Comparteix:

Criteris de selecció dels candidats

Les sol·licituds presentades es prioritzaran en funció de la nota que consti a l’expedient el moment de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds:

1. La nota, en tots els casos, serà la que consti a l’expedient tenint en compte totes les assignatures: aprovades i suspeses.

2. Per als estudiants de nou accés al màster i sempre que no hagin estat avaluats de cap assignatura, es tindrà en compte la nota de la titulació que li ha donat accés als estudis de màster.

  • Si la titulació d’accés no és de la UPC, caldrà fer arribar el certificat acadèmic personal no UPC  expedit per la Universitat corresponent a través de l’e-secretaria> Entrada de documentació.  

3. Per a la resta, la nota que consti en el seu expedient.

4. En els casos de cursar una doble titulació, la nota vàlida serà la de l’expedient de doble titulació.

5. En els casos de simultaneïtat d’estudis, es tindrà en compte l’expedient pel qual se li ha concedit l’estada de mobilitat. Si s’hagués obtingut plaça per a les dues titulacions, la persona sol·licitant haurà de triar per a quina de les titulacions vol tenir la beca.

6. En cas d’empat, s’assignarà la beca a qui tingui el major percentatge de crèdits superats en el seu estudi. Si tot i així persistís l’empat, s’assignarà a qui tingui la nota d’accés més alta als seus estudis.

Tenint en compte tot això, el repartiment es farà de la manera següent:

 

Modalitat

Nombre beques

 

Nota de l'expedient més alta

Discapacitat

legalment reconeguda

Beca del MEyFP o

Beca Govern Basc 

A1

1

 √ 
A2 1
B-Grau 37
B-Màster 25

 

7. Les sol·licituds que no resultin beneficiades entraran a formar part d’una llista d’espera per modalitats:

  • En el cas dels sol·licitants a qualsevol de les modalitats A, la classificació a la llista d’espera la determinarà la nota d’expedient en ordre descendent a data de finalització del període de presentació de sol·licituds (14 de març de 2023)
  • En el cas dels sol·licitants de la modalitat B, es confeccionaran dues llistes d’espera: una per als matriculats en estudis de grau i una altra pels matriculats en estudis de màster. En ambdues llistes, la classificació la determinarà la nota d’expedient en ordre descendent a data de de finalització del període de presentació de sol·licituds (14 de març de 2023)

8. Si, en la modalitat A2 no hi hagués cap candidat, aquesta beca es transformaria en una segona beca en modalitat A1.