Comparteix:

Drets de les persones interessades

Pot exercir els drets en matèria de protecció de dades indicats en la taula mitjançant el tràmit específic de la Seu Electrònica UPC “Exercici dels drets relatius a la protecció de dades personals” a través del següent enllaç: https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Exercici_drets_relatius_proteccio_dades_personals

La Universitat Politècnica de Catalunya com a responsable del tractament resta obligada a respondre les sol·licituds de les persones interessades sense dilació indeguda i com a màxim en el termini d’un (1) mes a partir de la seva recepció, i a explicar els motius en cas que no anés a atendre-les. Aquest termini d’un mes podrà prorrogar-se fins a un màxim de dos (2) mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds.

L’exercici d’aquests drets és gratuït.

Per a qualsevol aclariment, dubte o consulta: proteccio.dades@upc.edu