Comparteix:

Símbols

 

Com s'escriuen

  • S'escriuen amb lletra rodona i sense punts ni entremig ni al final del símbol.

   Cr (crom)
   MEUR (milions d'euros)
   mm (mil·límetres)

   Cursiva
   Solament es poden escriure en cursiva quan tenen un sentit metalingüístic.

   El símbol de mol és mol, escrit en lletra rodona i sense punt al final.


 • Cal deixar un espai entre la quantitat i el símbol. Si coincideix amb un final de línia, no es pot separar la quantitat del símbol (en els programes de tractament de textos, s'hi deixa un espai fix: Control + majúscula + espai).

  6 km (quilòmetres)

  Tampoc es poden separar els diversos elements que formen un símbol compost.

  30.215 kWh
  la fórmula de l'aigua és H2O

  Solament s’escriuen sense deixar cap espai entre el signe i la xifra que acompanyen els símbols corresponents als angles.

  15° 15 graus
  30′ 30 minuts
  15″ 15 segons

 • Expressions
  Si equivalen a expressions, podem utilitzar una barra entre ambdós elements.

  5 m/s (cinc metres per segon)
  10 km/h (deu quilòmetres per hora)

 • Intervals
  Quan s’indica un interval és preferible repetir el símbol.

  Del 5 % al 15 % de saturació
  Una temperatura entre 20 °C i 30 °C


 

Majúscula

S'escriuen amb majúscula els símbols següents:

 • Els punts cardinals

  N

  nord

  NO

  nord-oest

  NE

  nord-est

  S

  sud

  SE

  sud-est

  SO

  sud-oest

  O

  oest


 • La primera lletra dels elements químics

  He (heli)
  Fe (ferro)
  N (nitrogen)
  Na (sodi)

 • Les unitats del sistema internacional que procedeixen d’un nom propi.

  V (volt), d’Alessandro Volta
  W (watt), de James Watt
  Pa (pascal), de Blaise Pascal
  T (tesla), de Nikola Tesla

  Encara que la grafia tradicional de litre és amb minúscula (l) es recomana l’ús de la majúscula per claredat (L).

 • Els símbols monetaris

  EUR, € (euro)
  USD, $ (dòlar americà)
  GBP, £ (lliura esterlina)

 • Els set prefixos que representen els múltiples més grans.

  M (mega)
  T (tera)
  E (exa)
  Y (yotta)
  G (giga)
  P (peta)
  Z (zetta)

 

Plural

 • Els símbols no tenen marca de plural, perquè són invariables.

  km
  (i no kms) quilòmetre, quilòmetres

 

 

Com es llegeixen

 • Els símbols es llegeixen com si el terme abreujat estigués escrit amb totes les lletres del nom.

  Així, escrivim 5 m però llegim "cinc metres".

 

El símbol de l'euro

 • El símbol establert per la Comissió Europea és €.

  Aquest símbol es fa servir juntament amb la resta de símbols internacionals: $ (dòlar nord-americà), ¥ (ien)...

  784,02 €
  100 ¥

 • Escriptura del símbol € amb els ordinadors

  Els teclats inclouen aquest símbol. Una altra solució és la combinació de les tecles Alt Gr, e.

  El codi de llenguatge HTML és €

 • Codi normalitzat ISO

  El codi normalitzat establert per l'Organització Internacional per a l'Estandardització és EUR. S'utilitza en els actes jurídics.

  Aquest símbol es fa servir juntament amb la resta de codis normalitzats: USD (dòlar nord-americà), JPY (ien)...

  784,02 EUR
  100 JPY


 • Posició del símbol i el codi

  S'han de situar després de la xifra que acompanyen i separats amb un espai.

  30 EUR
  30 €


  No s'ha de seguir el sistema anglosaxó, que els situa al davant de la xifra.

  EUR 30
  €30

 • Abreviatura de l'euro

  A banda dels símbols anteriors, l'euro no té cap altra abreviació, perquè tallar la paraula no estalviaria gaire caràcters respecte de la paraula sencera.

  100 euros
  100 eur.

 • Pronúncia en català

  La pronúncia s’ha d’adaptar a les diferències fonètiques derivades de la diversitat dialectal. En català central s’ha de fer una e oberta i una u final; en català occidental es pronuncia amb una e tancada i una o tancada.

  [èuru]
  [éuro]

 • Els cents o cèntims, i els céntimos

  Tot i que el terme corresponent a la centèsima part de l’euro és cent, el Consell de la Unió Europea estableix que també es poden fer servir denominacions d’ús quotidià dels estats membres.

