Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Protecció de dades personals / Drets de les persones interessades

Drets de les persones interessades

CAPÍTOL III. Drets de l'interessat

Pot exercir els següents drets, mitjançant una sol·licitud escrita presentada en el nostre registre electrònic, o presencialment en qualsevol dels registres públics de la UPC. En l'escrit han d'indicar "Delegat de Protecció de Dades", referència del tractament del qual volen exercir els drets, domicili a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant, i documents acreditatius de la petició que formula, en el seu cas. 

CAPÍTULO III Derechos del interesado

Puede ejercer los siguientes derechos, mediante una solicitud escrita presentada en nuestro registro electrónico, o presencialmente en cualquiera de los registros públicos de la UPC. En el escrito deben indicar "Delegat de Protecció de Dades", referencia del tratamiento del que quieren ejercer los derechos, domicilio a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante, y en su caso, documentos acreditativos de la petición que formula.

CHAPTER III Rights of the data subject

You may exercise the following rights by making a written request in our electronic register or in person at any of the public registers of the UPC. In the letter, you must indicate "Delegat de Protecció de Dades", reference of the treatment of which you want to exercise yours rights, address for the purposes of notifications, date and signature of the applicant, and documents accrediting the request made.

______________________________________________________________________________________________

Article 15. Dret d'accés de l'interessat
1. L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant dades personals que l’afecten, i si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a la informació següent:
a) Les finalitats del tractament.
b) Les categories de dades personals de què es tracta.
c) Els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades personals, en particular destinataris en tercers països o en organitzacions internacionals.
d) El termini previst de conservació de les dades personals. Si això no és possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.
e) El dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les dades personals relatives a l'interessat, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades.
f) El dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.
g) Quan les dades personals no s'han obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen.
h) L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a què es refereix l'article 22, apartats 1 i 4, i com a mínim en aquests casos, li ha de facilitar informació significativa sobre la lògica aplicada així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l'interessat.
2. Quan es transfereixen dades personals a un tercer país o a una organització internacional, l'interessat té dret a ser informat de les garanties adequades relatives a la transferència, en virtut del que disposa l’article 46.
3. El responsable del tractament ha de facilitar una còpia de les dades personals objecte de tractament. Per qualsevol altra còpia que sol·liciti l'interessat, el responsable té dret a percebre un cànon raonable basat en els costos administratius. Quan l'interessat presenti la sol·licitud per mitjans electrònics, i tret que aquest sol·liciti que es faci d'una altra manera, la informació s’ha de facilitar en un format electrònic d'ús comú.
4. El dret d’obtenir còpia esmentat a l'apartat 3 no afecta negativament els drets i les llibertats dels altres.

Article 16. Dret de rectificació
L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que l’afecten, sense dilació indeguda. Tenint en compte les finalitats del tractament, l'interessat té dret que es completin les dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

Article 17. Dret de supressió («dret a l'oblit»)
1. L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament, sense dilació indeguda, la supressió de les dades personals que l’afecten. El responsable les ha de suprimir sense dilació indeguda, quan hi concorre alguna de les circumstàncies següents:
a) Les dades personals ja no són necessàries en relació amb les finalitats per a les quals van ser recollides o tractades d’una altra manera.
b) L'interessat retira el consentiment en què es basa el tractament, de conformitat amb l'article 6, apartat 1, lletra a), o amb l'article 9, apartat 2, lletra a), i aquest consentiment no es basa en un altre fonament jurídic.
c) L'interessat s'oposa al tractament, d’acord amb l'article 21, apartat 1, i no hi prevalen altres motius legítims per al tractament o l'interessat s'oposa al tractament, d’acord amb l'article 21, apartat 2.
d) Les dades personals s’han tractat il·lícitament.
e) Les dades personals s’han de suprimir, per complir una obligació legal establerta en el dret de la Unió o dels estats membres al qual està subjecte el responsable del tractament.
f) Les dades personals s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació esmentats a l'article 8, apartat 1.
2. Si el responsable del tractament ha fet públiques les dades personals i, en virtut del que disposa l'apartat 1, està obligat a suprimir aquestes dades, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost d’aplicar-la, el responsable del tractament ha d’adoptar mesures raonables, incloses mesures tècniques, per informar els responsables que estan tractant aquestes dades de la sol·licitud de l'interessat de suprimir qualsevol enllaç a aquestes dades personals, o qualsevol còpia o rèplica existent.
3. Els apartats 1 i 2 no s’apliquen quan el tractament és necessari:
a) Per exercir el dret a la llibertat d'expressió i d’informació.
b) Per complir una obligació legal que requereix el tractament de dades imposada pel dret de la Unió o dels estats membres al qual està subjecte el responsable del tractament, o per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable.
c) Per raons d'interès públic en l'àmbit de la salut pública, de conformitat amb l'article 9, apartat 2, lletres h) i i), i apartat 3.
d) Amb finalitats d'arxiu en interès públic, finalitats de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques, de conformitat amb l'article 89, apartat 1, en la mesura en què el dret esmentat a l'apartat 1 pot fer impossible o obstaculitzar greument l'assoliment dels objectius d'aquest tractament, o
e) Per formular, exercir o defensar reclamacions.

