Vés al contingut (premeu Retorn)

SOL·LICITUD PER A LA FORMALITZACIÓ D'UN CONTRACTE DE LLICÈNCIA DE MARCA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Sol·licitud per a la formalització d'un contracte de llicència de marca de la Universitat Politècnica de Catalunya

Dades del sol·licitant
En cas d'actuar en representació d'una entitat
Cal adjuntar còpia dels poders o nomenament que permeten al representant actuar en nom de l'entitat
Dades relatives a la marca
El sotasignat declara tenir signat i en vigor un conveni de col·laboració amb la UPC i es sotmet a la "Normativa per a la formalització de contractes de llicència de les marques de la Universitat de Catalunya"
El sol·licitant es compromet al pagament a favor d'UPC de les tarifes vigents, així com a la resta de condicions estipulades al document d'aprovació de tarifes de l'anualitat en curs.
Conformitat del responsable
atorga la seva conformitat per a que la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA formalitzi, mitjançant la signatura d'un contracte de llicència de marca, l'ús de la marca especificada més amunt.
El responsable adjunta a la present sol·licitud el conveni de col·laboració esmentat més amunt.
I per a que així consti, signa la present sol·licitud.