Comparteix:

Altres tipus d'accés

Estudiants que cursen estudis en el marc d’un programa de mobilitat

Els estudiants i les estudiants que volen fer els estudis en un centre de la UPC mitjançant els programes de mobilitat que ho preveuen, no han d’abonar cap import per aquest concepte, però s'han de matricular en el centre corresponent.


Més informació sobre mobilitat incoming.

Estudiants visitants

Són estudiants visitants els qui s’incorporen en un ensenyament oficial de la UPC, per cursar una part dels estudis amb efectes acadèmics, i no ho fan en el marc de cap programa de mobilitat o cap conveni que estableixi la gratuïtat de la matrícula al centre de destí.

Per sol·licitar l’admissió com a estudiant visitant en un grau o en un màster de la UPC cal que la persona candidata reuneixi els requisits acadèmics necessaris per accedir al nivell d’estudis que vulgui cursar o estigui cursant estudis del mateix nivell en una altra universitat.

L’estudiant que és admès a uns estudis de la UPC com a estudiant visitant pot cursar un màxim de 60 ECTS de la titulació en uns estudis de grau i un màxim de 30 ECTS de la titulació en uns estudis de màster, atès que aquest és també el nombre màxim de crèdits que es podrà reconèixer al seu expedient si posteriorment és admès com a estudiant oficial en la mateixa titulació. Mentre això no succeeix, els estudiants i les estudiants visitants no es consideren estudiants de la UPC.

No poden ser admesos com a visitants els estudiants i les estudiants afectats per la Normativa de permanència de la UPC.

Els efectes acadèmics esmentats són el dret a l’avaluació i el dret a obtenir una certificació acreditativa.

Són competència del centre docent receptor els processos de preinscripció, admissió i matrícula dels estudiants i les estudiants visitants, així com la regulació concreta d’aquests processos (documentació que han de presentar, criteris d’admissió, òrgan de selecció, calendari).

Estudiants que fan estades esporàdiques en màsters universitaris de la UPC

Són estudiants esporàdics els qui s’incorporen en un ensenyament de màster universitari de la UPC per cursar assignatures amb efectes acadèmics.

Hi ha dos tipus d’estudiants esporàdics:

a) Els que estan matriculats d’un programa de màster universitari o de doctorat en una altra universitat catalana o de l’Estat espanyol i no el fan en el marc d’un programa de mobilitat o conveni que estableixi la gratuïtat de la matrícula al centre de destí. En aquest cas, la matrícula estarà per sota del mínim de crèdits que estableix la Normativa de permanència de la UPC.

b) Els que estan matriculats d’un programa de màster universitari en una universitat estrangera en el marc d’un consorci amb participació de la UPC.

Els efectes acadèmics esmentats són el dret a l’avaluació i el dret a obtenir una certificació acreditativa. També tenen dret a l’accés temporal als espais virtuals i a les biblioteques. Els estudiants i les estudiants esporàdics no poden obtenir el títol, tret que siguin admesos al màster, sempre que compleixin els requisits necessaris.

Els estudiants i les estudiants esporàdics només es consideren estudiants de la UPC si posteriorment són admesos en un màster universitari de la UPC. En aquest cas, els crèdits superats com a estudiant esporàdic es podrien reconèixer, si escau.

Per a cada inscripció d’assignatures que es formalitzi en cada centre docent o institut universitari, els estudiants i les estudiants han de pagar el preu dels crèdits de les assignatures que determinin per a cada curs acadèmic el Decret de Preus públics de la Generalitat de Catalunya i els acords de la Comissió Econòmica del Consell Social, a més de les despeses de gestió d'expedient. El preu per serveis de suport a l'aprenentatge s'ha d’abonar en un únic centre o institut universitari.