Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Protecció de dades personals / Fitxers declarats per la UPC i les seves finalitats / Identitat Digital / Definició completa del fitxer Identitat Digital

Definició completa del fitxer Identitat Digital

Consulta conjunta de tots els apartats del fitxer "Identitat Digital"

Informació general del fitxer

Responsable del fitxer - Informació del fitxer - Procedència de les dades - Procediment de recollida - Nivell de seguretat- Sistema de tractament - Suport utilitzat

Responsable del fitxer

Entitat Universitat Politècnica de Catalunya
Departament Identitat Digital
Gerència Àrea de Personal i Organització
NIF Q0818003F

Informació del fitxer

Nom del fitxer IDENTITAT DIGITAL
Adreça d'accés Pl. Eusebi Güell, 6. 08034 Barcelona.
Descripció del fitxer IDENTITAT DIGITAL I CARNET UPC
Diari DOGC Núm. 7289 - 18.1.2017
Disposició general
CVE-DOGC-A-17011100-2017
Data 10 de Gener de 2017

Procedència de les dades

 • La persona interessada o el seu representant legal.
 • Altres administracions públiques.
 • Entitats vinculades a la universitat (centres adscrits, empreses del grup UPC, entitats vinculades de recerca, etc.).

Procediment de recollida

 • Formularis, en paper o electrònics.
 • Transmissió electrònica.

Nivell de seguretat

 • MITJÀ

Sistema de tractament

 • Parcialment automatitzat.

Suports utilitzats

 • Paper.
 • Suport magnètic o digital.
 • Via telemàtica.

 

Col·lectius

Membres de la comunitat universitària (personal d’administració i serveis, personal docent i investigador, estudiants).
Antics membres de la comunitat universitària.
Persones vinculades a empreses del Grup UPC i a empreses vinculades a la UPC.
Persones que es connecten a la xarxa de telecomunicacions de la UPC.

Finalitats i usos

Finalitat del fitxer

 • Gestió de la Identitat Digital i el carnet.

Usos

Emissió del certificat digital.
Emissió del carnet de la UPC.
Gestionar l'assignació de nivells d'accés als serveis de la universitat i als seus sistemes d'indentificació.
Gestió del registre d'accés a la xarxa.
Arxiu (Gestionar i controlar els expedients i la seva evolució al llarg del cicle vital).

Estructura de dades

 • Dades de caràcter identificatiu: DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, número de registre personal, signatura i signatura electrònica, imatge/veu, claus de xifratge.
 • Dades de característiques i situacions personals: data de naixement, sexe, nacionalitat.
 • Dades de circumstàncies socials i situacions de la vida laboral: allotjament/habitatge.
 • Dades acadèmiques: lloc d'estudi, categoria, correu electrònic.
 • Dades d'ocupació laboral: categoria, grau, llocs de treball, correu electrònic.
 • Dades de registre d'accés: nom d'usuari al sistema informàtic i adreça IP i/o MAC, data i hora de l'accés, adreces de les pàgines web accedides.

Cessions i Transferències internacionals

Cessions

 • Quan el tractament respongui a l’acceptació lliure i legítima d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara l’Agència Catalana de Certificació.

Transferències internacionals

 • No estan previstes.

Cessions i Transferències internacionals

Cessions

 • Quan el tractament respongui a l’acceptació lliure i legítima d’una relació jurídica el desenvolupament, el compliment i el control de la qual impliqui la connexió amb fitxers de tercers, com ara l’Agència Catalana de Certificació.

Transferències internacionals

 • No estan previstes.