Comparteix:

Butlletí UPC 167


Consell de Govern · 12/11/2015

Punt
Titol punt
1.
Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
2.
Informe del rector (accés al document)
3. Nomenaments i cessaments de càrrecs institucionals i de representació (accés al document)
4.Actualització de la composició de les Comissions de Consell de Govern  (accés al document)
5.Acord 193/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la convocatòria i ordre del dia del Claustre Universitari (accés al document)
6.Acord 194/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’informe de gestió UPC 2015 (accés al document)
7.Acord 195/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el manual d’avaluació docent (accés al document) (accés al document 1)
8.Acord 228/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la dissolució de la Fundació Parcs (accés al document)
9.Ratificació d'acords i informació de les comissions del Consell de Govern
Comissió de Docència i Estudiantat
9.01Acord 196/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el Marc de dobles titulacions (accés al document)
9.02Acord 197/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova inicialment la Programació Universitària (accés al document)
9.03Acord 198/2015 del Consell de govern pel qual s'aprova l’acord sobre l’emissió de certificats de nivell B2 de la UPC per a la superació d’assignatures d’anglès (accés al document)
Comissió d'Economia i Infraestructures
9.04Informació sobre l'estat de tresoreria (accés al document)
9.05Acord 199/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproval’expedient d'alteració 003/15 del pressupost 2015 (accés al document)
9.06Acord 200/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’acord per a la formalització de la despesa plurianual, per a la contractació dels serveis de neteja, desinfecció ordinària i recollida selectiva de residus sòlids urbans dels campus, centres, edificis i espais de la UPC (accés al document)
9.07Acord 201/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproval’acord per a la formalització de despesa plurianual per a la contractació del servei de manteniment de l’equip de sistema d’anàlisi XPS/SPM de la unitat Centre de recerca en nanoenginyeria (accés al document)
9.08Acord 202/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova ratificació dels acords d'extinció per absorció de les fundacions ASCAMM, Cetemsa, Bdigtal per part de la Fundació Eurecat, i la dissolució amb cessió d'actius i passius de la Fundació Progrés i Tècnica en favor de la mateixa (accés al document)
9.09Acord 203/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’acord de desvinculació de la UPC com a patró de la Fundació privada per al Progrés de la transferència del Calor i Massa, i modificació dels seus Estatuts i extinció del conveni de col∙laboració de 10 de febrer de 2011 (accés al document)
9.10Acord 204/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’acord de modificació del contracte d'arrendament de l'edifici situat al c/Badajoz 73‐77 de Barcelona (seu de la FPC) (accés al document)
9.11Acord 205/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l'encàrrec de gestió de la UPC a UPCnet, SL (accés al document_Annex I_Annex II_Annex III)
9.12Acord 206/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la proposta de renovació temporal de cessió d’ús d’espais per cinc anys, a AGROPOLIS, a favor de l’empresa ASCIL Proyectos, SL (accés al document)
Comissió de Recerca
9.13Acord 207/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproven les sol∙licituds d'intensificació de recerca (accés al document)
9.14Acord 208/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’adquisició de la condició d'investigador vinculat (accés al document)
9.15Acord 209/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la convocatòria d'ajuts a l'organització de congressos (accés al document)
9.16Acord 210/2015 del Consell de Govern pel qual s'aproven les sol∙licituds de congressos notables (accés al document)
9.17Acord 211/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova l’informe d'indicadors PAR amb els nous criteris i PATT RDI (accés al document)
Comissió de Personal i Acció Social
9.18Acord 212/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la normativa de permisos i llicències acadèmiques superiors a 3 mesos: les llicències sabàtiques i permisos de mobilitat de PDI (accés al document)
9.19Acord 213/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el nomenament com a professora emèrita de la senyora Flos i Bassols (accés al document)
9.20Acord 214/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el nomenament com a professor emèrit del senyor González Moreno‐Navarro (accés al document)
9.21Acord 215/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el nomenament com a professor emèrit del senyor Xambó Descamps (accés al document)
9.22Acord 216/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la creació de les unitats d'administració i serveis del Campus de Terrassa. Unitat Transversal de Gestió del Campus de Terrassa i Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit d’Òptica i Optometria (accés al document)
9.23Acord 217/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació de la RLT de PAS‐ Reordenació departamental (accés al document)
9.24Acord 218/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la la modificació de la RLT de PAS‐ UTG del Campus de Terrassa (accés al document)
9.25Acord 219/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la modificació la modificació de la RLT de PAS‐ UTG del Campus del Besòs (accés al document)
9.26Acord 220/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la convocatòria 2015 de l’avaluació de l’activitat docent (accés al document)
9.27Acord 221/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la la resolució de l’avaluació del complement addicional de gestió (Convocatòria 2014) (accés al document)
9.28Acord 222/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la resolució de l’avaluació dels mèrits addicionals docents (Convocatòria 2014) (accés al document)
9.29Acord 223/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la resolució de l’avaluació del complement addicional de gestió (Convocatòria 2013) (accés al document)
9.30Acord 224/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la resolució de l'avaluació dels mèrits addicionals docents (Convocatòria 2013) (accés al document)
9.31Acord 225/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova la convocatòria 2015 del procés d’avaluació del règim de dedicació (accés al document)
Comissió de Desenvolupament Estatutari
9.32Acord 226/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament del Consell de Govern (accés al document)
9.33Acord 227/2015 del Consell de Govern pel qual s'aprova el reglament del Consell Empresarial (accés al document)

