Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / EXPEDIENT / Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

En els estudis oficials de la UPC es poden reconèixer crèdits a partir d'activitats (acadèmiques o no) que són computats per a l'obtenció d'un títol oficial. Aquest reconeixement implica una equivalència pel que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant.

Poden ser objecte de reconeixement com a crèdits:

1) Les assignatures o crèdits cursats en estudis universitaris.

2) L’experiència laboral i professional acreditada sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents al títol esmentat. L’experiència laboral i professional es reconeix contra el concepte de pràctiques externes.

3) Activitats d'extensió universitària.Activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació d'acord amb l’article 46.2.i de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, fins a un màxim de 6 ECTS, segons el que estableix l’article 12.8 del Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol.

4) La formació assolida durant les estades en altres universitats o empreses (formació en el marc de la mobilitat).

5) La formació de nivell superior assolida en cicles formatius de grau superior o altres ensenyaments equivalents, sempre que la Universitat hagi establert un marc que en concreti les condicions, d’acord amb el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior.

El treball de fi de grau/màster no es pot reconèixer en cap cas, ja que està enfocat a l’avaluació de les competències associades al títol i, per tant, s’ha de matricular i avaluar.

Per a més informació, consulteu el punt 4.1 de la Normativa Acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC (NAGRAMA).

Preu

El reconeixement de crèdits té els efectes econòmics econòmics que fixa anualment el Decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes, aplicable als ensenyaments conduents a l'obtenció d'un títol oficial amb validesa en tot el territori nacional. .

La persona interessada ha d’abonar el preu públic de “sol·licitud d’estudi de reconeixement”.

Consulteu el Decret de Preus.

En el cas de trasllat d’expedient dins el mateix centre (via canvi d’estudis o via preinscripció), no s’hi aplica aquest import quan es tracta de reconeixements entre assignatures comunes entre ambdós plans d’estudis (amb el mateix codi d’assignatura). En el cas de titulats que accedeixen a una segona titulació del mateix centre l’estudiant ha d’abonar l’import corresponent als reconeixements.

Els crèdits reconeguts no s'incorporaran a l'expedient de l'estudiant fins al seu pagament. Si existeixen reconeixements de crèdits pendents d'abonar, l'estudiant no en pot sol·licitar més.

Més informació

Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Reial Decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior.