Resultats 2021

Podeu consultar aquestes dades al web Dades Estadístiques i de Gestió de la UPC.

Millora de les competències comunicatives i interculturals

ActivitatsParticipants+ Info
Formació i acreditació d'idiomes
Cursos d'idiomes Oferta de cursos i exàmens oficials per a la comunitat UPC de les escoles d'idiomes de la UAB, UB, UOC i UPF.

Signatura de 3 convenis (UAB, UB i UOC) per al període 2021-2025.

115 inscrits.

 

accés
Cursos d'idiomes en línia Oferta de cursos i adjudicació de llicències gratuïtes entre l'estudiantat de grau. 564 inscrits (inclou 178 llicències gratuïtes atorgades). accés
Time to Talk: pràctica d'anglès en grup 30 sessions virtuals. 155 inscrits. accés
Curs de pràctica oral d'anglès B2 9 edicions: 6 virtuals, 3 presencials. 61 inscrits. accés
CLUC-EMI, Certificat de capacitació per a la docència en anglès per al PDI 2 tallers de preparació per a l'examen (juny i desembre), a través de l'ICE. 30 assistents,
12 h de formació.
ICE
2 convocatòries d'examen (juny i gener). 23 examinands,
20 aptes.
accés
Campanya de diagnòstic sobre el nivell d'anglès dels estudiants de grau Difusió sobre vies d'assoliment i requisit B2 al web i xarxes UPC.Enquesta a l'estudiantat de nou accés.
6 093 estudiants de grau de la UPC; el 27,1 % ha participat a l'enquesta.

1 653 respostes; un 51,4 % autodeclara que té un certificat oficial i un 48,6 % que no en té.
accés
Formació i acreditació de català
Tallers i activitats d'acollida lingüística i cultural Taller Welcome!: 9 grups (5 en anglès, 4 en castellà i català). 112 inscrits. accés
Programa de mentoria SALSA'M Coordinació del programa.
2 convocatòries de beques de coordinació.
9 activitats culturals (5 presencials i
4 virtuals).
4 campus, 8 centres.
577 estudiants (413 incoming students, 164 mentors).
6 beques de coordinació.
164 parelles lingüístiques.
1 490 assistències presencials i virtuals a les activitats.
820 pràctiques ling.
accés
Cursos de català d'acollida: bàsic (A2) i elemental (B1) + Conversa A2.2 18 grups. 178 inscrits: 58 PDI, 6 PAS, 114 estudiants.

accés
Cursos de català intermedi (B2) a superior (C2) + Conversa B2.1 9 grups. 94 inscrits: 43 PDI, 10 PAS, 41 estudiants. accés
Exàmens oficials de català 2 convocatòries.
Elaboració d'exàmens oficials de català dels nivells C1 i C1-PDI per a les 2 convocatòries anuals: 4 models.
Digitalització de l'examen de nivell C2.
18 examinands (8 PDI; 44 %), 18 aptes. accés
Formació en comunicació eficaç
Writing Research Articles in English 3 edicions virtuals, 36 hores. 80 inscrits. accés
English for Engineers 2 edicions virtuals, 50 hores. 32 inscrits. accés
Eines i recursos per a la correcció i la traducció automàtica de textos 1 edició virtual, 5 hores. 26 inscrits accés
Criteris lingüístics de la "Guia de redacció científica" aplicables a l'elaboració del TFG, per a estudiants del Grau d'Estudis d'Arquitectura de l'ETSAV 1 edició virtual, 1 h 30 min. 75 inscrits. Assignatura Treball de fi de grau, Joan Curós, ETSAV
Recursos de comunicació oral i escrita per a l'àmbit tècnic, per a estudiants de grau de l'EETAC 1 edició virtual, 2 hores. 27 inscrits. Assignatura Comunicació Tècnica d'Empresa, EETAC
Redacció i publicació del manuscrit: la teva tesi doctoral 6 (en castellà i anglès) 4 edicions virtuals, en col·laboració amb ICE i Biblioteques. 149 inscrits,
100 certificats.
Pla de formació del PDI
Taller de llengua catalana: gramàtica, puntuació, estil i actualitzacions 1 taller, 3 mòduls, 30 hores. 13 inscrits. Pla de formació del PAS
Taller de gramàtica catalana 1 taller, 3 hores. 11 inscrits. Pla de formació del PAS
Taller de pronoms febles 1 taller, 3 hores. 12 inscrits. Pla de formació del PAS
Formació en interculturalitat
Mou-te. Curs de preparació intercultural per a estudiants outgoing 1 edició (FIB). 27 inscrits. accés
Gestió de la interculturalitat. Taller un món divers per al PAS 1 edició, 6 hores. 10 inscrits. Pla de formació del PAS
Recursos de formació lingüística i interculturalitat
Com comunicar 1 2892 sessions, 9 375 usuaris, 24 734 pàgines vistes.
Publicació de la nova versió del recurs.
accés
Class-Talk, fraseologia de la docència 2 796 sessions, 2 253 usuaris, 8 138 pàgines vistes.
Nova versió adaptativa i ampliació del recurs.
accés
Guia d'interculturalitat 'Un món divers' Traducció i adaptació dels continguts a l'anglès. accés
Assessorament sobre formació i acreditació
Consultes sobre cursos, acreditació i valoració de certificats d'idiomes Nre. total de consultes ateses: 1 468 tiquets Demana SLT. accés

Qualitat de les comunicacions multilingües

Resultats+info
Traduccions i correccions (ca, es, en)
Total d'encàrrecs (ca, es, en) 872 encàrrecs, 1 469 990 paraules (4 900 fulls).

Com a projecte rellevant de 2021 destaquem la revisió i traducció dels objectius i competències per al SET, en català, castellà i anglès .
accés
Convocatòria de revisió de textos per als webs de centres 33 encàrrecs, 10 centres + 1 institut universitari, 240 895 paraules (803 fulls). accés
Informació acadèmica 215 encàrrecs, 435 480 paraules (1 452 fulls).
Reglaments i normatives 16 encàrrecs, 66 652 paraules (222 fulls).
Textos institucionals i administratius 650 encàrrecs, 695 755 paraules (2 319 fulls).
Recerca 3 encàrrecs, 31 208 paraules (104 fulls).
Recursos d'assessorament lingüístic
UPCTERM (ca, es, en) 101 516 termes total, 4 007 termes nous, 3 634 consultes. accés
Lèxic d'educació superior (ca, es, en) 15 075 termes total, 368 termes nous, 8 233 consultes.
Nomenclatura UPC (ca, es, en) 2 839 termes total, 45 termes nous, 2 076 consultes. accés
Writer's Toolbox Blog 176 entrades total, 832 sessions, 743 usuaris, 1 889 pàgines vistes. accés
Guide to Scientific Writing Publicació de la versió anglesa de la Guia de redacció científica. accés
Recomanacions sobre la redacció d'exàmens, pràctiques, exercicis i problemes Publicació i difusió del web. accés
Guia per a la redacció de plans docents en català Elaboració de la guia.
Assessorament lingüístic
Consultes lingüístiques i sobre serveis Nre. total de consultes ateses: 703 tiquets Demana SLT. accés

Disseny de plans i mesures de política lingüística

Resultats+info
Política lingüística de la UPC
Usos i drets lingüístics - Creació del web Usos i drets lingüístics de la UPC
- 27 queixes a la bústia d'usos i drets lingüístics.
- Elaboració del Protocol d'ús de llengües a l'aula.
- 1 informe sobre queixes lingüístiques i protocol de seguretat lingüística per al Departament de Recerca i Universitats.
- Campanya de difusió sobre seguretat lingüística i drets lingüístics adreçada a la comunitat de la UPC (esp., estudiantat, PDI i centres).
accés
accés
accés
Pla de llengües UPC Creació del web Avaluació del Pla de llengües UPC 2010-2020.
Elaboració de 8 informes d'avaluació del Pla de llengües UPC 2010-2020:
- Més de 100 indicadors lingüístics i 100 gràfics dels 38 objectius del Pla.
- Més de 100 gràfics per als 38 objectius del Pla.
- Agents implicats: ICE, Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat, Servei de Gestió Acadèmica, Servei de Desenvolupament Professional, Servei de Personal, Servei d'Esports, Servei de Relacions Internacionals i Secció de Tècniques de Comunicació.
accés

Acords i informes dels òrgans de govern - Acord CG/2021/04/07, pel qual es crea la Comissió de Política Lingüística de la UPC, entre les comissions de Consell de Govern que s'aproven.