Consell Social · 30/11/2015

Punt
Titol punt
1.
Acta sessió anterior.
2.
Informe del president
3.Informe del rector (accés al document)
4.Informe de la gerent. Estat de tresoreria (accés al document)
5.Informe de la presidenta de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin
5.1.Aprovació de l'expedient l'alteració 003/15 del pressupost 2015 (accés al document)
5.2.

Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació dels serveis de neteja, desinfecció ordinària i recollida selectiva de residus sòlids urbans dels campus, centres, edificis i espais de la UPC.

(accés al document)

5.3.

Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació del servei de manteniment de l’equip de sistema d’anàlisi XPS/SPM de la unitat Centre de recerca en nanoenginyeria.

(accés al document)
5.4.

Ratificació dels acords d’extinció per absorció de les fundacions Ascamm, Cetemsa, Barcelona Digital i de dissolució de la Fundació Progrés i Tècnica en favor de la Fundació Eurecat.

(accés al document)
5.5.

Aprovació de la desvinculació de la UPC com a patró de la Fundació Privada per al Progrés de la Transferència del Calor i Massa, i modificació del seus estatuts i extinció del conveni de col·laboració de 10 de febrer de 2011. (accés al document)

5.6.

Aprovació de la modificació del contracte d’arrendament de l’edifici situat al carrer Badajoz 73-77 de Barcelona. ( accés al document)

5.7.

Aprovació de l’encàrrec de gestió de la UPC a UPCnet, SL. (accés al document)(annex1)(annex2)(annex3)

5.8.

Aprovació de la renovació temporal de cessió d’ús d’espais per a cinc anys, a Agròpolis, a favor de l’empresa ASCIL Proyectos, SL. (accés al document)

5.9.

Aprovació de la dissolució de la Fundació Parc UPC (acccés al document)

5.10.

Aprovació de la modificació de la RLT de PAS, reordenació departamental (accés al document)

5.11.Aprovació de la modificació de la RLT de PAS, UTG del Campus de Terrassa. (accés al document)
5.12.Aprovació de la modificació de la RLT de PAS, UTG del Campus del Besòs. (accés al document)
5.13.

Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de gestió (convocatòria 2014) (accés al document)

5.14.

Aprovació de l'assignació individual del complement addicional docent (convocatòria 2014) (accés al document)

5.15.

Aprovació de l'assignació individual del complement addicional de gestió (convocatòria 2013)

5.16.

Aprovació de l'assignació individual del complement addicional docent (convocatòria 2013)

6

Informe del president de la Comissió Econòmica i aprovació, si escau, de les propostes que es formulin

6.1.1

El marc de dobles titulacions (accés al document)

6.1.2.

El grup de treball de màsters: àmbit TIC (accés al document)(annex1)(annex2)(annex3)(annex4)(annex5)(annex6)

6.1.3.

Proposta de canvi en l'estructura dels estudis (2017-2018)(accés al document)

6.1.4.

Matrícula de nou accés 2015-16 (accés al document)

7.

Aprovació del reglament del Consell Empresarial (accés al document)

Pàgina actualitzada per Secretaria General i Consell Social