Acords dels òrgans de govern

Els acords dels òrgans col·legiats de la UPC contenen una sèrie d'elements que s'aconsella de redactar tenint en compte els criteris lingüístics i gràfics següents.

Plantilla
Exemple
Et recomanem

Estructura i redacta la portada dels acords tenint en compte els criteris fixats

Títol del document

 • El títol del document fa referència al contingut o qüestió sobre el qual s'emet l'acord.

  Informe d'auditoria...
  Memòria de modificació del grau en...
  Estudis de la programació universitària dels curs...
  Comptes anuals de les entitats del grup...
  Despesa pluriennal per a la contractació...
  Nomenament com a professor emèrit...
  Modificació del Programa d'estabilització...


 • No cal incloure referències a l'acció que es du a terme durant la sessió de l'òrgan. Aquesta informació consta normalment en el punt de l'ordre del dia.

  Aprovació de l'informe d'auditoria...
  Aprovació del nomenament...
  Proposta de pròrroga de nomenament......

 • En el model dels òrgans col·legiats generals, el títol se situa en el requadre amb el fons gris. • El tipus de lletra del model és Arial, mida 22 i en negreta, i el format de paràgraf, alineació esquerra i inferior, interlineat simple.
 • No s'afegeix cap punt al final del títol, encara que sigui llarg i inclogui algun verb o puntuació interna.

  Despesa pluriennal per a la contractació del servei de vigilància, servei auxiliar d'informació, servei de manteniment de sistemes electrònics de seguretat i servei de gestió, assessorament i consultoria en l'àmbit de la seguretat física de la UPC

Nom i identificació de l'acord

  • L'estructura bàsica és la següent:

   Acord [sigla de l'òrgan/any/sessió/núm. d'acord], de [data], del [òrgan que el pren], pel qual s'aprova/s'aproven [títol del document]

   Acord CG/2018/05/24, de 21 de juny de 2018, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la proposta d'estudis de la programació universitària del curs 2019-2022
   Acord CG/2018/03, de 21 de juny de 2018, del Consell de Govern, pel qual s'aproven els comptes anuals de l'exercici 2017 d'UPCnet, SLU

  • Se situa en el requadre amb el fons blau cel del model UPC.


 • El tipus de lletra recomanat és Arial, mida 12 i en negreta, i el format de paràgraf, alineació esquerra i superior, interlineat simple.

 • No s'afegeix cap punt al final de la identificació. Tingueu en compte la col·locació correcta de les comes.

 • No ha d'incloure informació sobre els fonaments legals en què es basa l'acord, que ja es recullen en els antecedents de l'acord.

  Acord CS/2018/02/04, de 12 d'abril de 2018, del Consell Social, en virtut de l'article 89 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i l'article 22 de les Bases d'execució del pressupost de 2018, pel qual s'aprova la despesa pluriennal...

Identificació de l'òrgan que promou el document

 • S'identifica l'òrgan que promou el document i l'eleva a l'òrgan competent perquè l'aprovi.

  Vicerectorat de Política Acadèmica

 • Se situa en el requadre amb el fons blau fosc del model UPC.

Identificació de l'etapa del procés d'aprovació de l'acord

 • S'identifiquen cada una de les etapes del procés que ha seguit el document, des que un òrgan promou l'acord fins que l'òrgan competent l'aprova.

 • L'ordre de les etapes és cronològic, de la més recent a la més antiga.

  En primer lloc, s'especifica l'etapa propera. La frase s'inicia de la manera següent:

  Document pendent de l'aprovació de...

 • La resta s'inicien amb la construcció següent:

  Document amb l'informe favorable de...

 • No és adequada la construcció següent:

  Document informat favorablement per...

 • S'hi han d'especificar l'òrgan que l'ha tractat i la data de la reunió.

  Document amb l'informe favorable de la Comissió de Docència i Estudiantat del 14/06/2018

 • Se situa en el requadre corresponent i se'n fa una llista amb un quadret negre per a cada un dels passos. No porta puntuació final.

Aplica els criteris de gènere de la UPC

Els òrgans unipersonals i els càrrecs

 • En el cas dels òrgans unipersonals, es fan servir les formes dobles, tant si són en singular com en plural.

  el director o directora
  els vicedegans o vicedeganes
  el secretari o secretària
  el delegat o delegada

 • Solament es fa servir l'article del primer element.

  el rector o la rectora

 • En el cas de paraules invariables (igual per al masculí que per al femení), com cap o responsable, marcarem el masculí i el femení afegint-hi els dos articles.

  El cap o la cap d'administració o la persona que n'exerceixi les funcions.
  Els caps o les caps de secció són els responsables departamentals...
  El responsable o la responsable de doctorat té les funcions següents:

Els col·lectius i grups

 • Es fan servir formes genèriques, mots col·lectius o mots invariables.

  el professorat amb vinculació permanent
  el personal docent o investigador doctor
  el personal d'administració i serveis

 • En el cas de l'estudiantat, farem servir aquesta forma solament quan fem referència a aquest sector.

  estudiantat de grau i màster universitari

  En la resta de casos, farem servir la forma doble plural. Com que la paraula estudiants és invariable marcarem el gènere de cada forma amb l'article corresponent.

  el rendiment dels estudiants i les estudiants
  els estudiants i les estudiants de la Junta del centre docent
  el delegat o delegada dels estudiants dels estudiants i les estudiants

 • Els dos òrgans col·legiats corresponents a l'estudiantat són:

  el Consell de l'Estudiantat
  la Delegació d'Estudiants de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (cada centre en té una)

 • Quan fem una referència genèrica a les persones que formen part d'un òrgan col·legiat, fem servir la paraula invariable membres. En aquest cas, solament hi inclourem l'article masculí.

  Els membres electius de la Comissió Permanent es renoven...
 • Podeu consultar els criteris generals de la UPC pel que fa al gènere a l'apartat "El gènere" del Manual d'estil lingüístic de la UPC.

Aplica adequadament els criteris de majúscules i minúscules següents

S'escriuen en majúscula

 • La universitat, els centres, els departaments.

  la Universitat Politècnica de Catalunya
  la Facultat d'Informàtica de Barcelona
  l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
  el Departament d'Enginyeria Mecànica


 • Els òrgans de gestió i govern.

  el Consell del Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques
  la provisió de vacants al Consell de Govern
  els membres del Consell Social
  el Consell de Centres Docents
  la Comissió de Doctorat
  la Junta d'Escola
  la Mesa del Claustre Universitari


  Quan se'n fa servir la denominació incompleta, igualment s'escriu amb majúscula inicial.

  Els membres electius de la Junta es renoven una vegada es renoven els membres electius del Consell.


 • Les assignatures.

  Tecnologia II
  la càrrega lectiva del Treball de Fi de Grau • La designació específica dels títols universitaris. S'escriu, però, en minúscula, la designació genèrica.

  el grau en Enginyeria Biomèdica
  el màster universitari en Logística, Transport i Mobilitat
  el doctorat en Enginyeria Òptica


  El Consell de Govern va aprovar la Nomenclatura multilingüe de la UPC, que recull i estandarditza les denominacions en català, castellà i anglès dels estudis de grau, màster i doctorat, les unitats bàsiques i funcionals, els òrgans de govern, els càrrecs i els tipus de professorat i personal de la nostra universitat.

 • La inicial de la primera paraula dels títols legals i documents normatius.

  el Reglament electoral
  els Estatuts de la UPC
  el Reial decret
  el Calendari laboral
  el Calendari acadèmic
  la Resolució del rector
  el Pressupost de la UPC
  la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster  S’escriu amb minúscula inicial en casos com ara els següents:

  aquest reglament
  la nostra normativa de grau


 • La inicial de la convocatòria d'ajuts i beques.

  la Convocatòria d'ajuts per al finançament de la matrícula universitària
  la III Convocatòria nacional de beques a la formació

S'escriuen en minúscula

 • Els càrrecs.

  el rector de la UPC
  la vicerectora de Recerca
  el síndic de greuges de la Universitat
  la directora de l'escola


 • El tipus de professorat i les categories laborals.

  el personal docent i investigador
  el professorat contractat
  el professorat associat
  places de professorat lector / PDI lector
  la catedràtica d’escola universitària
  la directora de recerca
  el col·laborador de recerca
  el personal d’administració i serveis
  el personal acadèmic
  el PAS funcionari
  el PDI laboral

 • Els documents de la gestió universitària.

  l’acta del Claustre General
  el comunicat del Consell Social
  el certificat
  l’informe
  la matrícula de doctorat
  el reconeixement de becari Erasmus
  la sol·licitud de beca


 • Podeu consultar els criteris generals pel que fa a l'aplicació de les majúscules i les minúscules a l'apartat "Majúscules i minúscules" del Manual d'estil lingüístic de la UPC.

Fes servir la cursiva en els casos següents

S'escriuen en cursiva

 • Les paraules o expressions d'altres llengües.

  doctor/a honoris causa
  condició sine qua non
  spin off
  ad hoc

S'escriuen en rodona

 • Tot i que el DIEC no ha incorporat com a mots catalans software i hardware, a la UPC els escrivim en lletra rodona.
 • Els signes de puntuació que acompanyen les paraules escrites en cursiva, s'escriuen en lletra rodona (punts, comes, parèntesis, claudàtors, cometes, etc.).
 • En alguns contextos en què, per motius de llegibilitat, com ara les aplicacions o pàgines web, s'opta per no utilitzar la cursiva adequadament, s'usen les cometes simples.

  doctora 'honoris causa'
  'spin-off'
 • Podeu consultar els criteris generals pel que fa a l'aplicació de la cursiva a l'apartat "Cursiva i negreta" del Manual d'estil lingüístic de la UPC.