Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / TÍTOLS i SET / Títols i SET - Preguntes més freqüents

Títols i SET - Preguntes més freqüents

1. Vull col·legiar-me però encara no disposo del títol oficial, què puc fer?

La legislació espanyola no estableix un termini de lliurament per als títols oficials, sinó que reconeix que la persona interessada té tots els drets inherents al títol des del moment en què es fa efectiu l’abonament de la taxa corresponent. No obstant això, es pot sol·licitar de manera gratuïta el certificat de títol en tràmit, que és un document expedit pel Rector que la legislació espanyola contempla com a substitut del títol mentre aquest no sigui expedit.

2. És possible sol·licitar un certificat supletori del SET mentre aquest no s’expedeix?

No, la legislació espanyola no contempla la possibilitat d’expedir un certificat substitutori del SET.

3. On he d’adreçar-me per sol·licitar un certificat de títol en tràmit i quant de temps triga en expedir-se?

Per fer la sol·licitud de títol en tràmit la persona interessada pot adreçar-se personalment o mitjançant correu electrònic a la Secretaria de la seva Escola o Facultat (vegeu instància per a la certificació de títol en tràmit).

Us aconsellem sol·licitar-lo amb una antelació mínima d'un mes, atès que, per poder diposar de totes les dades necessàries, requereix que la tramitació del títol estigui avançada.  


4. I si vaig finalitzar els estudis abans del 3 de gener de 1988?

S’ha de tenir en compte que si els estudis es van finalitzar abans del 3 de gener de 1988, la competència tant per expedir els títols oficials com els seus corresponents certificats de títol en tràmit és del Ministeri d’Educació. En aquest cas, la persona interessada haurà d’adreçar-se directament a la seva Escola o Facultat.

5. Puc sol·licitar el certificat de títol en tràmit en anglès?

No. L’article 36.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, indica que la llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà el castellà o la llengua cooficial en la comunitat autònoma, per tant, un cop expedit el certificat s’hauria de sol·licitar la seva traducció oficial. La Universitat Politècnica de Catalunya, mitjançant el Servei de Llengües i Terminologia, ofereix la possibilitat de dur a terme la corresponent traducció. Una altra opció és adreçar-se a l’associació de Traductors i Intèrprets Jurats de Catalunya per tal de contractar els serveis d’un traductor jurat.

6. He entrat a formar part del procés de selecció de personal d’una empresa. Aquesta empresa vol sol·licitar a la UPC referències del meu expedient acadèmic i personal, què he de fer?

En aquests casos, la persona interessada haurà d'autoritzar la comunicació de dades personals i acadèmiques a terceres persones, amb una autorització en català o castellà i amb fotocòpia del document identificatiu corresponent. Aquest tràmit es pot dur a terme mitjançant correu ordinari o bé via correu electrònic. En cas de no rebre aquesta autorització, la UPC no facilitarà cap dada.

7.
He rebut la confirmació de que el meu títol ja ha estat expedit, però no puc recollir-lo personalment perquè el meu lloc de residència es troba lluny de la Universitat. Puc sol·licitar que m’enviïn el títol a l’adreça que jo especifiqui?

No.

Pots demanar al centre la tramesa a la direcció provincial o representació diplomàtica més propera al teu domicili, si no resideixes a la província de Barcelona o si estàs a l'estranger. Aquest tràmit d'enviament té una taxa associada. (vegeu el Decret de Preus públics).
Per a més informació consulteu el web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o el llistat d'ambaixades i consolats al web del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació.

8. Un cop he realitzat el tràmit de sol·licitud del títol, quan de temps triga en ser expedit?

D’una banda, la legislació espanyola no estableix un termini de lliurament per als títols oficials, sinó que reconeix que la persona interessada té tots els drets inherents al títol des del moment en què abona la taxa corresponent. D’altra, s’ha de tenir en compte que en el procés d’expedició dels títols oficials participen diferents dependències administratives, fet que condiciona que no es pugui establir un termini fix de lliurament dels títols. No obstant això, la previsió de lliurament dels títols és d’un any.

9. Per motius de feina em demanen una còpia compulsada del meu títol oficial, però el tinc emmarcat i no el voldria treure. Puc sol·licitar un certificat de títol en tràmit?

No. Tal i com el seu propi nom indica, el certificat de títol en tràmit només es pot sol·licitar quan encara no s’ha expedit el títol oficial.

10. Sóc un estudiant estranger i vull sol·licitar el títol oficial i el suplement europeu al títol (SET), però no disposo del meu passaport vigent, puc fer les sol·licituds presentant un altre document identificatiu?

