatura de 'pàgines' és pàg. i no pàgs, i de 'telèfons', tel. i no tels.

Tampoc són correctes les repeticions: pp.

 

Majúscula i minúscula

 • Les abreviatures van sempre amb minúscula, excepte quan la paraula desenvolupada a la qual corresponen s’escriu amb majúscula inicial:

  Núm. de factura: (inici de frase)
  J. Vidal (nom propi de persona)
  Vr. de Transferència de Coneixement (nom d’òrgan)

  També van amb majúscula inicial les formes abreujades de tractament:

  Joan Puig, Rector Mgfc. de la Universitat
  Sra. Cervera (però, senyora Cervera)

 

Cursiva

 • S'escriuen en cursiva quan corresponen a paraules d'altres llengües.

  i. e.
  (id est; 'és a dir')

 • També quan se'n fa un ús metalingüístic.

  En aquest text, l'abreviatura univ. correspon a universitat.
 • En les referències bibliogràfiques, però, l'abreviatura de et alii s'escriu en rodona: et al.

 

Numerals ordinals

 • Els numerals ordinals s'abreugen amb una xifra i la lletra final del nom del nombre.

 • Després de la lletra es pot posar un punt o no posar-l'hi.

  1r./1r (primer)
  2n./2n (segon)
  4t./4t (quart)
  5è./5è (cinquè)
  6a./6a (sisena)

 • També es poden abreujar amb lleters volades. Entre la xifra i la lletra volada hi ha d'anar un punt.

  1.r
  2.n
  4.t
  5.è
  6.a

 • Plural

  S'escriu amb les dues últimes lletres del nom del nombre.

  1rs
  2ns
  4ts
  5ns
  6es

 • Els ordinals amb nombres romans

  No s'hi afegeix cap lletra d'abreujament.

  Xes Jornades
  X Jornades

 • Majúscula i minúscula

  Quan l'ordinal abreujat es fa servir al costat d'una denominació escrita en majúscules, es continua escrivint en minúscula.

  4t CONGRÉS D'ENGINYERIA AERONÀUTICA

 • Consulteu el criteri per al castellà.

 

Notes d'ús

 • Si l'abreujament no comporta un guany significatiu quant a espai, no cal fer l'abreviatura.

  maig, ple

 • Si en un mateix text hi ha dues paraules que es podrien abreujar de la mateixa manera, cal fer atenció a abreujar-les de manera diferent. 

  electricitat / electrònica 
  electr. / electròn.

 

Llista d'abreviatures

 • Mesos de l’any

  gener gen.
  febrer febr.
  març (no s’abreuja)
  abril abr.
  maig (no s’abreuja)
  juny (no s’abreuja)
  juliol jul.
  agost ag.
  setembre set.
  octubre oct.
  novembre nov.
  desembre des.


 • Dies de la setmana

  dilluns dl.
  dimarts dt.
  dimecres dc.
  dijous dj.
  divendres dv.
  dissabte ds.
  diumenge dg.

 • Altres

per absència p. abs.
acadèmic/a acad.
addicional add.
adjunt/a adj.
administració adm.
administrador admor.
administradora admdora.
administratiu admtiu.
administrativa admtiva.
agrícola agr.
adreça electrònica a/e
agricultor agr.
agricultura agr.
agrònom agròn.
agronomia agron.
agronòmic agron.
alemany al.
ajudant/a ajud.
altitud alt.
altura alt.
alumne/a al.
alumnat al.
amplada ampl.
amplària ampl.
anglès angl.
ante meridiem a. m.
apartat apt.
apèndix ap.
aprovat/ada apr.
aproximadament aprox.
aproximat/ada aprox.
arquitecte/a arq.
arquitectura arquit.
article art.
assignatura assign.
associació assoc.
associat/ada assoc.
a l'atenció de a/
atmosfera atm.
per autorització p. a.; p. aut.
auxiliar aux.
avinguda av.
batxillerat batx.
bibliografia bibl.; bibliogr.
biblioteca bibl.
bloc bl.
butlletí butll.
capítol cap.
al meu càrrec m/c
carrer c.; c/
carretera ctra.
cartografia cartogr.
cartogràfic/a cartogr.
castellà cast.
català cat.
catedràtic/a catedr.
certificat cert.
col·laborador/a col·l./col·lab.
col·lecció col·l.
comissió com.
companyia cia.
comptabilitat compt.
compte corrent c/c; cte.; ct.
al meu compte m/cte
per compte de p/c
consell cons.
contractat/ada contr.
construcció constr.
convocatòria conv.
coordinador/a coord.
sense data s/d
delegació del.
per delegació p. d.
departament dept.
descompte dte.
despatx desp.
despesa desp.
sense despeses s/desp
dies data d/d
dies factura d/fra
dies vista d/v
dipòsit legal dip. leg.
direcció dir.
director/a dir.
disposició disp.
doctor Dr.
doctora Dra.
document doc.
efecte e/
efecte a cobrar e/c; e/cobr
efecte a pagar e/p; e/pag
efectiu ef.
enginyeria eng.
enginyer/a eng.
salvat error o omissió s. e. o o.
escola esc.
esquerre/a esq.
estudiant/a est.
estudiantat est.
et alii ('i altres') et al.
etcètera etc.
exemple ex.
per exemple p. e.; p. ex.; v. gr.
expedient exp.
factura fra.
la meva factura m/fra
facultat fac.
a favor de f/
a favor meu f/m
al meu favor m/f
figura fig.
en funcions e. f.
general gral.
govern gov.
habitants h.; hab.
ibídem ib.; ibíd.
ídem íd.
il·lustració il·lustr.
import imp.
institut inst.
interí/ina int.
junta de govern j. de gov.
jurídic/a jur.
laborable lab.
laboratori lab.
llicenciat/ada llic.
màxim màx.
mesos terme m/t
mesos vista m/v
mínim mín.
nombre nre.
nominatiu nom.
número núm.; n.
opus citatum ('en l'obra citada') op. cit.
a l'ordre de o/
a la meva ordre m/o
per ordre p. o.
pàgina pàg.; p.
passatge ptge.
passeig pg.
plaça pl.
per poder p. p.
post meridiem p. m.
post scriptum p. s.
postdata p. d.
president/a pres.
principal pral.
professor/a prof.
professorat prof.
programa progr.
quadrimestre quadr.
referència ref.
referència meva r/m
registre reg.
remitent rnt.
revista rev.
secretari/ària secr.
secretaria secr.
segle s.
següent seg.
sense número s/n
senyor Sr.
senyora Sra.
servei serv.
si us plau s. u. p.
signatura sign.
superior sup.
taló t/
el meu taló m/t
tècnic/a tècn.
telèfon tel.
telegrama telegr.
topografia topogr.
tranferència transf.
triplicat tripl.
unitat u.; un.
cada unitat c/u; c. u.
universitari/ària univ.
universitat univ.
vegeu veg.; vg.; v.
vist i plau v. i p.
vocabulari vocab.
volum vol.
xec x.
el meu xec m/x