  L’Institut d'Estudis Catalans recomana fer servir preferiblement el terme cèntim, tenint en compte que ja la recull el diccionari com a “moneda que val la centèsima part d’una unitat monetària”.

  En castellà, la Real Academia Española estableix que la fracció de l'euro té els noms de céntimo i cent (aquest sols en l'àmbit de la Unió Europea). També fa èmfasi a no fer servir el terme centavo.

 • Abreviatura dels cèntims

  Les abreviatures de cèntim poden ser ct. o cènt.

  En castellà, l'abreviatura recollida per la Real Academia Española és cént. El plural és cts.

 • Escriptura amb lletres

  Per expressar quantitats amb decimals es pot fer servir la preposició amb o també la conjunció i.

  trenta-dos euros amb vint-i-cinc cèntims (32,25 euros)
  trenta-dos euros i vint-i-cinc cèntims (32,25 euros)

  En castellà s'usen les preposicions equivalents: con i y.

  treinta y dos euros con veinticinco céntimos (32,25 euros)
  trenta y dos euros y veinticinco céntimos (32,25 euros)

 • Altres usos del terme euro

  Per designar amb un sol terme el conjunt d’estats membres de la Unió Europea que han adoptat la moneda única, el TERMCAT, Centre de Termonologia de Catalunya, proposa l'ús del terme zona euro.

  En castellà, el terme corresponent és zona del euro, segons la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Banc d'Espanya.

 

Els símbols dels milers, milions i milers de milions d'euros

 • Els organismes internacionals estandarditzadors no han fixat cap convenció per representar els milers, els milions i els milers de milions d'euros.

  Per homogeneïtzar-ne l'ús en la documentació de la UPC, es proposa utilitzar els prefixos del sistema internacional d'unitats (SI), que ja es feien servir per representar els milions de pessetes: MPTA.

 • Els milions

  Els milions es poden representar amb el símbol M, que correspon al prefix de l'SI del factor 106, mega.

  10 MEUR, 10 M€ (deu milions d'euros)

 • Els milers

  Els milers es poden representar amb el símbol k, que correspon al prefix de l'SI del factor 103, kilo.

  10 kEUR, 10 k€ (deu mil euros)

 • Els milers de milions

  Els milers de milions es poden representar amb el símbol G, que correspon al prefix de l'SI del factor 109, giga.

  10 GEUR, 10 G€ (deu mil milions d'euros)

 • Ús restringit de l'abreujament dels milers, els milions i els milers de milions d'euros

  És preferible usar de manera general la designació completa de la unitat monetària, d'acord amb la recomanació dels organismes oficials.

  trenta mil euros, 30.000 euros
  trenta milions d'euros, 30 milions d'euros
  trenta mil milions d'euros, 30.000 milions d'euros

  L'ús dels abreujaments s'ha de restringir a la documentació comptable i de gestió, que sovint conté un gran nombre de quantitats xifrades. Com que l'ús d'aquests abreujaments amb els prefixos de l'SI no està estandarditzat, es recomana especificar-ne el significat en una nota en els documents en què s'utilitzen.

   

  Llista de símbols de física i química

  Recollim les unitats del sistema internacional, amb els símbols corresponents, ordenades segons els tipus de magnituds que designen. Alhora, fem una llista final que recull tots els símbols que hem tractat ordenats alfabèticament per agilitar-ne la localització. Seguint la regla general d’apostrofació.

  • Sistema internacional d’unitats

   • Prefixos de l'SI

    Factor

    Prefix

    Símbol

    1024

    yotta

    Y

    1021

    zetta

    Z

    1018

    exa

    E

    1015

    peta

    P

    1012

    tera

    T

    109

    giga

    G

    106

    mega

    M

    103

    kilo

    k

    102

    hecto

    h

    10

    deca

    da

    10-1

    deci

    d

    10-2

    centi

    c

    10-3

    mil·li

    m

    10-6

    micro

    μ

    10-9

    nano

    n

    10-12

    pico

    p

    10-15

    femto

    f

    10-18

    atto

    a

    10-21

    zepto

    z

    10-24

    yocto

    y


    • En electrotècnia, s’usen també els prefixos proposats per la Comissió Internacional d’Electrotècnia, no inclosos a l’SI.


