Formes dobles

 

Criteris d'ús de les formes dobles

 • En l'àmbit de la gestió universitària, les formes dobles són el recurs que es fa servir quan interessa fer evident que un càrrec o una professió els poden exercir tant un home com una dona.

  Cal tenir en compte que, com que és un recurs que allarga el text i en dificulta la lectura, és millor delimitar-ne l'ús i, sempre que sigui possible, utilitzar altres recursos, com ara les formes genèriques o els canvis de redacció.

  Per exemple, en aquests casos seria preferible la forma doble:

  Atenent l'orientació professional del títol, el professor o professora que imparteix l'assignatura...
  Atenent l'orientació professional del títol, el professor que imparteix l'assignatura...
  Atenent l'orientació professional del títol, el professorat que imparteix l'assignatura... [solament és una persona]

  Un doctor o doctora amb experiència investigadora acreditada pot actuar...
  Una persona doctorada amb experiència investigadora acreditada pot actuar...
  Un doctor amb experiència investigadora acreditada pot actuar...

  La Càtedra ha tingut diversos directors i directores, entre els quals hi ha...
  La Càtedra ha tingut diverses persones que n'han ocupat la direcció, entre els quals hi ha... [massa llarg]
  La Càtedra ha tingut diversos directors, entre els quals hi ha...


  En canvi, en aquests altres seria millor una altra opció:

  Quan una persona de l'administració vol donar d'alta un conjunt de paquets encarregats per una empresa
  Quan un administratiu o administrativa vol donar d'alta un conjunt de paquets encarregats per una empresa...
  Quan un administratiu vol donar d'alta un conjunt de paquets encarregats per una empresa...

  La capacitació cientificotècnica requerida per exercir l'enginyeria tècnica d'obres públiques...
  La capacitació cientificotècnica requerida per exercir d'enginyer tècnic o enginyera tècnica d'obres públiques...
  La capacitació cientificotècnica requerida per exercir d'enginyer tècnic d'obres públiques...

  S'estableix una assistència sanitària per al personal que es desplaça a l'estranger.
  S'estableix una assistència sanitària per a treballadors i treballadores que es desplacen a l'estranger.
  S'estableix una assistència sanitària per a treballadors que es desplacen a l'estranger.

 

Formes dobles senceres


 • Formes dobles senceres coordinades

  S’aconsella utilitzar preferentment les formes senceres i coordinades amb conjuncions, perquè són més fàcils de llegir i perquè eviten de presentar el femení de manera accessòria o afegida al masculí.

  el president el president o presidenta
  el tècnic el tècnic o tècnica
  el vicerector el vicerector o vicerectora
 • Formes dobles senceres separades amb una barra

  L’ús de formes senceres separades amb una barra no s’aconsella per redactar textos. En tot cas, pot ser útil en les capçaleres de les cartes, en els identificadors dels apartats dels impresos, en enunciats de redacció sintètica o en algunes llistes, per exemple.

  En les salutacions de cartes o comunicacions amb destinatari múltiple, quan les persones són conegudes, s’aconsella emetre dues versions, l’una amb la salutació en masculí i l’altra amb la salutació en femení. Si la comunicació s’adreça a persones indeterminades, s’acostuma a usar la forma doble sencera amb barra.

  Benvolgut amic, Benvolgut amic/Benvolguda amiga,
  Benvolgut/Benvolguda amic/amiga, Benvolgut amic/Benvolguda amiga,
  Estimats amics, Estimats amics/Estimades amigues,
  Senyor, Senyor/Senyora,


  És possible substituir la barra per una conjunció o una coma.

  Benvolguts amics i benvolgudes amigues,
  Benvolguts amics, benvolgudes amigues,

 • L'ordre de les formes senceres

  Es recomana situar el masculí en primer terme i en segon terme el femení.

  el rector o rectora
  els vicerectors o vicerectores


  Això no vol dir que si l’usuari vol no pugui col·locar el femení en primer terme, si té la voluntat d’emfasitzar la presència de les dones.

  El grup de treball està compost per investigadores i investigadors de diversos departaments.

Formes dobles abreujades


 • Com a criteri general, es desaconsella utilitzar les formes dobles abreujades. L’ús d’aquest recurs s’ha de restringir a casos puntuals en què hi ha limitació d’espai, com ara alguns impresos, aplicacions informàtiques, quadres o taules.

 • Les formes abreujades consisteixen a afegir la terminació femenina al nom masculí, separada per una barra.