- Acord CG 2021/01/39, per a l’ampliació dels supòsits d’exempció sobre la competència en tercera llengua entre els estudiants que han finalitzat els estudis de grau durant els cursos 2010-2020 i 2020-2021.

- Acord CG/2021/05/14, que aprova la modificació de l'apartat 3.3.1. de la NAGRAMA 2021-2022, per eliminar el requisit de certificar el nivell B2 com a via única, en aplicació del Decret llei 22/2021.

- 2 informes sobre política lingüística: Memòria UPC i Informe de gestió Claustre Universitari.
accés
Indicadors lingüístics 8 indicadors (4 indicadors del Pla de finançament):
- Percentatge (%) d'assignatures de les quals es coneix la llengua d'impartició en graus i màsters
- Percentatge (%) llengües d'impartició als estudis de grau
- Percentatge (%) llengües d'impartició als estudis de màster
- Nombre de graus impartits 100% en anglès a la UPC
- Nombre de màsters impartits 100% en anglès a la UPC
Valoració de la qualitat lingüística del web UPC
- Nombre de tesis elaborades a la UPC per llengua de redacció
- Coneixement d'anglès de l'estudiantat de grau de nou ingrés
accés
Aliances
Convenis de col·laboració 9 convenis vigents; signats el 2021:
- 2n conveni d'idiomes amb les universitats UAB, UB i UOC.
- Conveni de pràctiques acadèmiques amb la UB.
- Pròrroga del conveni XVU-TERMCAT.
accés
Col·laboracions externes 8 associacions, 8 grups de treball. Coordinació del Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura de la Xarxa Vives d'Universitats. Coordinació amb el TERMCAT. Grup de Treball de Transformació Digital de la CIFALC. accés
Col·laboracions internes UPC Pla de formació del PAS: SDP.
Pla de formació del PDI i doctorands/doctorandes: ICE i Escola de Doctorat.
Competència en terceres llengües i requisit B2: Àrea Acadèmica.
Programa Salsa'm: EEBE, ETSETB, ETSECCPB, FIB, ESEIATT, FOOT, EETAC i ESAB.
Web i xarxes institucionals: Servei de Comunicació.
Indicadors lingüístics: GPAQ.
Comunicació i xarxes socials
Web Serveis i recursos lingüístics. Idiomes UPC 602 214 sessions, 370 344 usuaris, 926 943 pàgines vistes. accés
Web de gestió dels cursos i tallers SLT Actualització i millora del web de gestió.
accés
Twitter SLT 4 800 tuits, 1 640 seguidors. accés
Facebook SLT 251 seguidors. accés
Instagram SLT 290 publicacions, 780 seguidors. accés
Instagram SALSA'M 78 publicacions, 529 seguidors. accés
Facebook SALSA'M 1 578 seguidors. accés
Accions de difusió a través del web i les xarxes SLT, UPC Vídeo UPC, digue-ho bé, #diguesUPsé: 23 500 visualitzacions, 7 800 interaccions, 81 000 impressions.

Terminologia multilingüe UPC, #50AnysUPC: infografies diccionaris àrees UPC; 1 622 respostes, 42 publicacions en #ElJocUPCTERM.

Els 5 serveis destacats per als centres, #Llengües2021.

Publicacions de cursos d'idiomes, català i comunicació eficaç, exàmens oficials, assoliment de la competència en una tercera llengua en els graus, ajuts Parla3 (54 beques), recursos de redacció multilingüe, usos i drets lingüístics a la UPC.
accés


accés


accés

 


Resultats de cursos anteriors