Vés al contingut (premeu Retorn)

Reglaments de la UPC

Models de documents

A l'hora de redactar els reglaments de la UPC, s'han de tenir en compte els criteris lingüístics i de redacció del llenguatge jurídic i administratiu: formalitat, precisió, claredat i senzillesa.

La formalitat del discurs legal i la precisió en l'ús de la terminologia específica no comporta que s'hagin de fer servir solucions poc comunes ni una redacció artificiosa.

Et recomanem

 

Redacta els reglaments de manera clara i correcta

Present en lloc de futur

 • Es considera que és millor que les normatives es puguin llegir des de la perspectiva del present de l'usuari que no pas des de la perspectiva del futur del redactor respecte del moment en què s'aprovarà la normativa. Per això s'utilitza el present i no pas el futur, que és el temps verbal que tradicionalment s'ha utilitzat en castellà.

  Les funcions del rector o rectora seran les següents:
  Les funcions del rector o rectora són les següents:

  El nomenament correspondrà al director o directora.
  El nomenament correspon al director o directora.

Present o perífrasi d'obligació en lloc del futur d'obligació

 • Per expressar l'obligació, es fan servir el mateix present o les perífrasis d'obligació i no pas el futur d'obligació, que és la forma verbal que tradicionalment s'ha utilitzat en castellà (consulteu l'apartat sobre les estructures d'obligació).

  Els acords es prendran per consens.
  Els acords es prenen per consens.

  L'actuació d'aquestes unitats s'ajustarà als principis enunciats.
  L'actuació d'aquestes unitats s'ha d'ajustar als principis enunciats.

Indicatiu en lloc de subjuntiu

 • Sempre que sigui possible s'ha d'optar per l'indicatiu perquè és una forma més directa.

  Si es creés un nou centre docent, el Consell de Govern hi hauria d'assignar un reglament provisional fins que s'aprovés el reglament definitiu.
  Si es crea un nou centre docent, el Consell de Govern hi ha d'assignar un reglament provisional fins que s'aprova el reglament definitiu.

  S'ha de complir el termini que fixi la Comissió.
  S'ha de complir el termini que fixa la Comissió.

Construccions actives en lloc de passives

 • La veu activa és més dinàmica i breu.

  Les normatives són aprovades pel Claustre.
  El Claustre aprova les normatives.

 • També és millor utilitzar l'anomenada passiva pronominal.

  Amb aquest objectiu, ha estat redactat un reglament.
  Amb aquest objectiu, s'ha redactat un reglament.

 • Ara bé, s'ha d'evitar l'ús d'aquesta passiva pronominal quan hi ha el subjecte agent explícit. En aquest cas és preferible construir la frase en activa, seguint l'ordre neutre.

  El pressupost s'aprova per part del Consell Social.
  El Consell Social aprova el pressupost.

Ús controlat del gerundi

 • En els textos legals és freqüent utilitzar el gerundi de manera incorrecta:

  • El gerundi que especifica un nom, el qual les mateixes gramàtiques que el condemnen anomenen gerundi del BOE (més informació sobre aquesta qüestió)

   El secretari o secretària de la mesa ha de trametre els sobres, juntament amb una certificació especificant la relació nominal d'aquests votants.
   El secretari o secretària de la mesa ha de trametre els sobres, juntament amb una certificació que especifiqui la relació nominal d'aquests votants.

  • El gerundi de posterioritat o de conseqüència (més informació sobre aquesta qüestió)

   Una de les funcions del Claustre és conèixer la política i els programes que el rector o rectora i el Consell de Govern estableixin, manifestant l'opinió que té sobre aquests.
   Una de les funcions del Claustre és conèixer la política i els programes que el rector o rectora i el Consell de Govern estableixin i manifestar l'opinió que té sobre aquests.

Verbs en lloc de nominalitzacions

 • Els verbs són més directes i donen més agilitat al text.

  Per a la reorganització de les funcions cal l'anàlisi i la valoració de les càrregues de treball.
  Per reorganitzar les funcions cal analitzar i valorar les càrregues de treball.

  Els candidats estan obligats a la justificació dels motius i l'especificació de les causes.
  Els candidats estan obligats a justificar els motius i especificar les causes.

Verbs amb diferents preposicions

 • S'ha de fer atenció a no coordinar verbs que tenen un règim preposicional diferent. En aquests casos s'ha de construir la frase separant els dos verbs.

  Són competències del director o directora elaborar i sotmetre a la consideració i la sanció del Consell una memòria anual de l'institut.
  Són competències del director o directora elaborar una memòria anual de l'institut i sotmetre-la a la consideració i la sanció del Consell.

  Concordança del verb amb els complements

  • Feu atenció a concordar els verbs amb els complements a què fan referència.

   Correspon als vicedegans i vicedeganes les funcions següents:
   Corresponen als vicedegans i vicedeganes les funcions següents:

   Construccions sintàctiques simples

   • Amb caràcter general, sempre és millor fer servir formes simples i evitar construccions que allarguen la frase innecessàriament o elements que no aporten cap informació.

    En cas d'empat, es procedeix a fer una nova votació.
    En cas d'empat, es fa una nova votació.

    El secretari o secretària realitza la comprovació de les actes.
    El secretari o secretària comprova les actes.

    El reglament ha de ser aprovat, si s'escau, pel Consell de Govern.
    El reglament ha de ser aprovat pel Consell de Govern.

   Lèxic clar i habitual

   Ordre lògic de la frase

   • L'ordre més neutre de la frase i el que facilita la comprensió del text és:

    subjecte + verb + complements

    En matèria acadèmica, l'òrgan ordinari d'assessorament del rector o la rectora i del Consell de Govern és la Junta Consultiva.
    La Junta Consultiva és l'òrgan ordinari d'assessorament del rector o la rectora i del Consell de Govern en matèria acadèmica.

