Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / TÍTOLS i SET / Títols universitaris estrangers

Estudiants amb títol universitari estranger

Els estudiants amb un títol estranger d'educació superior poden sol·licitar:


Homologació a títol habilitador espanyol: el reconeixement oficial de la formació superada per a l’obtenció d’un títol estranger, equiparable a l’exigida per a l’obtenció d’un títol espanyol que habiliti per a l’exercici d’una professió regulada.


Equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial: és el reconeixement oficial de la formació superada per a l’obtenció d’un títol estranger, com a equivalent a l’exigida per a l’obtenció d’un nivell acadèmic inherent a qualsevol dels nivells en què s’estructuren els estudis universitaris espanyols, així com a les titulacions corresponents a una àrea i camp inclòs a l’annex II en què es poden agrupar les diferents titulacions oficials d’estudis universitaris espanyols, a exclusió dels efectes professionals respecte dels títols susceptibles d’obtenir-se per homologació.


Convalidació d'estudis estrangers per estudis universitaris espanyols parcials: és el reconeixement oficial, a efectes acadèmics, de la validesa d’estudis superiors fets a l’estranger, tant si han finalitzat amb l’obtenció d’un títol com si no, respecte d’estudis universitaris espanyols que permetin prosseguir aquests estudis en una universitat espanyola.


Correspondència a nivell MECES (Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior): la declaració de correspondència a un nivell del MECES, d’un títol d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o diplomat universitari.


Equivalència del grau acadèmic de doctor: L’equivalència del grau acadèmic de doctor suposa el reconeixement oficial de la formació superada per a l’obtenció del títol de doctor a l'estranger.

 

Més informació

Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i la declaració d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

Ordre ECD/2654/2015, de 3 de desembre, per la qual es dicten les normes de desenvolupament i aplicació del Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel que fa als procediments per a l’homologació i declaració d’equivalència de títols estrangers d’educació superior.