Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / TÍTOLS i SET / Títols

Títols universitaris oficials

Un títol oficial és el que expedeix la Universitat, acreditatiu de la total superació d’un pla d’estudis de caràcter oficial, amb validesa acadèmica i professional a tot el territori nacional, d’acord amb la normativa vigent. El caràcter i validesa del títol oficial tindrà tots els efectes des de la data de certificació del pagament dels drets de la seva expedició.

Un cop complerts els requisits establerts a la normativa acadèmica de la nostra Universitat, podreu adreçar-vos a la Secretaria del centre o al Departament on heu cursat els vostres estudis per tal de sol·licitar el títol oficial corresponent.

 

1. Quins són els requisits per poder sol·licitar l’expedició del meu títol universitari oficial de grau?

Haver superat la totalitat dels crèdits que preveu el pla d’estudis del teu títol de grau i haver acreditat l’assoliment de la competència genèrica en tercera llengua.

 

2. I si havia estudiat una altra titulació quins requisits són necessaris?

En el cas que hagis estudiat ja una altra o altres titulacions, has de matricular i superar de la nova titulació que sol·licites l’expedició del títol, un mínim de 60 crèdits ECTS, els quals no inclouen els crèdits reconeguts ni convalidats de la titulació o titulacions d’origen. També has d’acreditar l’assoliment de la competència genèrica en tercera llengua.

 

3. Qui pot sol·licitar l’expedició del títol?

La persona interessada mitjançant un imprès normalitzat adreçat al rector o rectora de la UPC.

 

4. Quan puc sol·licitar l’expedició del Suplement Europeu al Títol (SET)?

Si has finalitzat els estudis pots sol·licitar l’expedició de forma paral·lela o amb posterioritat a la sol·licitud

d’expedició del títol oficial de grau.

 

5. On i qui sol·licita l’expedició del SET?

El propi interessat ho sol·licita a la Secretaria Acadèmica del centre.

 

6. És necessari posar a la sol·licitud d’expedició del títol les dades personals tal i com figuren en el document oficial identificatiu?

Sí, s’han de fer constar tal i com figuren en el document oficial identificatiu corresponent, afegint els signes ortogràfics corresponents, encara que no hi constin, si es vol que s’imprimeixin al títol i al SET.

 

7. Si al meu document identificatiu no consten les dades actualitzades i vull sol·licitar el títol, què he de fer?

S’ha d’aportar un certificat del registre civil que ho acrediti.

 

8. Quant costa?

S’ha de pagar la taxa oficial que estableix anualment el decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes. Tens dret a gaudir de les exempcions que s’inclouen en aquest Decret, però l’hauràs de justificar documentalment. (vegeu el decret de preus públics)

 

9. I un cop acreditat el pagament de la taxa?

El teu centre certifica aquest pagament expedint un resguard de pagament dels drets d’expedició del títol i/o del SET. Aquest certificat es lliura a la persona interessada personalment, qui s’ha d’identificar amb el document oficial vigent.

 

10. Què he de fer si no puc venir personalment a recollir el resguard de pagament?
Si no pots recollir el resguard de pagament dels drets d'expedició del títol, una altra persona pot recollir-lo per tu sempre que aporti una autorització signada i una fotocòpia del DNI vigent de la persona interessada. En el cas que l'estudiant o estudianta que sol·licita el resguard sigui estranger, la persona que reculli el resguard haurà d'aportar la fotocòpia del passaport de l'estudiant amb l'autorització signada.

Si fos necessari, el centre podrà fer l'enviament del resguard de pagament del títol a l'interessat/da mitjançant correu postal certificat amb justificant de recepció.

 

11. Amb el resguard de pagament quins drets tinc?

Mentre el títol o el SET no sigui expedit, el resguard de pagament t’acredita la teva condició de titulat o titulada i et dóna tots els drets establerts per la legislació vigent.

 

12. I mentre no s’edita el títol puc demanar un certificat?

Pots demanar l’expedició d’un certificat substitutori del títol en català o castellà al teu centre mitjançant una sol·licitud. Aquesta certificació et servirà per poder-te col·legiar, presentar-lo a administracions estrangeres, etc.

 

13. Com sabré si el títol i/o el SET ja ha estat expedit?

El teu centre t’ho comunicarà per escrit, així com les indicacions per recollir-lo. Aquesta comunicació es farà a l’adreça què vas fer constar la sol·licitud d’expedició.

 

14. De quina manera es durà a terme el lliurament del títol i/o del SET?

El centre te’l lliurarà personalment, però hauràs d’identificar-te amb el document oficial corresponent vigent. Si no pots recollir-lo personalment, pots autoritzar amb poder notarial original o amb una còpia compulsada d’aquest poder a una altra persona perquè reculli aquest títol i/o SET.

També pots demanar al centre la tramesa a la representació diplomàtica o consular més propera al teu domicili, si no resideixes a la província de Barcelona o si estàs a l'estranger. A partir del curs 2015/2016 entra en vigor una taxa per a l'enviament de títols a l'estranger. (vegeu el decret de preus públics)

Per a més informació consulteu:

 

15. Quins documents he de signar un cop rebut el meu títol ?

El títol s’ha de signar un cop comprovada l’exactitud de les dades. També hauràs de signar el llibre de registre, cosa que assegura que has retirat el títol.

Igualment hauràs de fer constar la recollida del SET.

 

16. En quins supòsits s’ha de sol·licitar un duplicat del títol?

Pots sol·licitar un duplicat del títol si les dades que hi consten han estat modificades amb posterioritat a la data de pagament dels drets d’expedició del mateix, com poden ser el nom i/o cognoms, la nacionalitat, etc.

Si has de sol·licitar un duplicat del teu títol, has de seguir els mateixos procediments que per a la sol·licitud d’un títol original. A més a més, hauràs de presentar el títol original i la documentació que justifica el duplicat.

En cas que demanis un duplicat del títol perquè s’ha perdut, s’ha de publicar un anunci al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) en què s’especifiqui aquesta circumstància. En aquest cas, la sol·licitud del duplicat corresponent es pot fer un cop transcorregut un mes de la publicació de l’anunci al BOE.

 

17. En el moment de recollir el meu títol decideixo que vull que el nom i/o cognoms figurin de manera diferent de com els vaig fer constar a la sol·licitud d’expedició original, això és possible?

En aquest cas, per demanar la reexpedició del títol i/o del SET hauràs de sol·licitar un duplicat del títol i pagar l’import de la taxa corresponent.

 

1. Quins són els requisits per poder sol·licitar l’expedició del meu títol universitari oficial de màster?

Haver superat la totalitat dels crèdits que preveu el pla d’estudis del teu títol de màster.

 

2. I si havia estudiat una altra titulació quins requisits són necessaris?

En aquest cas, has d’haver cursat i superat un mínim de 60 crèdits, inclòs el TFM, però dins d’aquests 60 crèdits no es poden incloure crèdits obtinguts per reconeixement d’altres estudis cursats.

 

3. Qui pot sol·licitar l’expedició del títol?

La persona interessada mitjançant un imprès normalitzat adreçat al rector o rectora de la UPC.

 

4. Quan puc sol·licitar l’expedició del Suplement Europeu al Títol (SET)?

Si has finalitzat els estudis pots sol·licitar l’expedició de forma paral·lela o amb posterioritat a la sol·licitud d’expedició del títol de màster universitari oficial.

 

5. On i qui sol·licita l’expedició del SET?

El propi interessat ho sol·licita a la unitat que organitza el màster.

 

6. És necessari posar a la sol·licitud d’expedició del títol les dades personals tal i com figuren en el document oficial identificatiu?

Sí, s’han de fer constar tal i com figuren en el document oficial identificatiu corresponent, afegint els signes ortogràfics corresponents, encara que no hi constin, si es vol que s’imprimeixin al títol i al SET.

 

7. Si al meu document identificatiu no consten les dades actualitzades i vull sol·licitar el títol, què he de fer?

S’ha d’aportar un certificat del registre civil que ho acrediti.

 

8. Quant costa?

S’ha de pagar la taxa oficial que estableix anualment el decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes. Tens dret a gaudir de les exempcions que s’inclouen en aquest Decret, però l’hauràs de justificar documentalment. (vegeu el decret de preus públics)

 

9. I un cop acreditat el pagament de la taxa?

La unitat que organitza el màster com a unitat responsable de la gestió certifica aquest pagament expedint un resguard de pagament dels drets d’expedició del títol i/o del SET. Aquest certificat es lliura a la persona interessada personalment, qui s’ha d’identificar amb el document oficial vigent.

 

10. Què he de fer si no puc venir personalment a recollir el resguard de pagament?

Si no pots recollir el resguard de pagament dels drets d'expedició del títol, una altra persona pot recollir-lo per tu sempre que aporti una autorització signada i una fotocòpia del DNI vigent de la persona interessada. En el cas que l'estudiant o estudianta que sol·licita el resguard sigui estranger, la persona que reculli el resguard haurà d'aportar la fotocòpia del passaport de l'estudiant amb l'autorització signada.