Article 18. Dret a la limitació del tractament
1. L'interessat té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades, si es compleix alguna de les condicions següents:
a) L'interessat impugna l'exactitud de les dades personals, durant un termini que permet al responsable verificar-ne l'exactitud.
b) El tractament és il·lícit i l'interessat s'oposa a la supressió de les dades personals i, en lloc de suprimir-les, sol·licita que se’n limiti l’ús.
c) El responsable ja no necessita les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.
d) L'interessat s'ha oposat al tractament d’acord amb l'article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.
2. Quan el tractament de dades personals s'ha limitat d’acord amb l'apartat 1, amb excepció de la seva conservació, aquestes dades només es poden tractar amb el consentiment de l'interessat, o per formular, exercir o defensar reclamacions, o per tal de protegir els drets d'una altra persona física o jurídica, o per raons d'interès públic important de la Unió o d'un determinat estat membre.
3. Qualsevol interessat que ha obtingut la limitació del tractament d’acord amb l'apartat 1, ha de ser informat pel responsable abans que s’aixequi aquesta limitació.

Article 20. Dret a la portabilitat de les dades
1. L'interessat té dret a rebre, en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, les dades personals que l’afecten i que ha facilitat a un responsable del tractament. Té dret a transmetre'ls a un altre responsable, sense que ho impedeixi el responsable al qual les havia facilitat, quan:
a) El tractament està basat en el consentiment, d’acord amb l'article 6, apartat 1, lletra a), amb l'article 9, apartat 2, lletra a), o en un contracte conforme a l'article 6, apartat 1, lletra b).
b) El tractament s'efectua per mitjans automatitzats.
2. En exercir el seu dret a la portabilitat de les dades d'acord amb l'apartat 1, l'interessat té dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable, quan sigui tècnicament possible.
3. L'exercici del dret esmentat a l'apartat 1 d’aquest article s’entén sens perjudici de l'article 17. Aquest dret no s'aplica al tractament necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
4. El dret esmentat a l'apartat 1 no ha d’afectar negativament els drets i les llibertats dels altres.

Article 21. Dret d'oposició
1. Per motius relacionats amb la seva situació particular, l'interessat té dret a oposar-se que les dades personals que l’afecten siguin objecte d'un tractament basat en el que disposa l'article 6, apartat 1, lletres e) o f), inclosa l'elaboració de perfils d’acord amb aquestes disposicions. El responsable del tractament ha de deixar de tractar aquestes dades personals, tret que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
2. Quan el tractament de dades personals té per objecte el màrqueting directe, l'interessat té dret a oposar-se en tot moment al tractament de les dades personals que l’afecten, inclosa l'elaboració de perfils relacionada amb el màrqueting esmentat.
3. Quan l'interessat s'oposa al tractament amb finalitats de màrqueting directe, les dades personals s’han de deixar de tractar per a aquestes finalitats.
4. Com a màxim en el moment de la primera comunicació amb l'interessat, el dret establert als apartats 1 i 2 s’ha d’esmentar explícitament a l'interessat i s’ha de presentar clarament i al marge de qualsevol altra informació.
5. En el context de la utilització de serveis de la societat de la informació, i sens perjudici del que disposa la Directiva 2002/58/CE, l'interessat pot exercir el seu dret a oposar-se per mitjans automatitzats que apliquin especificacions tècniques.
6. Si les dades personals es tracten amb finalitats de recerca científica o històrica o amb finalitats estadístiques, de conformitat amb l'article 89, apartat 1, per motius relacionats amb la seva situació particular l'interessat té dret a oposar-se al tractament de dades personals que l’afecten, tret que sigui necessari per complir una missió realitzada per raons d'interès públic.

