Comparteix:

Dobles titulacions

A la Universitat coexisteixen diferents tipus de dobles titulacions:

És competència del centre docent la regulació específica dels processos i requisits associats a aquest accés, sempre d'acord  amb el que estableix el Marc de dobles titulacions aprovat pel Consell de Govern, la memòria justificativa o el conveni i la normativa acadèmica.

Dobles titulacions entre estudis de la UPC

Dobles titulacions de grau del CFIS (Centre de Formació Interdisciplinar Superior)

Els estudiants i les estudiants hi accedeixen mitjançant la realització d’unes proves específiques de matemàtiques i de física. No hi ha places específiques de cada doble titulació sinó que depèn de la tria que els estudiants i les estudiants seleccionats fan d’entre els graus que s’ofereixen.

Es poden donar dues situacions diferents:

  1. Estudiants que fan la prova prèviament a l’accés a la UPC. Una vegada superada la prova específica i seleccionats els estudiants i les estudiants es defineix ad hoc quin doble títol faran, en funció de l’interès de l’estudiant. Posteriorment, els estudiants i les estudiants fan la preinscripció universitària i accedeixen a una de les dues titulacions triades. La seva nota d’accés els ha de garantir l’entrada a totes dues.
  2. Estudiants que fan la prova quan ja estan cursant una de les dues titulacions a la UPC. En aquest cas per accedir-hi es tenen en compte criteris de rendiment acadèmic o de nota mínima durant el període matriculat en la primera titulació i, si es considera oportú, també la nota d’accés de l’estudiant a la universitat en relació a la nota de tall que va tenir aquesta segona titulació l’any que l’estudiant va accedir a la universitat. No és necessari que l’estudiant hagi superat la fase inicial de la primera titulació per accedir a la segona.


Més informació:
CFIS

Dobles titulacions d’un mateix centre o entre dos centres

En el cas dels estudis de grau, els estudiants i les estudiants han d’accedir, en primer lloc, a una de les titulacions que volen obtenir mitjançant preinscripció universitària (Accesnet) o per qualsevol de les altres vies previstes al Reial decret 412/2014.

Excepte que el conveni o memòria estableixi una altra cosa, l’accés a la segona titulació s’ha de fer un cop l’estudiant supera, com a mínim, la fase inicial dels estudis iniciats. Amb aquest procediment, l’admissió a la segona titulació es pot realitzar aplicant els criteris de priorització establerts pel centre sense haver de passar pel procés de preinscripció universitària.

El centre ha de tenir en compte criteris de rendiment acadèmic o de nota mínima durant el període matriculat a la primera titulació i, si ho considera oportú, també la nota d’accés de l’estudiant a la universitat en relació amb la nota de tall que va tenir aquesta segona titulació en l’any que l’estudiant va accedir a la universitat.

En les titulacions de màster, i segons el que determini l’acord de doble titulació,  l’estudiant accedeix, en alguns casos, a una de les titulacions i després de cursar una part de la titulació accedeix a la segona, i en d’altres, opta a la doble titulació des de l’inici.


Més informació:

Graus - UPC

Màsters - UPC

Centres docents

Dobles titulacions per la via de preinscripció universitària

Els estudiants i les estudiants accedeixen per la via de preinscripció universitària directament a l’itinerari de doble titulació de grau.


Més informació:

Canal Universitats

Dobles titulacions amb altres universitats

Dobles titulacions entre universitats del sistema universitari català o de la resta de l’Estat

En el cas dels graus els estudiants i les estudiants poden accedir per la via de preinscripció universitària directament a la doble titulació o a una de les dues titulacions i posteriorment, en aplicació dels criteris de selecció del centre, a la segona.


Més informació:

Canal Universitats

Centres docents

Dobles titulacions amb universitats estrangeres

L’accés a aquestes dobles titulacions es regula en el conveni específic. En general l’accés a una de les titulacions s’ha d’haver produït prèviament a l’accés a la doble titulació, tant en cas d’estudis de grau com en el dels estudis de màster.


Més informació sobre dobles titulacions al web del centre:

Centres docents