Si fos necessari, el centre podrà fer l'enviament del resguard de pagament del títol a l'interessat/da mitjançant correu postal certificat amb justificant de recepció.

 

11. Amb el resguard de pagament quins drets tinc?

Mentre el títol o el SET no sigui expedit, el resguard de pagament t’acredita la teva condició de titulat o titulada i et dóna tots els drets establerts per la legislació vigent.

 

12. I mentre no s’edita el títol puc demanar un certificat?

Pots demanar l’expedició d’un certificat substitutori del títol en català o castellà, a la unitat que organitza el màster mitjançant una sol·licitud. Aquesta certificació et servirà per presentar-lo a administracions estrangeres, etc.

 

13. Com sabré si el títol i/o el SET ja ha estat expedit?

La unitat que organitza el màster com a unitat responsable de la gestió t’ho comunicarà per escrit, així com les indicacions per recollir-lo. Aquesta comunicació es farà a l’adreça què vas fer constar la sol·licitud d’expedició.

 

14. De quina manera es durà a terme el lliurament del títol i/o del SET?

La unitat que organitza el màster te’l lliurarà personalment, però hauràs d’identificar-te amb el document oficial corresponent vigent. Si no pots recollir-lo personalment, pots autoritzar amb poder notarial original o amb una còpia compulsada d’aquest poder a una altra persona perquè reculli aquest títol i/o SET.

També pots demanar al centre la tramesa a la representació diplomàtica o consular més propera al teu domicili, si no resideixes a la província de Barcelona o si estàs a l'estranger. A partir del curs 2015/2016 entra en vigor una taxa per a l'enviament de títols a l'estranger. (vegeu el decret de preus públics)

Per a més informació consulteu:

 

15. Quins documents he de signar un cop rebut el meu títol ?

El títol s’ha de signar un cop comprovada l’exactitud de les dades. També hauràs de signar el llibre de registre, cosa que assegura que has retirat el títol.

Igualment hauràs de fer constar la recollida del SET.

 

16. En quins supòsits s’ha de sol·licitar un duplicat del títol?

Pots sol·licitar un duplicat del títol si les dades que hi consten han estat modificades amb posterioritat a la data de pagament dels drets d’expedició del mateix, com poden ser el nom i/o cognoms, la nacionalitat, etc.

Si has de sol·licitar un duplicat del teu títol, has de seguir els mateixos procediments que per a la sol·licitud d’un títol original. A més a més, hauràs de presentar el títol original i la documentació que justifica el duplicat.

En cas que demanis un duplicat del títol perquè s’ha perdut, s’ha de publicar un anunci al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) en què s’especifiqui aquesta circumstància. En aquest cas, la sol·licitud del duplicat corresponent es pot fer un cop transcorregut un mes de la publicació de l’anunci al BOE.

 

17. En el moment de recollir el meu títol decideixo que vull que el nom i/o cognoms figurin de manera diferent de com els vaig fer constar a la sol·licitud d’expedició original, això és possible?

En aquest cas, per demanar la reexpedició del títol i/o del SET hauràs de sol·licitar un duplicat del títol i pagar l’import de la taxa corresponent.

 

1. Quins són els requisits per poder sol·licitar l’expedició del meu títol universitari oficial?

Haver superat, com a mínim, tots els crèdits troncals, obligatoris, optatius i de lliure elecció que preveu el pla d’estudis.

 

2. Qui pot sol·licitar l’expedició del títol?

La persona interessada mitjançant un imprès normalitzat adreçat al rector o rectora de la UPC.

 

3. Quan puc sol·licitar l’expedició del Suplement Europeu al Títol (SET)?

Si has finalitzat els estudis a partir del 12 de setembre de 2003, data d’entrada en vigor del RD 1044/2003 d'1 d'agost pel qual s’estableix el procediment per a l’expedició per part de les universitats del SET. Aquest document el pots sol·licitar de forma paral·lela o amb posterioritat a la sol·licitud d’expedició del títol oficial.

 

4. On i qui sol·licita l’expedició del SET?

El propi interessat ho sol·licita a la Secretaria Acadèmica on demana el títol.

 

5. És necessari posar a la sol·licitud d’expedició del títol les dades personals tal i com figuren en el document oficial identificatiu?

