Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / NORMATIVES / Legislació estatal

Legislació estatal

Ordenació dels ensenyaments universitaris

 • BOE núm. 233, 29.09.2021.  Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la qualitat
 • BOE núm. 114, 13.05.2017. Resolució d'11 de maig de 2017, de la Secretaria General d'Universitats, per la que es publica l'Acord del Consell d'Universitats de 10 de maig de 2017, pel que s'ordenen els ensenyaments universitaris oficials de Grau
 • BOE núm. 29, 03.02.2015. Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel que se regulen els ensenyament oficials doctorat.
 • BOE núm. 167, 13.07.2013. Reial Decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007
 • BOE núm. 35, 10.02.2011. Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.
 • BOE núm. 161, 03.07.2010. Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007.
 • BOE núm. 260, 30.10.2007. Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener i el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre.
 • BOE núm. 21, 25.01.2005. Reial Decret 55/2005, de 21 de gener, pel qual s'estableix l'estructura dels ensenyaments universitaris, i es regulen els estudis universitaris oficials de Grau.
  Derogat pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre.
 • BOE núm. 21, 25.01.2005. Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de Postgrau.
  Derogat pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre.
 • BOE núm. 224, 18.09.2003. Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.
 • BOE núm. 89, 13.04.2007. Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la que es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
 • BOE núm. 307, 24.12.2001. Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

Habilitacions professionals de les titulacions

La publicació al BOE de les condicions a les quals s'hauran d'adequar els plans d'estudis conduents a l'obtenció de títols que habilitin per a l'exercici de les professions regulades és el primer pas cap al disseny de les noves titulacions de grau.

A més, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ofereix informació sobre els requisits per a la verificació dels títols vinculats en professions regulades.

Accés

 • BOE núm. 138, 06.06.2014. Reial decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s’estableix la normativa bàsica dels procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau.
 • BOE núm 158, 03.07.2012. Reial Decret 961/2012, de 22 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
 • BOE núm. 117, 17.05.2011. Ordre EDU/1247/2011, de 12 de maig que modifica l'ordre EDU/1434/2009 i actualitza els annexos del RD 1892/2008 que regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
 • BOE núm. 306, 17.12.2010. Ordre EDU/3242/2010, de 9 de desembre pel qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d'accés a la universitat que podran realitzar qui estiguin en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i equivalents.
 • BOE núm. 113, 08.05.2010. Reial Decret 558/2010, de 7 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 1892/2008 de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
 • BOE núm. 39, 13.02.2010. Ordre EDU/268/2010, de 11 de febrer, pel qual es modifica l'Ordre EDU/1434/2009, de 29 de maig, per la qual s'actualitzan els annexos del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, per el qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
 • DOGC núm. 5417, 09.07.2009. Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny de la relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les PAU.
 • BOE núm. 135, 04.06.2009. Ordre EDU/1434/2009, de 29 de Maig, pel qual s'actualitzan els annexos del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
 • BOE núm. 175, 21.07.2009. Correcció d'errors del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel quel es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
 • BOE núm. 75, 28.03.2009. Correcció d'errors del Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
 • BOE núm. 283, 24.11.2008. Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel que regula les condicions per l'accés als ensenyaments universitàries oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.
 • BOE núm. 106, 04.05.2006. Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, ensenyament en general

Reconeixement d'estudis

 • BOE núm. 302, 16.12.2011. Reial Decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d'estudis en l'àmbit de l'Educació Superior.