Pel que fa a la sol·licitud del títol oficial i SET de màster i grau es pot presentar el passaport o la targeta de residència (NIE). En el cas de les sol.licituds de títol oficial de primer i segon cicle es pot presentar el passaport o bé la cèdula d’identitat vigent. Ara bé, en el cas de les sol·licituds de SET de primer i segon cicle, el Reial Decret 1044/2003, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el procediment per a l’expedició per part de les universitats del suplement europeu al títol, especifica que en el cas d’estudiants estrangers s’ha de fer constar únicament el passaport.

11. Estic en possessió d’un títol de Pèrit Industrial/Aparellador i vull obtenir el títol d’Enginyer Tècnic Industrial/Arquitecte Tècnic que el substitueix, quin procediment he de seguir?

En primer lloc, hauries de sol·licitar la convalidació dels teus estudis al centre on els vas cursar. Un cop obtinguda l’acta de convalidació del títol, podràs sol·licitar l’expedició del títol en qüestió al mateix centre.

12. Estic en possessió d’un títol de Doctora, però en el moment en què vaig sol·licitar la seva expedició el estudis estrangers que em van donar accés als estudis de Doctorat no eren homologats. Posteriorment a l’expedició del meu títol, el Ministeri m’ha concedit l’homologació a un títol/grau acadèmic oficial espanyol. Què he de fer per a que aquesta circumstància consti al meu títol de Doctora?

Per tal de que figuri la nova situació al teu títol, hauràs d’adreçar-te al centre gestor on vas tramitar el teu títol i sol·licitar un duplicat. Caldrà que aportis la credencial d’homologació corresponent expedida pel Ministeri i fer el pagament de la taxa corresponent.

13. Treballo per a una empresa que es presenta a una licitació en un país membre de la Unió Europea. Un dels requeriments en aquest procediment administratiu és que l’equip d’obra que la meva empresa proposa estigui en possessió d’una titulació equivalent al nivell de Màster o bé que el seu grau de formació es correspongui amb el títol de Màster del país estranger en qüestió. Quin és el tràmit que s’hauria de seguir?

S’hauria de sol·licitar formalment el reconeixement professional de la titulació de la persona interessada. Els efectes d’aquest reconeixement són exclusivament professionals, és a dir, condueixen a l’autorització de l’exercici d’una professió concreta a l’Estat d’acollida. Pel que fa als òrgans competents en aquesta matèria, són diferents en funció de cada professió (és el Departament ministerial que té relació amb la professió o professions en qüestió, o les Comunitats Autònomes). Més informació al web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

14. Acabo de realitzar el pagament de la taxa per a l’expedició del meu títol i m’han lliurat un resguard de pagament. Què he de fer per legalitzar aquest document?

El resguard de pagament de la taxa per a l’expedició d’un títol oficial no es pot legalitzar, ja que el tràmit de legalització implica el reconeixement de signatures per part de les corresponents autoritats espanyoles i a l’esmentat resguard no figura cap signatura oficial. En aquest cas, hauries de sol·licitar un certificat de títol en tràmit, document que sí es pot legalitzar i que té la mateixa validesa que el títol mentre aquest s’edita.

15. Necessito compulsar el meu títol oficial perquè així s’estableix a les bases d’una convocatòria de l’Administració General de l’Estat a la qual vull presentar-me, a quin departament de la UPC m’hauria d’adreçar?

Els documents que es poden compulsar a la UPC són només aquells que hagin de ser presentats i hagin de tenir efectes a la mateixa UPC. Com a conseqüència, els documents que hagin de ser presentats o tenir efectes en un altre organisme de l’Administració s’haurien de fer compulsar a la dependència administrativa que així ho sol·licita. Una altra opció per compulsar qualsevol documentació oficial és realitzar-ho mitjançant un notari.

16. He sol·licitat al Ministeri d’Educació l’homologació del meu títol estranger a un títol oficial espanyol i la seva resolució ha estat que l’homologació està condicionada a la prèvia superació d’uns requisits formatius complementaris. Com he de procedir a continuació?

La superació dels requisits formatius complementaris exigits pel Ministeri es realitzarà en una universitat espanyola (pública o privada) o centre superior corresponent, de lliure elecció pel sol·licitant, que tingui implementats en la seva totalitat els estudis conduents al títol espanyol al qual es refereix l’homologació. Un cop hagis decidit a quina Escola o Facultat de la UPC vols cursar aquests requisits, hauràs d’adreçar-te a la Secretaria Acadèmica corresponent per realitzar els tràmits oportuns.