Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement de crèdits

En els estudis oficials de la UPC es poden reconèixer crèdits a partir d'activitats (acadèmiques o no) que són computats per a l'obtenció d'un títol oficial. Aquest reconeixement implica una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant.

Poden ser objecte de reconeixement com a crèdits:

1) Les assignatures o crèdits cursats en estudis universitaris.

2) L’experiència laboral i professional acreditada sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents al títol esmentat. L’experiència laboral i professional es reconeix contra el concepte de pràctiques externes.

3) Activitats d'extensió universitària susceptibles de ser reconegudes per a estudis de grau:

  • Activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació
  • La formació assolida durant les estades en altres universitats o empreses (formació en el marc de la mobilitat).
  • Participació en programes de mobilitat.
  • La formació i l’acreditació de coneixement de llengües.
  • La formació de nivell superior assolida en cicles formatius de grau superior o altres ensenyaments equivalents, dins del marc establert per la UPC.

 

El treball de fi de grau/màster no es pot reconèixer en cap cas, ja que està enfocat a l’avaluació de les competències associades al títol i, per tant, s’ha de matricular i avaluar.

Tots els crèdits obtinguts en ensenyaments oficials, tant els cursats en qualsevol universitat i que han estat transferits i/o reconeguts com els crèdits superats per obtenir el títol corresponent, s’inclouen en l’expedient acadèmic i es reflecteixen, amb l’explicitació de les diferents condicions, en el suplement europeu al títol.

Preu

El reconeixement de crèdits té els efectes econòmics.

La persona interessada ha d’abonar el preu públic de “sol·licitud d’estudi de reconeixement”. Consulta el Decret de Preus.

En el cas de trasllat d’expedient dins el mateix centre (via canvi d’estudis o via preinscripció), no s’hi aplica aquest import quan es tracta de reconeixements entre assignatures comunes entre ambdós plans d’estudis (amb el mateix codi d’assignatura).

En el cas de titulats que accedeixen a una segona titulació del mateix centre l’estudiant ha d’abonar l’import corresponent als reconeixements.

Els crèdits reconeguts no s'incorporaran a l'expedient de l'estudiant fins al seu pagament. Si existeixen reconeixements de crèdits pendents d'abonar, l'estudiant no en pot sol·licitar més.

Més informació

Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Reial Decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior.