Vés al contingut (premeu Retorn)

Accés

uline1024

line

Estudis de Grau

Accés per preinscripció

Podran accedir per la via de preinscripció els estudiants i estudiantes que:

 

 • Els qui estiguin en possessió del títol de batxiller i hagin superat les proves d'accés (PAU) als ensenyaments universitaris oficials de grau.
 • Els estudiants procedents de sistemes educatius d'Estats membres de la Unió Europea o d'altres Estats amb els que Espanya hagi subscrit Acords Internacionals al respecte, que compleixin els requisits exigits al seu respectiu país per a l'accés a la universitat (credencial expedida per la UNED).
 • Els procedents de sistemes educatius estrangers, prèvia sol·licitud d'homologació de títol d'origen al títol espanyol de batxiller i superació de la prova d'accés establerta a l'efecte.
 • Aquells que estiguin en possessió dels títols de Tècnic Superior corresponents als ensenyaments de Formació Professional i Ensenyaments Artístics o de Tècnic Esportiu Superior.
 • Persones més grans de 25 anys que superin la prova establerta a l'efecte.
 • Persones més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral o professional, que superin el procediment establert a l'efecte.
 • Persones més grans de 45 anys que superin la prova establerta a l'efecte.
 • Persones que estiguin en possessió d'un títol universitari oficial de Grau o títol equivalent.
 • Persones que estiguin en possessió d´un títol universitari oficial de Diplomat universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic, Llicenciat, Arquitecte, Enginyer, corresponent a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent.

Més informació

Canvi d'universitat i/o estudis universitaris oficials espanyols

Qui pot accedir:
 • Estudiantes i estudiants que cursen uns estudis de grau i volen continuar-los en altre centre o una altra universitat
 • Estudiantes i estudiants que cursen uns estudis de grau i volen canviar a altres estudis de grau dins el mateix centre o en un altre centre o universitat.
 • Estudiantes i estudiants que cursen estudis d'acord amb ordenacions universitàries anteriors (Diplomats universitaris, Arquitectes Tècnics, Enginyers Tècnics, Llicenciats, Arquitectes, Enginyers) i volen accedir a un estudi de grau dins el mateix centre o a en un altre centre o una altra universitat. S'exclouen les adaptacions per extinció del pla d'estudis al grau que el substitueixi.
 • Estudiantes i estudiants que hagin cursat sense finalitzar plans d'estudis ja extingits i vulguin accedir a un estudi de grau dins el mateix centre, en un altre o en una altra universitat.
Procediment

L'oferta de places i el procediment d'admissió és competència del centre docent que imparteix cada titulació.

Requisits per accedir per aquesta via:

 • Reconeixement d'un mínim de 30 ECTS en els estudis als quals es vol accedir, corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas no es reconeix el Treball de Fi de Grau.

El centre també pot exigir una nota de tall mínima per a l’admissió als seus estudis, que pot ser:

 • No estar afectat per les normes de permanència als estudis d'origen, si aquests s’han cursat a la UPC. En aquest cas, s'ha d'obtenir plaça pel procés de preinscripció.

El centre també pot exigir una nota de tall mínima per a l’admissió als seus estudis, que pot ser:

 • Haver obtingut una nota d'accés a la universitat igual o superior a la nota de tall dels estudis als quals vol ser admès per aquesta via, en el curs acadèmic en el qual es va accedir a la universitat.

o bé

 • Haver obtingut una nota d’accés a la universitat igual o superior a la nota de tall dels estudis als quals vol ser admès per aquesta via, en el curs acadèmic anterior al qual es vol accedir.

 

El centre ha de fer públic, si escau, quin dels dos criteris anteriors és el que tindrà en compte per a l’admissió.


Si no es reuneixen aquests requisits, s'ha d'obtenir plaça pel procés de preinscripció.

Estudis universitaris oficials estrangers

Qui pot accedir
 • Les estudiantes i els estudiants amb estudis universitaris realitzats a l'estranger han de sol·licitar la convalidació d'aquests estudis per poder-se incorporar a una universitat espanyola.
 • Les estudiantes i estudiants que han finalitzat els estudis universitaris a l'estranger poden demanar l'homologació del títol al ministeri competent en matèria d'estudis universitaris, o poden demanar convalidacions parcials directament a la Universitat, però mai de manera simultània.
 • En qualsevol cas, els estudiants que no hagin obtingut l'homologació del seu títol, podran sol·licitar convalidacions parcials amb posterioritat.
Procediment

L'oferta de places i el procediment d'admissió és competència del centre docent que imparteix cada titulació.

 • Els estudiants que poden convalidar un mínim de 30  ECTS han de sol·licitar l'admissió directament al centre on volen continuar els estudis. Aqueste estudiants no poden fer la preinscripció. La convalidació abastarà un mínim de 30 ECTS en els estudis als que es vol accedir, corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas no es convalida el Treball de Fi de Grau.
 • Els estudiants que convalidin menys de 30 ECTS han de fer la preinscripció demanant només l'estudi del centre que els ha fet aquesta convalidació per a la qual han de presentar el certificat de l'estudi de convalidació emès pel centre. La qualificació que hi ha de constar a l'efecte de la preinscripció és un 5,000
 • Els estudiants que no poden convalidar cap crèdit, poden accedir als estudis universitaris a través de la preinscripció general, prèvia sol·licitud d'homologació del seu títol al títol espanyol de Batxillerat i superació de les proves d'accés per a persones estrangeres.

line

Estudis de Màster Universitari

Qui pot accedir:
  • Les persones que tinguin un títol universitari oficial espanyol o les que tinguin un títol universitari oficial expedit per una universitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que faculti en el país expedidor per a l'accés a ensenyaments de màster.
  • Les persones amb un títol expedit per una universitat d'un país que no formi part de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que hagi estat homologat per un títol de l'Estat espanyol que doni accés a un màster universitari. En cas que el títol no estigui homologat, caldrà la comprovació prèvia per part de la Universitat que aquests estudis corresponen a un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país expedidor, per accedir a estudis de màster. L'accés per aquesta via no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el seu reconeixement a cap altre efecte que el de cursar els ensenyaments de màster. Si se superen els estudis, el títol de màster obtingut sí que té plena validesa oficial.


A més d'aquests requisits d'accés generals per a tots els estudis màster, cada programa pot determinar requisits i criteris específics d'admissió. Aquests requisits inclouen la ponderació de l’expedient acadèmic i, en determinats casos, l’accés des de determinades titulacions, requisits d’idiomes o la necessitat de cursar complements de formació, entre d’altres. El procés de selecció es pot completar amb una prova d’ingrés i la valoració del currículum.

Procediment

L'oferta de places i el procediment d'admissió és competència de l'òrgan responsable del màster universitari. Per accedir a un programa, com a primer pas cal fer la preinscripció, dins dels calendaris definits.