El Vicerectorat de Qualitat i Política Lingüística

 

Les competències en matèria de promoure, analitzar i vetllar per la qualitat educativa a la UPC recauen en el seu rector qui delega en el Vicerectorat de Qualitat i Política Lingüística, que té entre les seves responsabilitats o funcions,

  • El seguiment del Marc per a la Verificació, Modificació, Seguiment i Acreditació de les titulacions (en coordinació amb el vicerectorat de Política Acadèmica).
  • Les polítiques de millora i relacions amb agències de qualitat.
  • Els Indicadors de qualitat: acadèmics, de recerca i de rànquings.
  • L’ocupabilitat i la inserció laboral.
  • Els equipaments docents i laboratoris.
  • Les enquestes docents.
  • L’avaluació del PDI
  • El sistema d’assegurament de la qualitat en la recerca.
  • La planificació estratègica.