Comparteix:

Sigles

 

Com es formen

 • El més habitual és que s’utilitzi la lletra inicial (o de vegades més d'una) de cada mot que abreugem. En general es prescindeix dels mots que són buits de significat (preposicions i conjuncions).

  UPC (Universitat Politècnica de Catalunya)

 • Hi ha casos en què l'abreujament inclou altres elements de les paraules que formen la denominació que s'abreuja. Sovint es fa per aconseguir una sigla que sigui llegible.

  AQUAL

  Aqüicultura i Qualitat dels Productes Aquàtics
  EGEO Enginyeria Geomàtica

  • El nom de les escoles tècniques superiors de la UPC es poden abreujar de la manera següent:

  Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació
  de Barcelona
  ETSE de Telecomunicació de Barcelona ETS d'Enginyeria de Telecomunicació
  de Barcelona

 

Com s'escriuen

 • Puntuació i espais

  No s'ha de posar punts al final de cada mot escurçat ni espais entremig.

  ETSAB (i no E.T.S.A.B.) (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona)

 • Majúscula

  De manera general, s'escriuen amb majúscula, a fi d'evitar que es puguin confondre amb noms comuns.

  • Hi ha sigles que s'escriuen amb minúscula perquè es deixen de tractar com a sigles i han esdevingut mots.

  radio detection and ranging > RADAR > radar
  binary digit > BIT > bit
  petita i mitjana empresa > PIME > pime

 

Apostrofació dels articles el i la i de la preposició de

Cal diferenciar entre els mots masculins i els mots femenins.

 • Sigles corresponents a paraules masculines

  • Quan la sigla es lletreja, l'article el i la preposició de s'apostrofen si la sigla comença amb vocal o amb una consonant el nom de la qual comença amb vocal.

  l’LSI (l’ela-essa-i) Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
  l’SDP (l’essa-de-pe) Servei de Desenvolupament Professional

  Si el nom de la consonant comença amb consonant, no s'apostrofen.

  el DEE (el de-e-e) Departament d'Enginyeria Elèctrica

  • Quan la sigla es llegeix com un mot, l'article el i la preposició de s'apostrofen quan la sigla comença per vocal (segons les regles generals d'apostrofació).

  l’INTE Institut de Tècniques Energètiques
  l’EGE Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

  Si comença per consonant no s'apostrofen.

  el CESCA Centre de Supercomputació de Catalunya
  el DIPSE Departament de Disseny i Programació de Sistemes Electrònics

  • En el cas de les sigles la pronúncia de les quals és combinada, se segueix el criteri de la pronúncia lletrejada.

  el CMEM (el ce-mem) Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica

 • Sigles corresponents a paraules femenines

  • Quan la sigla es lletreja, l'article la i la preposició de s'apostrofen si la sigla comença amb vocal, excepte si és una i o una u àtones, o si comença amb una consonant el nom de la qual comença amb vocal.

  l’EUPM (l’e-u-pe-ema) l’Escola Universitària Politècnica de Manresa
  la UPC (la u-pe-cé) la Universitat Politècnica de Catalunya
  l’LRU (l’ela-erra-u) la Llei de reforma universitària
  d’AP (d'a-pe) d’alta pressió
  d’FM (d'efa-ema) de freqüència modulada

  Si el nom de la consonant comença amb consonant, no s'apostrofen.

  la DGU (la de-ge-u) Direcció General d'Universitats

  • Quan la sigla es llegeix com un mot, l'article la i la preposició de s'apostrofen quan la sigla comença per vocal, excepte si és una i o una u àtones (segons les regles generals d'apostrofació).

  l’ETSEIB l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Barcelona
  la IUPAC la International Union of Pure and Applied Chemistry
  la UOC la Universitat Oberta de Catalunya
  l’ONU l’Organització de les Nacions Unides
  la IA la intel·ligència artificial

  Si la sigla comença amb una consonant, no s'apostrofen.

  la FIB la Facultat d’Informàtica de Barcelona

  • En el cas de les sigles la pronúncia de les quals és combinada, se segueix el criteri de la pronúncia lletrejada.

  la CSAPDIU (la ce-sapdiu) Comissió de Selecció i Avaluació de Personal Docent i Investigador d'Universitat

 

Nombre

 • El nombre de les sigles coincideix amb el que té la denominació completa.

 • De manera general no s'hi afegeix cap marca de plural,  ja que el nombre es marca amb el determinant que acompanya la sigla.

  una OP
  les OP
  una ordre de pagament
  les ordres de pagament

  Si en el nostre àmbit de coneixement és habitual afegir una essa al final de la sigla per marcar el plural, la hi podem afegir.

  les EDOs (equacions diferencials ordinàries)
  els PCs (ordinadors personals)

  Ara bé, no posarem la essa final en les sigles que corresponen a termes que sols tenen la forma en plural.

  les TIC
  les TICs

 • Solament es dupliquen les sigles que han quedat fixades d'aquesta manera per la tradició i que si es canvien no s'entenen.

  CCOO Comissions Obreres

 • Tampoc no s'ha de duplicar les sigles per indicar plural, exceptuant-ne les que tenen tradició com ara PPCC, Països Catalans, o CCOO, Comissions Obreres.