Article 22. Decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils
1. Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
2. L'apartat 1 no és d’aplicació, si la decisió:
a) És necessària per formalitzar o executar un contracte entre l'interessat i un responsable del tractament.
b) Està autoritzada pel dret de la Unió o dels estats membres que és d’aplicació al responsable del tractament i que estableix, així mateix, mesures adequades per protegir els drets i les llibertats i els interessos legítims de l'interessat.
c) Es basa en el consentiment explícit de l'interessat.
3. En els casos a què es refereix l'apartat 2, lletres a) i c), el responsable del tractament ha d’adoptar les mesures adequades per protegir els drets i les llibertats i els interessos legítims de l'interessat; com a mínim, el dret a obtenir intervenció humana del responsable, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió.
4. Les decisions a què es refereix l'apartat 2 no s’han de basar en les categories especials de dades personals que preveu l'article 9, apartat 1, tret que s'apliqui l'article 9, apartat 2, lletra a) o g) i que s'hagin pres mesures adequades per protegir els drets i les llibertats i els interessos legítims de l'interessat.

_______________________________________________________________________________________________

Artículo 15 Derecho de acceso del interesado

1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento confirmación de si se están tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los datos personales y a la siguiente información:

a)  los fines del tratamiento;

b)  las categorías de datos personales de que se trate;

c)  los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros u organizaciones internacionales;

d)  de ser posible, el plazo previsto de conservación de los datos personales o, de no ser posible, los criterios utilizados para determinar este plazo;

e)  la existencia del derecho a solicitar del responsable la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento de datos personales relativos al interesado, o a oponerse a dicho tratamiento;

f)  el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;

g)  cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado, cualquier información disponible sobre su origen;

h)  la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el interesado.

2. Cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, el interesado tendrá derecho a ser informado de las garantías adecuadas en virtud del artículo 46 relativas a la transferencia.

3. El responsable del tratamiento facilitará una copia de los datos personales objeto de tratamiento. El responsable podrá percibir por cualquier otra copia solicitada por el interesado un canon razonable basado en los costes administrativos. Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, y a menos que este solicite que se facilite de otro modo, la información se facilitará en un formato electrónico de uso común.

4. El derecho a obtener copia mencionado en el apartado 3 no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.

Artículo 16 Derecho de rectificación

El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.

Artículo 17 Derecho de supresión («el derecho al olvido»)

1. El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a)  los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo;

b)  el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), y este no se base en otro fundamento jurídico;

c)  el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2;

d)  los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;

e)  los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento;

f)  los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, apartado 1.

2. Cuando haya hecho públicos los datos personales y esté obligado, en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos datos, el responsable del tratamiento, teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos personales de la solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o cualquier copia o réplica de los mismos.

3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario:

a)  para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información;

b)  para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable;

c)  por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letras h) e i), y apartado 3;

d)  con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89, apartado 1, en la medida en que el derecho indicado en el apartado 1 pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento, o

e)  para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Artículo 18 Derecho a la limitación del tratamiento

1. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:

a)  el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos;

b)  el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso;

c)  el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones;

d)  el interesado se haya opuesto al tratamiento en virtud del artículo 21, apartado 1, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado.

