Comparteix:

Legitimació del tractament

Article 6. Licitud del tractament
1. El tractament només és lícit si es compleix, almenys, una de les condicions següents:
a) L'interessat ha donat el consentiment per al tractament de les seves dades personals, per a una o diverses finalitats específiques.
b) El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva.
c) El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
d) El tractament és necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física.
e) El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
f) El tractament és necessari per satisfer interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que no hi prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de l'interessat que requereixen la protecció de dades personals, especialment si l'interessat és un nen.
El que es disposa a la lletra f) del primer paràgraf no s’aplica al tractament efectuat per les autoritats públiques en l'exercici de les seves funcions.

________________________________________________________________________________________________

Artículo 6
Licitud del tratamiento
1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos;
b) el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales;
c) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento;
d) el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;
e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento;
f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.
Lo dispuesto en la letra f) del párrafo primero no será de aplicación al tratamiento realizado por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.

________________________________________________________________________________________________

Article 6

Lawfulness of processing

1.   Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies:

(a)

the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;

(b)

processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract;

(c)

processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;

(d)

processing is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person;

(e)

processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller;

(f)

processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child.

Point (f) of the first subparagraph shall not apply to processing carried out by public authorities in the performance of their tasks.