  RH (i no RRHH) recursos humans

 • El castellà

  No es preveu cap marca de plural.

  las ONG
  los DNI
  las organizaciones no gubernamentales
  los documentos nacionales de identidad
 • L'anglès

  Afegeix una essa minúscula al darrere de la sigla (sense apòstrof).

  The unit has ordered 5 new PCs. (personal computers)

 

Gènere

 • El gènere de les sigles coincideix generalment amb el de la denominació completa.

  l’SGBD el sistema de gestió de bases de dades
  la FOOT la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa

 • No tenen marca de gènere. El gènere es marca amb el gènere de l'article que acompanya la sigla.

  les TU les titulars universitàries

 

Traducció

 • De manera general, s'ha de fer servir la sigla corresponent a la paraula catalana.

  IA per 'intel·ligència artificial' (i no AI d'artificial intelligence)
  R+D per 'recerca i desenvolupament' (i no I+D d'investigación y desarrollo)

  Només es deixen les sigles procedents de l’anglès o d’altres llengües si la seva difusió fa que tinguin un valor internacional:

  MPEG Motion Picture Expert Group
  PC personal computer
  ISO International Organization for Standardization
  ASCII American standard code for information interchange

  Si es fa servir la sigla d'una altra llengua, es recomana afegir al darrere de la sigla el terme corresponent en la llengua a què correspon.

  Els mètodes de prototipatge ràpid (RP, de l'anglès rapid prototyping) atreuen l'interès de la comunitat de l'enginyeria de teixits perquè superen els inconvenients de les tècniques convencionals.

 • Denominacions d'institucions o organismes

  Les sigles corresponents a la denominació d'institucions no es tradueixen; el nom desenvolupat, en canvi, sí que es tradueix.

  MIT Institut Tecnològic de Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology)
  ANECA Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació
  TUD Universitat Tècnica de Dresden (Technische Universität Dresden)
  UZ Universitat de Saragossa (Universidad de Zaragoza)

  De la mateixa manera, si s'escriu un text en una altra llengua que no sigui el català s'han de fer servir les sigles catalanes corresponents a les denominacions de les unitats de la UPC.

  ETSEIAT Escuela Técnica Superior de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa
  Terrassa School of Industrial and Aeronautical Engineering

 

Notes d'ús

És recomanable que la primera vegada que utilitzem una sigla en un text aparegui amb el nom desenvolupat i, entre parèntesis, la sigla corresponent. Després, ja es pot usar directament la sigla.

 

Llista de sigles

Aquesta llista no pretén ser exhaustiva. Recull alguns exemples de llenguatge de la gestió i dels àmbits de coneixement de la UPC.

aigua calenta corrent ACC
alta pressió AP
baixa pressió BP
base de dades BD
Boletín Oficial del Estado BOE
codi d'identificació fiscal CIF
codi postal CP
abans de Crist aC
després de Crist dC
decret legislatiu DLEG
decret llei DL
reial decret RD
reial decret legislatiu RDLEG
reial decret llei RDL
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC
dipòsit legal DL
disc compacte (compact disk) CD
disseny assistit per ordinador (computer aided design) CAD
document nacional d’identitat DNI
escola superior ES
escola tècnica superior ETS
escola universitària EU
fotodíode d’allau (avalanche photodiode) APD
freqüència modulada (frequency modulation) FM
gasos liquats del petroli GLP
generador automàtic de programes GAP
impost sobre activitats econòmiques IAE
impost sobre béns immobles IBI
impost sobre el valor afegit IVA
impost sobre la renda de les persones físiques IRPF
Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya ITEC
Instrucció tècnica complementària ITC
intel·ligència artificial IA
International Standards Organization ISO
Llei de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú
LRJAP-PAC
llei orgànica LO
Llei orgànica d'universitats LOU
Llei d'universitats de Catalunya LUC
llenguatge de descripció de dades LDD
matriu lògica programable MLP
memòria morta (read-only memory) ROM
memòria d’accés aleatori (random access memory) RAM
memòria direccionable de contingut
(content addressable memory)
CAM
modulació d’amplitud (amplitude modulation) AM
número d'afiliació a la Seguretat Social NASS
número d'identificació d'estrangers NIE
número d'identificació fiscal NIF
ona curta (short wave) SW
odre de pagament OP
poder calorífic PC
post scriptum PS
postdata PD
producte interior brut PIB
proves d'accés a la universitat PAU
quadrimestre Q
receptor-transmissor síncron i asíncron universal RTSA
recerca i desenvolupament R+D
si us plau SUP
sistema de gestió de bases de dades SGBD
sistema internacional (d’unitats) SI
sistema operatiu SO
societat anònima SA
societat civil privada SCP
societat cooperativa SCOOP
societat cooperativa catalana il·limitada SCCI
societat cooperativa catalana limitada SCCL
societat cooperativa il·limitada SCI
societat cooperativa limitada SCL
societat de garanties recíproques SGR
societat limitada SL
societat regular col·lectiva SRC
televisió TV
unitat central UC
Universitat Politècnica de Catalunya UPC
vist i plau VP