2. Cuando el tratamiento de datos personales se haya limitado en virtud del apartado 1, dichos datos solo podrán ser objeto de tratamiento, con excepción de su conservación, con el consentimiento del interesado o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o con miras a la protección de los derechos de otra persona física o jurídica o por razones de interés público importante de la Unión o de un determinado Estado miembro.

3. Todo interesado que haya obtenido la limitación del tratamiento con arreglo al apartado 1 será informado por el responsable antes del levantamiento de dicha limitación.

Artículo 20 Derecho a la portabilidad de los datos

1. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando:

a)  el tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, apartado 2, letra a), o en un contrato con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), y

b)  el tratamiento se efectúe por medios automatizados.

2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el apartado 1, el interesado tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible.

3. El ejercicio del derecho mencionado en el apartado 1 del presente artículo se entenderá sin perjuicio del artículo 17. Tal derecho no se aplicará al tratamiento que sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

4. El derecho mencionado en el apartado 1 no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros.

Artículo 21 Derecho de oposición

1. El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el 

_______________________________________________________________________________________________

Article 15        Right of access by the data subject

1.   The data subject shall have the right to obtain from the controller confirmation as to whether or not personal data concerning him or her are being processed, and, where that is the case, access to the personal data and the following information:

(a)

the purposes of the processing;

 

(b)

the categories of personal data concerned;

 

(c)

the recipients or categories of recipient to whom the personal data have been or will be disclosed, in particular recipients in third countries or international organisations;

 

(d)

where possible, the envisaged period for which the personal data will be stored, or, if not possible, the criteria used to determine that period;

 

(e)

the existence of the right to request from the controller rectification or erasure of personal data or restriction of processing of personal data concerning the data subject or to object to such processing;

 

(f)

the right to lodge a complaint with a supervisory authority;

 

(g)

where the personal data are not collected from the data subject, any available information as to their source;

 

(h)

the existence of automated decision-making, including profiling, referred to in Article 22(1) and (4) and, at least in those cases, meaningful information about the logic involved, as well as the significance and the envisaged consequences of such processing for the data subject.

2.   Where personal data are transferred to a third country or to an international organisation, the data subject shall have the right to be informed of the appropriate safeguards pursuant to Article 46 relating to the transfer.

3.   The controller shall provide a copy of the personal data undergoing processing. For any further copies requested by the data subject, the controller may charge a reasonable fee based on administrative costs. Where the data subject makes the request by electronic means, and unless otherwise requested by the data subject, the information shall be provided in a commonly used electronic form.

4.   The right to obtain a copy referred to in paragraph 3 shall not adversely affect the rights and freedoms of others.

Article 16        Right to rectification

The data subject shall have the right to obtain from the controller without undue delay the rectification of inaccurate personal data concerning him or her. Taking into account the purposes of the processing, the data subject shall have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

Article 17        Right to erasure (‘right to be forgotten’)

1.   The data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies:

(a)

the personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed;

 

(b)

the data subject withdraws consent on which the processing is based according to point (a) of Article 6(1), or point (a) of Article 9(2), and where there is no other legal ground for the processing;

 

(c)

the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(2);

 

(d)

the personal data have been unlawfully processed;

 

(e)

the personal data have to be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject;

 

(f)

the personal data have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8(1).

2.   Where the controller has made the personal data public and is obliged pursuant to paragraph 1 to erase the personal data, the controller, taking account of available technology and the cost of implementation, shall take reasonable steps, including technical measures, to inform controllers which are processing the personal data that the data subject has requested the erasure by such controllers of any links to, or copy or replication of, those personal data.

3.   Paragraphs 1 and 2 shall not apply to the extent that processing is necessary:

(a)

for exercising the right of freedom of expression and information;

 

(b)

for compliance with a legal obligation which requires processing by Union or Member State law to which the controller is subject or for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller;

 

(c)

for reasons of public interest in the area of public health in accordance with points (h) and (i) of Article 9(2) as well as Article 9(3);

 

(d)

for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes in accordance with Article 89(1) in so far as the right referred to in paragraph 1 is likely to render impossible or seriously impair the achievement of the objectives of that processing; or

 

(e)

for the establishment, exercise or defence of legal claims.