   • Prefixos per a múltiples binaris

    Factor

    Prefix

    Símbol

    210

    kibi

    Ki

    220

    mebi

    Mi

    230

    gibi

    Gi

    240

    tebi

    Ti

    250

    pebi

    Pi

    260

    exbi

    Ei

    270

    zebi

    Zi

    280

    yobi

    Yi   • Unitats SI bàsiques o fonamentals

    Magnitud

    Unitat

    Símbol

    corrent elèctric

    ampere (1)

    A

    intensitat lluminosa

    candela

    cd

    longitud

    metre

    m

    massa

    kilogram

    kg

    quantitat de substància

    mol

    mol

    temperatura termodinàmica

    kelvin

    K

    temps

    segon

    s


    (1) L’ampere, el joule i el newton són unitats denominades amb un nom propi. A l’hora de pronunciar-los també es respecta la pronúncia original: [ampèr], [jul] i [níuton].

   • Unitats SI suplementàries

     

    Magnitud

    Unitat

    Símbol

    angle pla

    radian

    rad

    angle sòlid

    estereoradian

    sr


   • Unitats SI mecàniques

     

    Magnitud

    Unitat

    Símbol

    superfície

    metre quadrat

    m2

    volum

    metre cúbic

    m3

    densitat

    kilogram per metre cúbic

    kg/m3

    força

    newton

    N

    pressió

    pascal

    Pa

    energia, treball

    joule

    J

    velocitat

    metre per segon

    m/s

    acceleració

    metre per segon quadrat

    m/s2

    moment d’inèrcia

    kilogram-metre quadrat

    kg·m2

    potència

    watt

    W

    velocitat angular

    radian per segon

    rad/s

    acceleració angular

    radian per segon quadrat

    rad/s2

    moment d’una força

    newton-metre

    N·m

    freqüència

    hertz

    Hz

    nombre d’ones

    ona per metre

    m–1

    viscositat cinemàtica

    metre quadrat per segon

    m2/s

    viscositat dinàmica

    pascal-segon

    Pa·s

    mòdul d’elasticitat

    newton per metre quadrat

    N/m2

    tensió superficial

    newton per metre

    N/m


   • Unitats SI elèctriques

    Magnitud

    Unitat

    Símbol

    càrrega elèctrica

    coulomb

    C

    potencial elèctric, diferència
    de potencial, força electromotriu

    volt

    V

    resistència

    ohm

    Ω

    conductància

    siemens

    S

    capacitat

    farad

    F

    camp elèctric

    volt per metre

    V/m

    desplaçament elèctric

    coulomb per
    metre quadrat

    C/m2

    permitivitat

    farad per metre

    F/m

    moment elèctric

    coulomb per metre

    C·m

    flux magnètic

    weber

    Wb

    inductància

    henry

    H

    inducció magnètica

    tesla

    T

    camp magnètic

    ampere per metre

    A/m

    permeabilitat

    henry per metre

    H/m

    moment magnètic

    ampere-metre quadrat

    A·m2

    força magnetomotriu

    ampere

    A


   • Unitats SI tèrmiques

    Magnitud

    Unitat

    Símbol

    calor

    joule

    J

    capacitat calorífica

    joule per kelvin

    J/K

    calor específica

    joule per kilogram kelvin

    J·kg-1·K-1

    calor de canvi de fase

    joule per kilogram

    J/kg

    calor molar

    joule per mol kelvin

    J·mol-1·K-1

    entropia

    joule per kelvin

    J/K

    coeficient de conductivitat

    watt per metre kelvin

    W·m-1·K-1

    coeficient de transmissió

    watt per metre quadrat
    de calor kelvin

    W·m-2·K-1


   • Unitats SI fotomètriques

    Magnitud

    Unitat

    Símbol

    flux lluminós

    lumen

    lm

    quantitat de llum

    lumen-segon

    lm·s

    luminància

    candela per metre quadrat

    cd/m2

    il·luminació

    lux

    lx


   • Unitats SI radiològiques

    Magnitud

    Unitat

    Símbol

    activitat

    becquerel

    Bq

    exposició

    coulomb per kilogram

    C/kg

    dosi absorbida

    gray

    Gy

    dosi equivalent

     

    Sv


   • Unitats que s’utilitzen conjuntament amb les SI

    Magnitud

    Unitat

    Símbol

    angle pla

    grau

    °

     

    minut

     

    segon

    longitud

    àngstrom

    Å

    unitat astronòmica UA

    parsec

    pc

    superfície

    centímetre (CGS)*

    cm2

     

