Comparteix:

Santander Erasmus 2023/24

Banco Santander i CRUE Universidades Españolas llencen el programa de Beques Santander Erasmus que té com a objectiu reconèixer el excel·lència acadèmica dels estudiants Erasmus+ i afavorir la inclusió educativa i la igualtat d'oportunitats

Informació general

 • Organisme responsable:

 • Destinataris:
  • Participants del programa Erasmus+ Curs 2023/24
  • Modalitats estudis i pràctiques

Requisits

 • Generals:

  Totes les beques tenen uns requisits generals i, segons la modalitat, uns específics que s’han de complir en el moment de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

  A més, el gaudiment d’aquest ajut queda condicionat a la concessió de la beca Erasmus+ 2023/2024. Només es podrà tenir un ajut per curs independentment del nombre d’estades que s’hi facin.

  Requisits generals de participació

  1. Tenir nacionalitat espanyola, ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència o de residència per estudis a Espanya vigent durant el període de l’estada. Per tant, caldrà disposar de DNI o de de Número/Targeta d’Identificació d’Estrangers (NIE/TIE).

  2. Ser estudiant regular de grau o màster oficial d’un centre propi de la UPC. Per tant, queden exclosos:

  • Els estudiants matriculats en un centre adscrit.
  • Els de doctorat.
  • Els de mobilitat incoming.

  3. Per als estudiants de grau, haver superat com a mínim 120 crèdits en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  4. Haver obtingut una plaça de mobilitat dins del programa Erasmus+ o Unitech per al curs 2023/2024 ja sigui en la modalitat de pràctiques o d’estudis.

  La plaça ha de constar com a concedida pel centre i acceptada per l’estudiant en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

   

  Requisits específics segons la modalitat de la beca

  Per a la modalitat A1, caldrà que l’estudiant amb millor expedient acadèmic sigui beneficiari d’una beca general del Ministeri d’Educació o del Govern Basc durant el curs 2022/2023 a data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds de beca Santander Erasmus (14/03/2023).

  Per a la modalitat A2, caldrà que la persona sol·licitant tingui legalment reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% .

  Per poder tenir en compte aquesta circumstància, cal que la persona sol·licitant faci arribar una instància genèrica a través de la Seu Electrònica de la UPC (consulta l'apartat "Sol·licitud").

 • Incompatibilitats:

  Consulta les possibles incompatibilitats amb altres ajuts

Sol·licitud

 • Data d'inici: 02/11/2022
 • Data fi: 27/03/2023
 • Presentació:

  Termini ampliat fins 27 de març

   

  Has de sol·licitar la beca mitjançant la web del Banco Santander:

   

   

  Aquest serà un requisit indispensable per poder participar en aquesta convocatòria.

 • Documentació addicional:

  Certificació del grau de discapacitat

  Per poder tenir en compte aquesta circumstància, cal fer arribar una instància genèrica a través de la Seu Electrònica de la UPC. A la instància caldrà incloure en l’apartat “Exposo” un text tipus:

  "He sol·licitat la beca Santander Erasmus 2023. Adjunto el certificat que informa sobre quin és el grau de discapacitat que tinc legalment reconegut així com el document apèndix A autoritzant el tractament d'aquestes dades a efectes de la beca Santander Erasmus"

  I adjuntar:

  • el consentiment per al tractament de dades (Apèndix A)  i
  • el certificat que informa sobre quin és el grau de discapacitat legalment reconegut

Beca

 • Import general:

   

  Modalitat

  Total de bequesImport beca
  A1 1 1.000€
  A2 1 1.000€
  B-Grau 37 500€
  B-Màster 25 500€
 • Pagament:

  El pagament de l'import total de l'ajuda es tramitarà després que el beneficiari:

  • tingui concedida la Beca Erasmus+ de la Unió Europea i
  • hagi estat validat pel seu centre el certificat d'incorporació.

   

  En cas d'incompliment d'algun dels requisits o obligacions del beneficiari es revocaria l'ajut

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Consulta les Obligacions dels beneficiaris

Adjudicació

 • Criteris:

  Consulta els criteris de selecció i priorització

 • Data de la resolució: 25/04/2023
 • Publicació de la resolució:

  La resolució provisional amb la primera assignació d’estudiants beneficiaris de la beca, la llista d’espera i la relació de sol·licituds denegades es publicarà abans de les 24 hores del dia 25 d’abril de 2023. 

  La resolució definitiva es publicarà abans de les 24 hores del 16 de maig de 2023. 

  Tant la resolució provisional com la definitiva es publicaran a aquesta web i es notificarà electrònicament als interessats.

  Els beneficiaris hauran d’acceptar la beca Santander Erasmus a través de la plataforma de beques del Banco Santander.

  Les beques no acceptades seran redistribuïdes als sol·licitants en llista d’espera per ordre de priorització. Aquests, hauran d’acceptar la beca en el web del Banco Santander.

 • Al·legacions:

  Els estudiants podran presentar al·legacions contra la resolució provisional fins les 24 hores del 2 de maig de 2023 a través la Seu Electrònica de la UPC.

   

  Totes les comunicacions es faran mitjançant l’e-mail que consta a l’e-secretaria. Per aquest motiu, les persones sol·licitants seran responsables de mantenir aquesta informació actualitzada

Més informació

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps 

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial