Terminologia i fraseologia

Terminologia

 • absents
  Persones convocades que no assisteixen a la reunió.

 • abstenció
  Acció i efecte de no prendre part en una votació.

 • acord
  Decisió mútuament acceptada entre parts interessades.

 • aixecar la sessió
  Donar per acabada la sessió.

 • assistents
  Persones convocades que assisteixen a la reunió.

 • assumptes de tràmit
  Punt de l'ordre del dia habitual en les reunions que es dedica al tractament de qüestions reglamentàries d'importància menor. Sinònim: despatx d'ofici.

 • celebrar
  Tot i que els diccionaris recullen l'accepció de celebrar com a 'acomplir (una reunió, un acte)', s'aconsella reservar l'ús de celebrar per a actes solemnes o festius, però no actes ordinaris de caire estrictament administratiu. Per a aquest darrer tipus d'actes es pot fer servir: dur-se a terme, fer-se, tenir lloc.

 • constar (fer constar)
  Ser manifesta una cosa. Sinònims: certificar, donar fe.

 • dictamen
  Opinió escrita i motivada que emet un facultatiu sobre l'assumpte de la seva especialitat.

 • esborrany (de l'acta)
  El text de l'acta abans de ser aprovada.

 • esmena
  Proposta de modificació d'un text.

 • estendre (acta)
  Redactar, posar per escrit, una acta. Sinònims: llevar (acta), aixecar (acta).

 • majoria
  En una votació, part més gran dels vots emesos en un sentit.

  • majoria absoluta
   Majoria que excedeix, segons els casos, la meitat dels membres d'un òrgan o la meitat del nombre de vots emesos.
  • majoria relativa o simple
   Majoria que excedeix el nombre de vots corresponents a les altres alternatives.

 • moció
  Proposició feta en una assemblea deliberant, en un congrés, etc.

 • per unanimitat
  Unànimament, per acord de tots els membres de la reunió.

 • proposta
  Acció i efecte de proposar alguna cosa. Sinònim: proposició.

 • quòrum
  • quòrum (de constitució)
   Nombre mínim de membres presents en una assemblea, necessari per a la validesa dels acords que hi són presos.
  • quòrum (de votació)
   Proporció de vots favorables que requereix un acord.

 • reunió
  • Conjunt de persones reunides.
  • Acció i efecte de reunir-se.

 • s'excusen
  Es pot especificar que les persones que han estat absents en una reunió s'han excusat de no assistir-hi encapçalant la llista amb la fórmula S'excusen. És preferible utilitzar aquesta fórmula més sintètica en lloc d'altres com ara: S'excusen/S'han excusat de no assistir-hi; S'excusen/S'han excusat per la seva absència.

 • sessió
  Cadascuna de les reunions dels membres d'una junta, d'un tribunal, d'una assemblea, etc. per ocupar-se dels treballs o dels afers que els són encomanats.

 • torn obert de paraules
  Darrer punt de l'ordre del dia habitual en les reunions que consisteix en un període obert d'intervencions a la fi de la sessió.


  Aquest darrer punt de l'ordre del dia s'anomena precs i preguntes (no pas proposicions i preguntes) solament en les reunions de les corporacions locals).

 • vist i plau/vistiplau

 • vot
  Manifestació expressa de la voluntat de cadascun dels membres d'una assemblea.

  • vot afirmatiu
   Vot a favor de la proposta votada.
  • vot de qualitat
   Vot que, pel fet de ser d'una persona de major autoritat, decideix una qüestió en el cas d'empat. Sinònim: vot diriment.
  • vot negatiu
   Vot en contra de la proposta votada.
  • vot nul
   Vot no vàlid.
  • vot particular
   Vot expressat en sentit diferent del que ha resultat majoritari i que s'expressa per escrit justificant els motius.
  • vot secret
   Vot emès de manera que no es pugui conèixer la identitat del votant.

 • votació
  Acció de votar, d'exercir el dret de vot.

  • votació nominal
   Votació en la qual a cada vot consta el nom de la persona que l'ha emès.
  • votació ordinària
   Votació realitzada aixecant-se els partidaris d'una opinió o bé alçant només la mà (votació a mà alçada).
  • votació secreta
   Votació en la qual no se sap qui ha emès el vot.
  • votació tàcita
   Aprovació d'una proposta sense formulació expressa de la votació. Sinònim: votació per assentiment (al Parlament).

   

  Fraseologia

  • fórmula final
   Tradicionalment es feia servir una fórmula fixa per tancar l'acta, la qual se situava abans de la signatura. Aquesta frase no admetia gaire variacions.

   El president/la presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari/secretària estenc aquesta acta amb el vistiplau del president/de la presidenta.

  • lectura i aprovació de la sessió anterior
   És el primer punt de l'ordre del dia. No és necessari afegir si escau, entre comes, darrere d'aprovació.