    àrea

    a

     

    hectàrea

    ha

     

    barn

    b

    volum

    litre

    l, L

    massa

    gram (CGS)*

    g

     

    tona

    t

     

    unitat de massa atòmica

    u

    temps

    minut

    min

     

    hora

    h

     

    dia

    d

    pressió

    bar

    bar

     

    atmosfera

    atm

    energia

    electró volt

    eV

    luminància

    stilb (CGS)*

    sb

    iluminància

    fot (CGS)*

    ph

    activitat

    curie

    Ci

    exposició

    röntgen, roentgen

    R

    dosi absorbida

    rad

    rd

    càrrega elèctrica

    franklin (CGS)*

    Fr

    inducció magnètica

    gauss (CGS)*

    G, Gs


    * (CGS) sistema cegesimal

    • Quan la unitat derivada es forma dividint una unitat per una altra es pot utilitzar la barra obliqua, la barra horitzontal o bé potències negatives.

    m/s, m · s-1

    • No s’ha d’introduir més d’una barra obliqua en una mateixa línia, excepte si es col·loquen els parèntesis pertinents, a fi d’evitar tota ambigüitat possible.

    m · Kg · s-3 · A-1

    Però no

    m · kg / s3 / A

    • Oralment, per tal de diferenciar la multiplicació de la divisió, es pot llegir en el primer cas multiplicat per o bé fer una pausa entre les dues unitats; i en el cas de la divisió, simplement per.