Homologació i convalidació de títols universitaris estrangers

 • BOE núm. 296, 11.12.2015. Ordre ECD/2654/2015, de 3 de desembre per la qual es dicten normes de desenvolupament i aplicació del RD 967/2014 de 21 de novembre referent als procediments per a l'homologació i declaració d'equivalència de títols estrangers d'educació superior.
 • BOE núm. 283, 22.11.2014. Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.
 • 09.02.2011. Circular del Ministeri d'Educació respecte els requisits formatius complementaris.
 • BOE núm. 260, 30.10.2007. Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Disposició addicional octava. Règim transitori de modificació del Reial Decret 285/2004.
 • BOE núm. 119, 19.05.2006. Ordre ECI/1519/2006 de l'11 de maig pel la qual s'estableixen els criteris generals per a determinació i realització dels requisits formatius complementaris previs a l'homologació de títols estrangers d'educació superior.(Derogada per Ordre ECD/2654/2015)
 • BOE núm. 67, 19.03.2005. Reial Decret 309/2005, de 18 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior.
 • BOE núm. 138, 10.06.2005. Ordre ECI/1712/2005, de 02 de juny, pel la qual es modifica l'Ordre ECI/3686/2004 de 03 de novembre.
 • BOE núm. 275, 15.11.2004. Ordre ECI/3686/2004, de 03 de novembre, pel la qual es dicten normes per a l'aplicació del Reial Decret 285/2004. (Derogada per Ordre ECD/2654/2015).
 • BOE núm. 210, 31.08.2004. Reial Decret 1830/2004, de 27 d'agost, pel qual s'estableix un nou termini per a l'entrada en vigor de determinats articles del Reial decret 285/2004.
 • BOE núm. 55, 4.03.2004. Reial Decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior.
 • Més informació: Normativa UPC

Programes de cooperació educativa

 • BOE núm. 297, 10.12.2011. Reial Decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris (derogat).
 • BOE núm. 249, 18.10.1994. Reial Decret 1845/1994, de 9 de setembre pel qual s'actualitza el RD 1497/1981, de 19 de juny sobre programes de cooperació educativa (derogat).
 • BOE núm. 175, 23.07.1981. Reial Decret 1497/1981, de 23 de juliol, sobre Programes de Cooperació Educativa (derogat).

Estatut de l'estudiant universitari

 • BOE núm. 318, 31.12.2010. Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'estudiant universitari.

Títols i SET

 • BOE núm. 134, 03.06.2016. Reial Decret 195/2016, de 13 de maig, pel qual s'estableixen els requisits per a l'expedició del Suplement Europeu al Títol Universitari de Doctor
 • BOE núm 33, 07.02.2015. Reial Decret 22/2015, de 23 de gener, pel qual s'estableixen els requisits d'expedició del Suplement Europeu als títols regulats en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i es modifica el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marco Español de Qualificacions per a l'Educació Superior
 • BOE núm. 109, 07.05.2013. Ordre ECD/760/2013, de 26 d'abril, per la qual s'estableixen els requisits d'expedició del títol del programa Erasmus Mundus.
 • BOE núm. 161, 03.07.2010. Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol , pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007.
 • BOE núm. 190, 06.08.2010. Reial Decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.
 • BOE núm. 232, 25.09.2008. Reial Decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'Universitats, Centres i Títols.
 • BOE núm. 260, 30.10.2007. Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 • BOE núm. 200, 21.08.2007. Ordre ECI/2514/2007, de 13 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials de Màster i Doctor.
 • BOE núm. 4743, 19.10.2006. Ordre EDU/475/2006, de 14 de setembre, per la qual s'aprova la versió en llengua catalana del Suplement Europeu del Títol.
 • BOE núm. 21, 25.01.2005. Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de Postgrau.
  Derogat pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre.
 • BOE núm. 21, 25.01.2005. Reial Decret 55/2005, de 21 de gener, pel qual s'estableix l'estructura dels ensenyaments universitaris, i es regulen els estudis universitaris oficials de Grau.
  Derogat pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre.
 • BOE núm. 255, 24.10.2003. Reial Decret 1272/2003, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les condicions per a la declaració d'equivalencia de títols espanyols d'ensenyament superior universitari o no universitari als títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.
 • BOE núm. 218, 11.09.2003. Reial Decret 1044/2003, de 1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment per l'expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol.
 • BOE núm. 275, 17.11.1994. Reial Decret 1954/1994, de 30 de setembre, sobre homologació de títols als del Catàleg de Títols Universitaris Oficials, creat per el Reial Decret 1497/1997, de 27 de novembre.