El Comitè de Qualitat de la UPC

 

El Comitè de Qualitat, és l’òrgan assessor del rector en matèria de qualitat per a tots els àmbits de l'activitat de docència, recerca i gestió.

La seva creació va ser aprovada per acord del Consell de Govern (Acord CG/2019/03/20, de 24 de maig de 2019). El rector/a o membre del Consell de Direcció que designi, el presideix, i té aquesta composició:

Funcions


a) Proposar la política de qualitat de la Universitat Politècnica de Catalunya per a la seva aprovació per part del Consell de Govern.
b) Ajudar a la definició dels objectius i les estratègies de millora de la qualitat per a tots els àmbits de l’activitat universitària: docència, recerca i gestió.
c) Assegurar la correcta implementació de la política i els objectius de qualitat coresponsabilitzant tant a les unitats acadèmiques com a les unitats d’administració i serveis.
d) Vetllar pel correcte desenvolupament i seguiment dels processos de verificació, modificació, seguiment i acreditació de les titulacions oficials de grau, màster i doctorat.
e) Assegurar el procés d'acreditació institucional vetllant pel correcte funcionament del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat dels centres docents i dels seus processos transversals.
f) Promoure, facilitar i assegurar que es disposen de sistemes d’informació per avaluar l’activitat en l’àmbit de la docència, recerca i gestió.
g) Analitzar els resultats dels processos d’avaluació de la qualitat en els àmbits de la docència, recerca i gestió, i proposar accions de millora, si s’escau.
h) Elaborar anualment l'Informe de Seguiment d'Universitat (ISU) i sotmetre'l a l'aprovació del Consell de Govern.
i) Impulsar la cultura de la qualitat en la comunitat universitària de la UPC.
j) Retre comptes al Consell de Govern, al Consell Social i al Claustre.

 

 

 Acords

Data reunió Documentació                             Acta             
27/11/2023

Informe Comité Qualitat

Actualització del manual de qualitat del sistema de garantia interna de la qualitat marc de la UPC

Informe de revisió de l'SGIQ

Revisió i actualització dels processos transversals

30/05/2023

Informe Comité Qualitat

Acta 30/5/2023

07/11/2022

Informe Comité Qualitat

Nou portal de dades i indicadors

Pla internacionalització UPC

Acta 7/11/2022

21/02/2022

Convocatòria sessió

Acta 21/02/2022

28/09/2021

Informe Comité Qualitat

Acta 28/9/2021

03/02/2021

L'acreditació institucional

Informe del Vicerector

Acta 3/02/2021

20/05/2020

Comitè d'ètica i d'integritat

SGIQ i informació pública Escola Doctorat

Reunió Comitè Qualitat

Acta 20/05/2020

15/09/2019

Reunió Constitutiva  Acta 15/09/2019