    P · s pascal segon
    pascal multiplicat per segon
    V/m volt per metre

  • Símbols químics

   Símbol

   Català

   Castellà

   Anglès

   Ac

   actini

   actinio

   actinium

   Ag

   plata

   plata

   silver

   Al

   alumini

   aluminio

   aluminium

   Am

   americi

   americio

   americium

   Ar

   argó

   argón

   argon

   As

   arsènic / arseni

   arsénico

   arsenic

   At

   àstat

   astato

   astatine

   Au

   or

   oro

   gold

   B

   bor

   boro

   boron

   Ba

   bari

   bario

   barium

   Be

   beril·li

   berilio

   berylium

   Bh

   bohri

   bohrio

   bohrium

   Bi

   bismut

   bismuto

   bismuth

   Bk

   berkeli

   berkelio

   berkelium

   Br

   brom

   bromo

   bromine

   C

   carboni

   carbono

   carbon

   Ca

   calci

   calcio

   calcium

   Cd

   cadmi

   cadmio

   cadmium

   Ce

   ceri

   cerio

   cerium

   Cf

   californi

   californio

   californium

   Cl

   clor

   cloro

   chlorine

   Cm

   curi

   curio

   curium

   Cn

   copernici

   copernicio

   copernicium

   Co

   cobalt

   cobalto

   cobalt

   Cr

   crom

   cromo

   chromium

   Cs

   cesi

   cesio

   caesium

   Cu

   coure

   cobre

   copper

   Db

   dubni

   dubnio

   dubnium

   Ds

   darmstadti

   darmstadtio

   darmstadtium

   Dy

   disprosi

   disprosio

   dysprosium

   Er

   erbi

   erbio

   erbium

   Es

   einsteini

   einstenio

   einsteinium

   Eu

   europi

   europio

   europium

   F

   fluor

   flúor

   fluorine

   Fe

   ferro

   hierro

   iron

   Fl

   flerovi

   flerovio

   flerovium

   Fm

   fermi

   fermio

   fermium

   Fr

   franci

   francio

   francium

   Ga

   gal·li

   galio

   gallium

   Gd

   gadolini

   gadolinio

   gadolinium

   Ge

   germani

   germanio

   germanium

   H

   hidrogen

   hidrógeno

   hydrogen

   He

   heli

   helio

   helium

   Hf

   hafni

   hafnio

   hafnium

   Hg

   mercuri

   mercurio

   mercury

   Ho

   holmi

   holmio

   holmium

   Hs

   hassi

   hassio

   hassium

   I

   iode

   yodo

   iodine

   In

   indi

   indio

   indium

   Ir

   iridi

   iridio

   iridium

   K

   potassi

   potasio

   potassium

   Kr

   criptó

   kriptón

   krypton

   La

   lantani / lantà

   lantano

   lanthanum

   Li

   liti

   litio

   lithium

   Lr

   lawrenci

   laurencio

   lawrencium

   Lu

   luteci

   lutecio

   lutetium

   Lv

   livermori

   livermorio

   livermorium

   Mc

   moscovi

   moscovio

   moscovium

   Md

   mendelevi

   mendelevio

   mendelevium

   Mg

   magnesi

   magnesio

   magnesium

   Mn

   manganès

   manganeso

   manganese

   Mo

   molibdè

   molibdeno

   molybdenum

   Mt

   meitneri

   meitnerio

   meitnerium

   N

   nitrogen

   nitrógeno

   nitrogen

   Na

   sodi

   sodio

   sodium

   Nb

   niobi

   niobio

   niobium

   Nd

   neodimi

   neodimio

   neodynium

   Ne

   neó

   neón

   neon

   Nh

   nihoni

   nihonio

   nihonium

   Ni

   níquel

   níquel

   nickel

   No

   nobeli

   nobelio

   nobelium

   Np

   neptuni

   neptunio

   neptunium

   O

   oxigen

   oxígeno

   oxygen

   Og

   oganessó

   oganesón

   oganesson

   Os

   osmi

   osmio

   osmium

   P

   fòsfor

   fósforo

   phosphorus

   Pa

   protoactini

   protactinio

   protactinium

   Pb

   plom

   plomo

   lead

   Pd

   pal·ladi

   paladio

   palladium

   Pm

   prometi

   prometio

   promethium

   Po

   poloni

   polonio

   polonium

   Pr

   praseodimi

   praseodimio

   praseodymium

   Pt

   platí

   platino

   platinum

   Pu

   plutoni

   plutonio

   plutonium

   Ra

   radi

   radio

   radium

   Rb

   rubidi

   rubidio

   rubidium

   Re

   reni

   renio

   rhenium

   Rf

   rutherfordi

   rutherfordio

   rutherfordium

   Rg

   roentgeni

   roentgenio

   roentgenium

   Rh

   rodi

   rodio

   rhodium

   Rn

   radó

   radón

   radon

   Ru

   ruteni

   rutenio

   ruthenium

   S

   sofre

   azufre

   sulfur

   Sb

   antimoni

   antimonio

   antimony

   Sc

   escandi

   escandio

   scandium

   Se

   seleni

   selenio

   selenium

   Sg

   seaborgi

   seaborgio

   seaborgium

   Si

   silici

   silicio

   silicon

   Sm

   samari

   samario

   samarium

   Sn

   estany

   estaño

   tin

   Sr

   estronci

   estroncio

   strontium

   Ta

   tàntal

   tántalo

   tantalum

   Tb

   terbi

   terbio

   terbium

   Tc

   tecneci

   tecnecio

   technetium

   Te

   tel·luri / tel·lur

   teluro

   tellurium

   Th

   tori

   torio

   thorium

   Ti

   titani

   titanio

   titanium

   Tl

   tal·li

   talio

   thallium

   Tm

   tuli

   tulio

   thulium

   Ts

   tennes

   tenesino

   tennessine

   U

   urani

   uranio

   uranium

   V

   vanadi

   vanadio

   vanadium

   W

   tungstè

   wolframio

   tungsten

   Xe

   xenó

   xenón

   xenon

   Y

   itri

   itrio

   yttrium

   Yb

   iterbi

   iterbio

   ytterbium

   Zn

   zinc

   zinc

   zinc

   Zr

   zirconi

   zirconio

   zirconium


   • Eviteu errors freqüents:

   lawrenci (i no laurenci)
   tennes (i no tenneci)
   protoactini (i no protactini)
   prometi (i no promeci)

   • Podeu trobar més informació en aquests recursos:

   Taula periòdica en català interactiva
   Noms per als elements nous: nihoni, moscovi, tennis i oganessó 

   Vegeu la taula periòdica en castellà i anglès:

   Real Sociedad Española de Química: tabla periódica
   IUPAC: Periodic table of elements 

   

  Com s'apostrofen els símbols químics

  Els símbols químics i les fórmules no s’apostrofen mai, encara que el seu nom desenvolupat sí que s’apostrofi.

  el He

  l’heli

  el Al

  l’alumini

  el Na

  el sodi

  el Al2S3

  el sulfur d’alumini

  el H2SO4

  l’àcid sulfúric

  el Cr2(SO0)3

  el sulfat de crom

  el Na2O

  l’òxid de sodi

  el HIO4

  l’àcid periòdic

  la CH3NH2

  la metilamina

  la C6H5NH2

  l’anilina