Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació general del fitxer

Responsable del fitxer - Informació del fitxer - Procedència de les dades - Procediment de recollida - Nivell de seguretat- Sistema de tractament - Suport utilitzat

Responsable del fitxer

Entitat Universitat Politècnica de Catalunya
Departament Institut de Tècniques Energètiques
Secretaria Institut de Tècniques Energètiques
NIF Q0818003F

Informació del fitxer

Nom del fitxer DOSIMETRIA DE RADIACIONS IONITZANTS
Adreça d'accés Delegat de Protecció de Dades, Universitat Politècnica de Catalunya, Carrer Jordi Girona 31, 08034 Barcelona. (proteccio.dades@upc.edu).
Descripció del fitxer MESURA DE LA EXPOSICIÓ DE PERSONES A RADIACIONS IONITZANTS
Diari DOGC Núm. 7289 - 18.1.2017
Disposició general CVE-DOGC-A-17011100-2017
Data 10 de Gener de 2017

Procedència de les dades

  • La persona interessada.
  • Altres administracions nacionals o internacionals.

Procediment de recollida

  • Formularis.
  • Dosímetres oficials.

Nivell de seguretat

  • ALT.

Sistema de tractament

  • Parcialment automatitzat.

Suports utilitzats

  • Paper.
  • Suport magnètic o digital.
  • Via telemàtica.