Vés al contingut (premeu Retorn)

docs consell govern

2. Informe del rector
3. Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació
4. Actualització de la composició de les Comissions de Consell de Govern
5. Convocatòria i ordre del dia del Claustre Universitari
6. Aprovació de l’informe de gestió UPC 2015
7. Aprovació del manual d’avaluació docent
9.1 Aprovació del Marc de dobles titulacions
9.2 Aprovació inicial de la Programació Universitària 2016‐2017
9.3 Aprovació de la proposta d’acord sobre l’emissió de certificats de nivell B2 de la UPC per a la superació d’assignatures d’anglès
9.4 Informació sobre l'estat de tresoreria
9.5 Aprovació de l’expedient d'alteració 003/15 del pressupost 2015
9.6 Aprovació de l’acord per a la formalització de la despesa plurianual, per a la contractació dels serveis de neteja, desinfecció ordinària i recollida selectiva de residus sòlids urbans dels campus, centres, edificis i espais de la UPC
9.7 Aprovació de l’acord per a la formalització de despesa plurianual per a la contractació del servei de manteniment de l’equip de sistema d’anàlisi XPS/SPM de la unitat Centre de recerca en nanoenginyeria
9.8 Aprovació de la ratificació dels acords d'extinció per absorció de les fundacions ASCAMM, Cetemsa, Bdigtal per part de la Fundació Eurecat, i la dissolució amb cessió d'actius i passius de la Fundació Progrés i Tècnica en favor de la mateixa
9.9 Aprovació de l’acord de desvinculació de la UPC com a patró de la Fundació privada per al Progrés de la transferència del Calor i Massa, i modificació dels seus Estatuts i extinció del conveni de col∙laboració de 10 de febrer de 2011
9.10 Aprovació de l’acord de modificació del contracte d'arrendament de l'edifici situat al c/ Badajoz 73‐77 de Barcelona (seu de la FPC)
9.11 Aprovació de l'encàrrec de gestió de la UPC a UPCnet, SL
9.11a Aprovació de l'encàrrec de gestió de la UPC a UPCnet, SL
9.11b Aprovació de l'encàrrec de gestió de la UPC a UPCnet, SL
9.11c Aprovació de l'encàrrec de gestió de la UPC a UPCnet, SL