Article 18        Right to restriction of processing

1.   The data subject shall have the right to obtain from the controller restriction of processing where one of the following applies:

(a)

the accuracy of the personal data is contested by the data subject, for a period enabling the controller to verify the accuracy of the personal data;

 

(b)

the processing is unlawful and the data subject opposes the erasure of the personal data and requests the restriction of their use instead;

 

(c)

the controller no longer needs the personal data for the purposes of the processing, but they are required by the data subject for the establishment, exercise or defence of legal claims;

 

(d)

the data subject has objected to processing pursuant to Article 21(1) pending the verification whether the legitimate grounds of the controller override those of the data subject.

2.   Where processing has been restricted under paragraph 1, such personal data shall, with the exception of storage, only be processed with the data subject's consent or for the establishment, exercise or defence of legal claims or for the protection of the rights of another natural or legal person or for reasons of important public interest of the Union or of a Member State.

3.   A data subject who has obtained restriction of processing pursuant to paragraph 1 shall be informed by the controller before the restriction of processing is lifted.

Article 20        Right to data portability

1.   The data subject shall have the right to receive the personal data concerning him or her, which he or she has provided to a controller, in a structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those data to another controller without hindrance from the controller to which the personal data have been provided, where:

(a)

the processing is based on consent pursuant to point (a) of Article 6(1) or point (a) of Article 9(2) or on a contract pursuant to point (b) of Article 6(1); and

 

(b)

the processing is carried out by automated means.

2.   In exercising his or her right to data portability pursuant to paragraph 1, the data subject shall have the right to have the personal data transmitted directly from one controller to another, where technically feasible.

3.   The exercise of the right referred to in paragraph 1 of this Article shall be without prejudice to Article 17. That right shall not apply to processing necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller.

4.   The right referred to in paragraph 1 shall not adversely affect the rights and freedoms of others.

Article 21        Right to object

1.   The data subject shall have the right to object, on grounds relating to his or her particular situation, at any time to processing of personal data concerning him or her which is based on point (e) or (f) of Article 6(1), including profiling based on those provisions. The controller shall no longer process the personal data unless the controller demonstrates compelling legitimate grounds for the processing which override the interests, rights and freedoms of the data subject or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

2.   Where personal data are processed for direct marketing purposes, the data subject shall have the right to object at any time to processing of personal data concerning him or her for such marketing, which includes profiling to the extent that it is related to such direct marketing.

3.   Where the data subject objects to processing for direct marketing purposes, the personal data shall no longer be processed for such purposes.

4.   At the latest at the time of the first communication with the data subject, the right referred to in paragraphs 1 and 2 shall be explicitly brought to the attention of the data subject and shall be presented clearly and separately from any other information.

5.   In the context of the use of information society services, and notwithstanding Directive 2002/58/EC, the data subject may exercise his or her right to object by automated means using technical specifications.

6.   Where personal data are processed for scientific or historical research purposes or statistical purposes pursuant to Article 89(1), the data subject, on grounds relating to his or her particular situation, shall have the right to object to processing of personal data concerning him or her, unless the processing is necessary for the performance of a task carried out for reasons of public interest.

Article 22        Automated individual decision-making, including profiling

1.   The data subject shall have the right not to be subject to a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning him or her or similarly significantly affects him or her.

2.   Paragraph 1 shall not apply if the decision:

(a)

is necessary for entering into, or performance of, a contract between the data subject and a data controller;

 

(b)

is authorised by Union or Member State law to which the controller is subject and which also lays down suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms and legitimate interests; or

 

(c)

is based on the data subject's explicit consent.

3.   In the cases referred to in points (a) and (c) of paragraph 2, the data controller shall implement suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms and legitimate interests, at least the right to obtain human intervention on the part of the controller, to express his or her point of view and to contest the decision.

4.   Decisions referred to in paragraph 2 shall not be based on special categories of personal data referred to in Article 9(1), unless point (a) or (g) of Article 9(2) applies and suitable measures to safeguard the data subject's rights and freedoms and legitimate interests are in place.