Referències a les persones amb discapacitat


 

D'acord amb els principis establerts en el Pla director per a la igualtat d'oportunitats de la UPC, en aquest recurs es recull la terminologia per fer referència a les persones amb discapacitat en els textos de la UPC.

Aquest criteris han estat elaborats amb la col·laboració de l'Oficina de Gestió Sostenible i d'Igualtat d'Oportunitats i amb la Càtedra d'Accessibilitat.

 

Marc normatiu

  • L'Organització Mundial de la Salut (OMS)

   L’OMS aprova la Classificació internacional del funcionament, la discapacitat i la salut (CIF), que estableix una conceptualització i un llenguatge i una terminologia estandarditzats que responen a una visió universal de la discapacitat que es basa en la capacitat d'interacció de les persones amb l'entorn.

   El terme que l'OMS estableix per fer referència a les limitacions funcionals i corporals dels individus és discapacitat (disability, discapacidad).

  • El Reial decret 1856/2009, de 4 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, estableix que en les disposicions normatives emeses per les administracions públiques es faci servir la terminologia fixada per l'OMS i la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència:

   persones amb discapacitat en lloc de minusvàlids o persones amb minusvalidesa

  • El II Pla d'igualtat d'oportunitats (2013-2017) de la UPC impulsa la igualtat entre dones i homes i de les persones amb discapacitat, d’acord amb els Estatuts de la UPC, la legislació vigent i l’experiència i els resultats obtinguts durant el període de vigència del I Pla Director per a la Igualtat d’Oportunitats (2007-2011).

[Índex]

El terme persones amb discapacitat i altres opcions

 • A la UPC, el terme per fer referència a les persones que per raó d'una deficiència tenen alguna mena de limitació en la capacitat funcional és persones amb discapacitat.

 • Es considera que no és adequat utilitzar els termes persona discapacitada, discapacitat o discapacitada.

  Els edificis han de ser accessibles a les persones discapacitades.
  Els edificis han de ser accessibles a les persones amb discapacitat.

 • Per fer referència als diferents grups que constitueixen aquest col·lectiu, s’hi afegeix l’adjectiu corresponent.

  amb discapacitat psíquica
  amb discapacitat cognitiva
  amb discapacitat orgànica
  amb discapacitat sensorial (auditiva, visual)
  amb discapacitat física

 

  • Per designar de manera més concreta les persones que tenen una discapacitat també es pot fer referència a la lesió o la malaltia que n'és la causa.

   persones amb ceguesa
   persones amb sordesa
   persones amb lesió medul·lar
   persones amb trastorn mental
   persones amb trastorn de comportament
   persones amb trastorn cognoscitiu
   persones amb trastorns de mobilitat
   persones amb mobilitat reduïda

 • Pel que fa a les persones que tenen algun trastorn que els afecta en l'activitat acadèmica, es pot fer referència a aquesta afectació.

  persones amb trastorn d'aprenentatge
  estudiants amb necessitats educatives especials

 [Índex]

Termes i expressions no adequats

 • D'acord amb els criteris de llenguatge respectuós amb les persones, és millor no utilitzar termes negatius com els següents:

  malformació, persones amb handicaps, retardat mental, paralític, mutilat, disminuït...

 • En els textos institucionals de la UPC, es considera que és millor no utilitzar formes com les següents:

  cec/cega, sord/sorda

 • És preferible substituir la paraula deficiència per la de discapacitat.

  Els estudiants amb deficiències visuals...
  Els estudiants amb discapacitat visual...

 • Es recomana eliminar les expressions negatives.

  patir, ser víctima de, estar afectat/ada per, condemnat/ada a, limitat/ada, confinat/ada a

 • No es considera adequat fer referència a les persones que no tenen cap discapacitat com a persones normals en comparació amb les persones amb discapacitat.

 • Es recomana fer referència als equipaments destinats a persones amb discapacitat amb l'adjectiu accessible.

  aparcament accessible
  lavabo per a minusvàlids
  lavabo accessible

 

Castellà

 • Se segueixen les mateixes pautes que en català. L’expressió corresponent és persona con discapacidad.

 [Índex]

Anglès

 • Les expressions corresponents als termes en català persones o persona amb discapacitat són les següents:

  people with a disability
  person with a disability


 • Es considera que no és adequat fer servir les següents expressions:

  disabled people
  disabled person

 • És preferible evitar termes com ara

  deaf and dumb
  the blind
  the deaf


  És millor utilitzar

  a person with hearing and speech impairments
  people who are blind
  people who are partially sighted
  people who are visually impaired
  people who are deaf
  people who are hearing impaired

 • Tampoc són recomanables les formes que suggereixen patiment o restricció.

  is afflicted by
  suffers from


  En ambdós casos, és preferible dir has.

 • En lloc de

  is confined to a wheelchair
  is wheelchair-bound


  és preferible dir

  is a wheelchair user

 • Per senyalitzar els equipaments accessibles, es considera millor utilitzar expressions com ara

  accessible toilet
  accessible parking space


  que no pas

  disabled toilet
  disabled parking space

 

  • Per fer referència a persones que no tenen cap discapacitat, no es fa servir l’adjectiu normal. Es recomanen les següents expressions:

   people without a disability
   person without a disability

   [Índex]

  El terme diversitat funcional

  • Tot i que no és el terme preferent a la UPC, es pot tenir en compte, atès que, segons les persones que el proposen (Foro de Vida Independiente y Divertad), equipara realment tothom, perquè fa èmfasi en les capacitats i funcionalitats diverses i diferents que tenen totes les persones, alhora que no és una referència negativa o pejorativa (com podrien ser-ho discapacitat o minusvalidesa).

   Les persones amb diversitat funcional han de poder accedir als estudis...

  [Índex]