Els responsables de qualitat de les unitats estructurals


Les unitats acadèmiques


D’acord amb els estatuts de la UPC, entre les funcions dels centres docents, aquests han de vetllar per la qualitat dels ensenyaments i promoure la millora docent (articles 28).

Així mateix, li correspon als Departaments, vetllar per la qualitat dels ensenyaments impartits i promoure la millora docent (article 30) i a l’Escola de Doctorat, vetllar per la qualitat dels programes de doctorat  (article 35)

A cada unitat acadèmica s'assignen les funcions relacionades amb la Garantia Interna de la Qualitat al Degà o degana o al director o directora a de la unitat, a un membre de l'Equip Directiu amb competència sobre aquesta temàtica, a les Comissions creades a tal efecte i, en darrer terme, a la pròpia Junta/Consell.

 Les unitats d’administració i serveis


En el cas de les unitats d'administració i serveis, el responsable de les polítiques de qualitat és el Gerent, i per delegació els i les caps de les diferents unitats.

D’altra banda, les diferents Unitats Tècniques de Gestió, compten amb estructura tècnica de suport als processos relacionats amb el Marc per a la Verificació, Modificació, Seguiment i Acreditació de les titulacions, els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat, els indicadors i les enquestes.