Comparteix:

El Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ)

 El Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat (GPAQ) és la unitat que dóna suport als òrgans de govern de la Universitat en el disseny, implementació i seguiment dels processos de planificació i avaluació institucional, i d’assegurament de la qualitat, d'acord amb les directrius, els objectius de la institució i la legislació i normativa vigent i té entre les seves funcions:

 • Assessorar i donar suport a les unitats acadèmiques, en els àmbits de la planificació estratègica i de l’avaluació institucional, i en la millora i la certificació interna i externa de la qualitat de la seva activitat.
 • Donar suport tècnic i metodològic, d'acord amb els requeriments de les agències avaluadores, a les unitats acadèmiques de la UPC en:
   • la implantació i la gestió dels Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)
   • la realització del seguiment i l'acreditació de les titulacions de grau, màster i doctorat
   • el desplegament i la consolidació del procés d'acreditació institucional dels centres
 • Realitzar el seguiment de la planificació acadèmica del PDI, l’anàlisi de la seva activitat i avaluar la consecució d’objectius del personal
 • Elaborar informes estadístics i indicadors d’activitat i de resultats fonamentats en l’anàlisi de dades, vetllant per la integració, fiabilitat i representativitat de la informació provinent de les diferents àrees d’activitat de la universitat, i fer la difusió amb caràcter oficial de les estadístiques generades, tant a nivell intern com extern.
 • Dissenyar, administrar, analitzar i elaborar els informes de resultats d’enquestes de satisfacció i estudis d’opinió dels agents d’interès sobre l’actuació docent, l'oferta formativa i de serveis de l’activitat de la universitat.
 • Donar suport als òrgans de govern de la universitat en els processos de caràcter transversal (observatoris d’activitat – rànquings –, sistemes d’informació directiva - quadres de comandament i eines de Business Intelligence, ...) tot aportant informació, anàlisi tècnica i estudis per fer-ne la corresponent difusió als grups d’interès.