  Si la forma femenina no presenta variacions gràfiques respecte a la masculina, només cal afegir-hi una -a.

  professor/a

  Se segueix el mateix procediment quan només cal canviar la -e de masculí per la -a de femení.

  alumne/a

  Si la forma femenina presenta variacions respecte a la masculina (lletres, accents o dièresis) s’hi han d’afegir totes les lletres que hi ha a partir de la vocal tònica.

  secretari/ària, administratiu/iva, degà/ana, doctorat/ada, interí/ina, biòleg/òloga

 

 • En plural se segueix el mateix criteri: si no hi ha variació respecte al masculí, només s’hi afegeix una -s i, si n’hi ha, s’escriu la terminació a partir de la vocal tònica.

  electors/ores, administratius/ives, degans/anes, secretaris/àries, administrats/ades
 • Cal tenir en compte que si no es guanya gaire espai abreujant la forma doble, no cal abreujar-la.

  soci/òcia
  tècnics/ècniques • Ordre de les formes abreujades

  Sempre és la forma masculina i després la femenina.

  Signatura del director/a del centre

 

Substantius compostos

 • En els substantius compostos amb dos noms o amb un nom i un adjectiu es repeteixen els dos components. Si l’adjectiu o algun dels noms és invariable, no cal repetir-lo.

  el director tècnic o directora tècnica
  el síndic o síndica de greuges
  el professor/a investigador/a
  el secretari/ària general

 

Articles i altres determinants

 • Per simplificar les construccions amb formes dobles s’admet d’utilitzar únicament l’article corresponent al primer element, tant si és masculí com femení.

  el secretari o secretària
  diversos professors o professores
  un doctorand o doctoranda

  les investigadores o investigadors

 

 • En el cas dels noms invariables, s'aconsella repetir el càrrec acompanyat de l'article corresponent.

  El cap o la cap d'estudis de fase inicial...
  El o la cap d'estudis de fase inicial...
  El/la cap d'estudis de fase inicial...

  A la comissió hi ha un suplent o una suplent...
  A la comissió hi ha un o una suplent...
  A la comissió hi ha un/una suplent...

  Els noms invariables que comencen amb vocal en què l'article s'apostrofa no es poden repetir.

  L'estudiant ha de presentar la sol·licitud...
  L'estudiant o l'estudiant ha de presentar la sol·licitud...

  Amb el suport de l'auxiliar de serveis, el Departament...
  Amb el suport de l'auxiliar o l'auxiliar de serveis, el Departament...


 • En aquests casos, per evitar l’ús del masculí es pot recórrer a altres recursos:

  La Junta ha d’incloure un representant...
  La Junta ha d’incloure una persona que representi...
  La Junta ha d’incloure una representació...

 

Preposicions

 • No cal repetir les preposicions, encara que hi hagi canvis gràfics deguts a la contracció o l’apostrofació dels articles.

  per a l’usuari o usuària
  dels afectats i afectades

 

 • En el cas dels noms invariables, la preposició tampoc no es repeteix.

  Les sol·licituds s'acompanyen amb diversos documents, excepte en el cas dels titulars i les titulars d'universitat.
  Les sol·licituds s'acompanyen amb diversos documents, excepte en el cas dels titulars i de les titulars d'universitat.

 

Concordança dels adjectius i altres elements

 • No cal repetir els adjectius, tant els anteposats com els posposats al substantiu. La concordança de l’adjectiu i la resta d’elements es fa amb el masculí.

  El director elegit o directora elegida... El director o directora elegit...
  El secretari o secretària al qual o a la qual correspon prendre la decisió... El secretari o secretària al qual correspon prendre la decisió...
  Els respectius o les respectives tutors o tutores... Els respectius tutors o tutores...
  Els professors o professores que han estat avaluats o avaluades... Els professors o professores que han estat avaluats...
 • Les salutacions de les cartes en són una excepció.

  Benvolguts estudiants i benvolgudes estudiants,
  Benvolguda senyora/Benvolgut senyor,

 

Verb

 • Quan es fa servir la forma doble en singular, el verb s’ha de mantenir en singular perquè ens referim a una única persona.

  El secretari o secretària ha de signar l’acta.
  L'autor o autora és responsable del material.

 

Tecnologies per a persones amb discapacitat visual

 • Cal tenir en compte que les tecnologies de lectura de textos per a persones amb discapacitat visual no poden llegir satisfactòriament les dobles formes abreujades, atès que reprodueixen la barra inclinada i la terminació femenina, cosa que dificulta la comprensió del text.

  Aquest és un altre motiu pel qual es desaconsella l'ús de les formes dobles abreujades, tret que no sigui necessari.