Pràctiques Internacionals

Introducció

Les pràctiques internacionals són les que es realitzen a empreses, institucions o entitats que no es troben a l’Estat espanyol. Aquestes pràctiques s’han de vehicular a través d’una estada de mobilitat en pràctiques i es regiran per la normativa existent al país on radiqui l’entitat.

Aquestes han de complir, a tots els efectes, el que s’estableix en la Normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UPC i són les sotsdireccions de Relacions Internacionals dels centres docents i facultats les que fixen els requisits de participació, competències, avaluació i reconeixement, assignen tutors, etc. d'acord amb cada pla d'estudis.

La gestió d'aquestes pràctiques és fa a través dels programes de mobilitat internacional Erasmus+ KA131 pràctiques i UPC Empresa. Per tant, no es pot fer una estada de pràctiques internacionals mentre s'està matriculat d'assignatures presencialment, ni tampoc fer una estada de pràctiques un cop titulat.

Les pràctiques poden ser curriculars (crèdits del pla d’estudis: pla de matricula de mobilitat i/o Treball de fi d’estudis modalitat D) o extracurriculars (sense reconeixement acadèmic amb matrícula de pràctiques 0 crèdits).

El període de pràctiques es pot fer al llarg del curs acadèmic que va de l '1/06 de l’any natural en què comença el curs acadèmic i el 30/09 de l’any següent

Els estudiants de grau i màster interessats ens aquestes pràctiques heu de posar-vos en contacte amb l'Oficina de relacions internacionals o mobilitat del centre o facultat on esteu matriculats.

Aquí pots consultar la normativa de referència.  

 

Pràctiques Erasmus+

Les pràctiques del programa Erasmus+ poden ser a Estats membres i països associats (EM) o bé a Tercers països no associats al programa (TPNAP). 

Aquestes estades poden ser amb finançament o sense (beca zero) i han de complir tots els requisits i obligacions del programa Erasmus+ i els criteris indicats en les convocatòries d’ajuts de cada curs acadèmic: https://www.upc.edu/sga/ca/Beques/BequesMobilitat

Les convocatòries del curs següent se solen publicar a finals de juliol. Aquestes convocatòries recullen els requisits de les estades Erasmus+ del curs.

Durada mínima: 60 dies, màxim 360 dies. En aquest càlcul es tenen en compte totes les estades anteriors del programa Erasmus+ en el mateix cicle d’estudis.

Les dates, durada, hores, activitats a desenvolupar, etc. queden recollides en l'acord de pràctiques (Training Agreement -TA) que se signa per part de l'empresa, estudiant i centre. 

Erasmus Intern: En aquesta plataforma els estudiants que volen fer pràctiques a l'estranger hi poden tenir els seus perfils, cercar i sol·licitar vacants de pràctiques.

EURES: És una xarxa de cooperació de la Comissió Europea, per a l'ocupació i per a la lliure circulació dels treballadors/es.

 

Programa UPC Empresa

El programa UPC Empresa és per a estades de pràctiques internacionals que tenen com a destinació qualsevol país estranger. Aquest programa no té cap ajut associat (sense finançament). 

Durada: La durada mínima és d’1 mes i la màxima de 12 mesos.

Les dates, durada, hores, activitats a desenvolupar, etc. queden recollides en l'acord de pràctiques (Training Agreement -TA) que se signa per part de l'empresa, estudiant i centre. 

Clica aquí per visualitzar la documentació de pràctiques no Erasmus+. 

 

Pràctiques a altres institucions no gestionades per la UPC

Vulcanus in Japan: Programa de la Unió Europea que consisteix en pràctiques industrials per a estudiants d'enginyeria o ciències. Comença al setembre i finalitza a l'agost de l'any següent per encaixar el curs acadèmic al dels Estats membres de la UE.

CERN: Centre d'Investigació Nuclear situat a Ginebra (Suïssa). Ofereix pràctiques de diferent índole. 

ICEX: ICEX Espanya Exportació i Inversions, dins de les seves activitats de col·laboració amb l'entorn acadèmic i educatiu i amb la finalitat de promoure la formació de persones i captar talent per a una internacionalització sostenible, impulsa un programa de Pràctiques Acadèmiques per a Estudiants Universitaris.