Títols i SET - Preguntes més freqüents

1. No tinc nacionalitat espanyola i vull sol·licitar el títol oficial amb suplement europeu al títol (SET) però, no disposo del meu passaport vigent, puc fer la sol·licitud presentant un altre document identificatiu?

Pel que fa a les sol·licituds del títol oficial de grau i màster es poden registrar amb el número de passaport o número de NIE.

Les sol·licituds de títol oficial de l’anterior ordenació d’estudis (estudis de primer i segon cicle, previs a l’EEES) es poden registrar amb número de passaport o número de cèdula d’identitat però si van acompanyats de SET, el Reial Decret 1044/2003, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el procediment per a l’expedició per part de les universitats del suplement europeu al títol, ho limita al passaport.

En cas que no tingueu clar en quin supòsit us trobeu, poseu-vos en contacte amb la Secretaria de la l’Escola o Facultat.

El número del document identificatiu emprat per a registrar el títol no apareixerà imprès al títol oficial però sí en altres documents associats al títol.


 2. Acabo de realitzar el pagament de la taxa per a l’expedició del meu títol i m’han lliurat un resguard de pagament. Què he de fer per legalitzar aquest document?

El resguard de pagament de la taxa per a l’expedició d’un títol oficial no es pot legalitzar, ja que el tràmit de legalització implica el reconeixement de signatures per part de les autoritats espanyoles corresponents i a l’esmentat resguard només figura signatura d’òrgan. En aquest cas, hauries de sol·licitar un certificat de títol en tràmit, document que sí es pot legalitzar i que té la mateixa validesa que el títol mentre aquest s’edita.

 

3. Un cop he realitzat el tràmit de sol·licitud del títol, quan de temps triga en ser expedit?

La legislació espanyola no estableix un termini de lliurament per als títols oficials però, reconeix que la persona interessada té tots els drets inherents al títol des del moment en que obté la titulació (excepte en el cas de les titulacions de primer i segon cicle, que els drets inherents al títols s'obtenen en el moment que es materialitza el tràmit de  sol·licitud de títol oficial, pagament de la taxa associada inclòs).

Cal tenir en compte que el tràmit de sol·licitud de títol oficial és obert i en el procés d’expedició dels títols oficials participen diferents dependències administratives, fet que condiciona que no es pugui establir un termini fix de lliurament dels títols. No obstant això, la previsió és d’un any.

 

4. Vull col·legiar-me però encara no disposo del títol oficial, què puc fer?

El resguard de pagament dels drets d’expedició de títol atorga tots els drets inherents al títol. En cas que aquest resguard no sigui suficient, es pot sol·licitar un certificat de títol en tràmit que la legislació espanyola contempla com a substitut del títol mentre aquest no sigui expedit.

 

5. On he d’adreçar-me per sol·licitar un certificat de títol en tràmit i quant de temps triga en expedir-se?

Per fer la sol·licitud de títol en tràmit la persona interessada ha d’adreçar-se a la Secretaria de la seva Escola o Facultat (vegeu instància per a la certificació de títol en tràmit ).

Aconsellem sol·licitar-lo amb una antelació mínima d'un mes atès que, per poder disposar de totes les dades necessàries, requereix que la tramitació del títol estigui avançada. 

 

6. Puc sol·licitar el certificat de títol en tràmit en anglès?

No. L’article 15 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, indica que la llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà el castellà o la llengua cooficial en la comunitat autònoma. Per tant, un cop expedit el certificat hauríeu de sol·licitar una traducció.

La Universitat Politècnica de Catalunya, mitjançant el Servei de Lengües i Terminologia, ofereix la possibilitat de sol·licitar una traducció simple. Una altra opció, és adreçar-se a l’associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya per tal de contractar els serveis d’un traductor jurat.7. És possible sol·licitar un certificat supletori del SET mentre aquest no s’expedeix?

No, la legislació espanyola no contempla la possibilitat d’expedir un certificat substitutori del SET.8. He rebut la confirmació de que el meu títol ja ha estat expedit, però no puc recollir-lo personalment perquè el meu lloc de residència es troba lluny de la Universitat. Puc sol·licitar que m’enviïn el títol a l’adreça que jo especifiqui?

No.

Pots demanar des de l’e-Secretaria la tramesa a la direcció provincial o representació diplomàtica habilitada a l’efecte més propera al teu domicili, si no resideixes a la província de Barcelona o si estàs a l'estranger. Aquest tràmit d'enviament té una taxa associada (vegeu el Decret de Preus públics).

Per a més informació consulteu el web del Ministeri d'Educació i Formació Professional o el llistat d'ambaixades i consolats al web del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació.

 

9. He entrat a formar part del procés de selecció de personal d’una empresa. Aquesta empresa vol sol·licitar a la UPC referències del meu expedient acadèmic i personal, què he de fer?

Si disposeu d'un sistema d'identificació i signatura electrònica, cada persona titulada pot administrar autoritzacions per a que terceres persones puguin verificar les dades del títol universitari oficial obtingut, directament al web del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Excepcionalment, la persona titulada podrà d'autoritzar de manera expressa la comunicació de dades personals i acadèmiques a una tercera persona concreta, amb una autorització en català o castellà i amb fotocòpia del document identificatiu corresponent. Aquesta comunicació es pot fer mitjançant l'e-Secretaria o la Seu Electrònica. En cas de no rebre aquesta autorització, la Universitat no facilitarà cap dada.

 

10. Treballo per a una empresa que es presenta a una licitació en un país membre de la Unió Europea. Un dels requeriments en aquest procediment administratiu és que l’equip d’obra que la meva empresa proposa estigui en possessió d’una titulació equivalent al nivell de Màster o bé que el seu grau de formació es correspongui amb el títol de Màster del país estranger en qüestió. Quin és el tràmit que s’hauria de seguir?

Hauràs de sol·licitar formalment el reconeixement professional de la titulació de la persona interessada. Els efectes d’aquest reconeixement són exclusivament professionals, és a dir, condueixen a l’autorització de l’exercici d’una professió concreta a l’Estat d’acollida. Pel que fa als òrgans competents en aquesta matèria, són diferents en funció de cada professió (és el Departament ministerial que té relació amb la professió o professions en qüestió, o les Comunitats Autònomes). Més informació al web del Ministeri d'Educació i Formació Professional

 

11. Per motius de feina em demanen una còpia compulsada del meu títol oficial, però el tinc emmarcat i no el voldria treure. Puc sol·licitar un certificat de títol en tràmit?

No. Tal i com el seu propi nom indica, el certificat de títol en tràmit només es pot sol·licitar quan encara no s’ha expedit el títol oficial.

 

12. Necessito compulsar el meu títol oficial perquè així s’estableix a les bases d’una convocatòria de l’Administració General de l’Estat a la qual vull presentar-me, a quin departament de la UPC m’hauria d’adreçar?

D’acord amb el marc normatiu de procediment administratiu comú vigent, la Universitat Politècnica de Catalunya ja no emet còpies compulsades en format paper.

Actualment, la Universitat només emet còpies autèntiques certificants de la documentació oficial de la que és emissora.

 

13. Com puc demanar una còpia autèntica del títol?

Pots demanar al teu centre de fi d'estudis una copia autèntica certificant d’un títol oficial emès per la Universitat Politècnica de Catalunya per l'e-Secretaria o la Seu Electrònica. Hauràs de portar el títol original el dia i l'hora que convingueu, per tal que una persona funcionària habilitada pugui fer les comprovacions d’integritat del document i generar la còpia mitjançant un procés de digitalització segura.

 

14. Puc demanar a la Universitat que generi i em lliuri una copia autèntica d’un document emès en una altra Universitat?

No, la Universitat només pot emetre còpies autentiques certificants de la documentació oficial de la que és emissora.

 

15. He sol·licitat al Ministeri d’Educació l’homologació del meu títol estranger a un títol oficial espanyol i la seva resolució ha estat que l’homologació està condicionada a la prèvia superació d’uns requisits formatius complementaris. Com he de procedir a continuació?

La superació dels requisits formatius complementaris exigits pel Ministeri corresponent es realitzarà en una universitat espanyola (pública o privada) o centre superior corresponent, de lliure elecció pel sol·licitant, que tingui implementats en la seva totalitat els estudis conduents al títol espanyol al qual es refereix l’homologació. Un cop hagis decidit a quina Escola o Facultat de la Universitat Politècnica de Catalunya vols cursar aquests requisits, hauràs d’adreçar-te a la Secretaria Acadèmica corresponent per realitzar els tràmits oportuns.

 

16. Vaig finalitzar els estudis abans del 3 de gener de 1988, on he adreçar-me per sol·licitar el títol?

Si els estudis es van finalitzar abans del 3 de gener de 1988, la competència per expedir tant els títols oficials com els seus corresponents certificats de títol en tràmit és del Ministeri d’Educació. No obstant, la persona interessada haurà d’adreçar-se igualment a la seva Escola o Facultat per a iniciar el tràmit.


17. Estic en possessió d’un títol de Doctora, però en el moment en què vaig sol·licitar la seva expedició el estudis estrangers que em van donar accés als estudis de Doctorat no eren homologats. Posteriorment a l’expedició del meu títol, el Ministeri m’ha concedit l’homologació a un títol/grau acadèmic oficial espanyol. Què he de fer per a que aquesta circumstància consti al meu títol de Doctora?

Per tal de que figuri la nova situació al teu títol, hauràs d’adreçar-te al centre gestor on vas tramitar el títol oficial i sol·licitar un duplicat. Caldrà aportar la credencial d’homologació corresponent expedida pel Ministeri i fer el pagament de la taxa corresponent.