Sí, s’han de fer constar tal i com figuren en el document oficial identificatiu corresponent, afegint els signes ortogràfics corresponents, encara que no hi constin, si es vol que s’imprimeixin al títol i al SET.

 

6. Si al meu document identificatiu no consten les dades actualitzades i vull sol·licitar el títol, què he de fer?

S’ha d’aportar un certificat del registre civil que ho acrediti.

 

7. Quant costa?
S’ha de pagar la taxa oficial que estableix anualment el decret pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes. Tens dret a gaudir de les exempcions que s’inclouen en aquest Decret, però l’hauràs de justificar documentalment. (vegeu decret de preus públics)

 

8. I un cop acreditat el pagament de la taxa?

El teu centre certifica aquest pagament expedint un resguard de pagament dels drets d’expedició del títol i/o del SET. Aquest certificat es lliura a la persona interessada personalment, qui s’ha d’identificar amb el document oficial vigent.

 

9. Què he de fer si no puc venir personalment a recollir el resguard de pagament?

Si no pots recollir el resguard de pagament dels drets d'expedició del títol, una altra persona pot recollir-lo per tu sempre que aporti una autorització signada i una fotocòpia del DNI vigent de la persona interessada. En el cas que l'estudiant o estudianta que sol·licita el resguard sigui estranger, la persona que reculli el resguard haurà d'aportar la fotocòpia del passaport de l'estudiant amb l'autorització signada.

Si fos necessari, el centre podrà fer l'enviament del resguard de pagament del títol a l'interessat/da mitjançant correu postal certificat amb justificant de recepció.

 

10. Amb el resguard de pagament quins drets tinc?

Mentre el títol o el SET no sigui expedit, el resguard de pagament t’acredita la teva condició de titulat o titulada i et dóna tots els drets establerts per la legislació vigent.

 

11. I mentre no s’edita el títol puc demanar un certificat?

Pots demanar l’expedició d’un certificat substitutori del títol en català o castellà al teu centre mitjançant una sol·licitud. Aquesta certificació et servirà per poder-te col·legiar, presentar-lo a administracions estrangeres, etc.

 

12. Com sabré si el títol i/o el SET ja ha estat expedit?

El teu centre t’ho comunicarà per escrit, així com les indicacions per recollir-lo. Aquesta comunicació es farà a l’adreça què vas fer constar la sol·licitud d’expedició.

 

13. De quina manera es durà a terme el lliurament del títol i/o del SET?

El centre te’l lliurarà personalment, però hauràs d’identificar-te amb el document oficial corresponent vigent. Si no pots recollir-lo personalment, pots autoritzar amb poder notarial original o amb una còpia compulsada d’aquest poder a una altra persona perquè reculli aquest títol i/o SET.

També pots demanar al centre la tramesa a la representació diplomàtica o consular més propera al teu domicili, si no resideixes a la província de Barcelona o si estàs a l'estranger. A partir del curs 2015/2016 entra en vigor una taxa per a l'enviament de títols a l'estranger. (vegeu el decret de preus públics)

Per a més informació consulteu:

 

14. Quins documents he de signar un cop rebut el meu títol ?

El títol s’ha de signar un cop comprovada l’exactitud de les dades. També hauràs de signar el llibre de registre, cosa que assegura que has retirat el títol.

Igualment hauràs de fer constar la recollida del SET.

 

15. En quins supòsits s’ha de sol·licitar un duplicat del títol?

Pots sol·licitar un duplicat del títol si les dades que hi consten han estat modificades amb posterioritat a la data de pagament dels drets d’expedició del mateix, com poden ser el nom i/o cognoms, la nacionalitat, etc.

Si has de sol·licitar un duplicat del teu títol, has de seguir els mateixos procediments que per a la sol·licitud d’un títol original. A més a més, hauràs de presentar el títol original i la documentació que justifica el duplicat.

En cas que demanis un duplicat del títol perquè s’ha perdut, s’ha de publicar un anunci al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) en què s’especifiqui aquesta circumstància. En aquest cas, la sol·licitud del duplicat corresponent es pot fer un cop transcorregut un mes de la publicació de l’anunci al BOE.

 

16. En el moment de recollir el meu títol decideixo que vull que el nom i/o cognoms figurin de manera diferent de com els vaig fer constar a la sol·licitud d’expedició original, això és possible?

En aquest cas, per demanar la reexpedició del títol i/o del SET hauràs de sol·licitar un duplicat del títol i pagar l’import de la taxa corresponent.