    Quan les necessitats funcionals amb vista a una millor coordinació i potenciació de l'ensenyament i de la recerca i amb l'optimització dels recursos ho aconsellin, els departaments podran establir federacions de departaments.
    Els departaments poden establir federacions de departaments quan ho aconsellen les necessitats funcionals amb vista a una coordinació i una potenciació millors de l'ensenyament i de la recerca i a l'optimització dels recursos.

   • També és millor respectar l'estructura dels sintagmes nominals:

    article + nom + adjectiu

    l'adequat compliment de les normes
    el compliment adequat de les normes

    

   Fes servir la terminologia i fraseologia de manera adequada

   cessar, revocar

   • Cessar solament fa referència al fet que una persona deixa un càrrec. Quan es vol fer referència al fet que algú destitueix o desposseeix algú altre del seu càrrec, es fan servir revocar, destituir, separar (més informació).

    Els vicerectors i vicerectores cessen en el moment de la presa de possessió d'un rector o rectora.

    Correspon al rector o rectora cessar el secretari general o secretària general.
    Correspon al rector o rectora revocar el secretari general o secretària general.

   cobrir places, llocs / proveir places, llocs

   • En lloc de fer servir el verb cobrir, fes servir el verb proveir.

    Els procediments per cobrir places de personal d'administració i serveis laboral de la Universitat...
    Els procediments per proveir places de personal d'administració i serveis laboral de la Universitat...

    Les candidatures han d'estar integrades, com a mínim, per la part entera de la meitat dels llocs que s'han de cobrir.
    Les candidatures han d'estar integrades, com a mínim, per la part entera de la meitat dels llocs que s'han de proveir.

   delegar una persona per a una funció, delegar una funció en una persona

   • D'acord amb el diccionari normatiu el verb delegar és transitiu i, per tant, l'ha d'acompanyar un complement directe, que no pot ser introduït per cap preposició.

    En cas que el càrrec de rector o rectora quedi vacant, el rector o rectora haurà de delegar en un vicerector o una vicerectora.
    En cas que el càrrec de rector o rectora quedi vacant, el rector o rectora haurà de delegar un vicerector o una vicerectora.

    El rector o rectora pot delegar en els vicerectors i vicerectores perquè desenvolupin aquestes funcions.
    El rector o rectora pot delegar els vicerectors i vicerectores perquè desenvolupin aquestes funcions.

    Aquesta comissió és presidida pel rector o rectora o el vicerector o vicerectora en qui delegui.
    Aquesta comissió és presidida pel rector o rectora o el vicerector o vicerectora que delegui.

   • En canvi, en els exemples següents el verb delegar va acompanyat per un complement directe i la persona que és delegada és el complement indirecte, de manera que és introduïda per una preposició.

    En cas d'absència temporal, el director o la directora pot delegar les seves funcions [CD] en una persona membre del seu equip [CI].
    Les deganes i els degans de les unitats estructurals poden delegar en altres òrgans o càrrecs de la seva unitat [CI] aquestes funcions [CD].

   electe, electiu, elegit

   • Cal tenir en compte que electe i electiu o elegit fan referència a coses diferents i no s'han de confondre.

    Electe: elegit per a un càrrec mentre no n'ha pres possessió.
    Electiu: que es fa o és obtingut per elecció (elegit).

    La proclamació dels candidats i candidates i membres electes pot ser impugnada, i les decisions posteriors, recorregudes, d'acord amb el procediment següent.

    La recusació i la impugnació d'aspirants a candidats o, si s'escau, de membres electes, s'ha de formular davant la Junta Electoral.

    En cap cas un membre electe no pot formar part del Consell de Govern més de tres mandats consecutius.
    En cap cas un membre electiu no pot formar part del Consell de Govern més de tres mandats consecutius.

    Els membres electes del Consell es renoven globalment cada tres anys i parcialment sempre que hi hagi una vacant.
    Els membres elegits del Consell es renoven globalment cada tres anys i parcialment sempre que hi hagi una vacant.

   elegir / escollir

   • Per fer referència a l'elecció d'un òrgan col·legiat o unipersonal o un càrrec, farem servir el verb elegir i no escollir, que és més genèric.

    Elegir: Escollir per votació (algú) per a un càrrec, una dignitat, etc.
    Electiu: Prendre de preferència.

    En l'elecció de representants del personal docent i investigador només s'han d'elegir representants de les classificacions PDI-B1, PDI-B2 i PDI-B4.

    El Consell s'elegeix per a un període de...

   entre i pels seus membres / per... entre els seus membres

   • No es considera correcte construir frases amb preposicions coordinades, de manera que és millor escriure per... entre els seus membres que no pas entre i pels seus membres.

    Un representant del PAS, escollit entre i pels seus membres.
    Un representant del PAS, escollit per aquest col·lectiu entre els seus membres.

    Els representants de la Comissió Permanent són elegits entre i pels membres de cada estament de la Junta de Centre.
    Els representants de la Comissió Permanent són elegits per cada estament de la Junta de Centre entre els seus membres.

   pel seu compliment / perquè es compleixi

   • L'expressió pel seu compliment no és adequada. Substituïu-la per perquè es compleixi.

    El secretari ha de vetllar pel seu compliment.
    El secretari ha de vetllar perquè es compleixi.

    per a la seva aprovació (atenció, sanció...)/perquè l', els, les aprovi; per atendre'l, -la, 'ls, -les

    • L'ús del possessiu i el substantiu és inadequat. Fes servir la conjunció i el verb.

     S'ha de presentar al Consell Social per a la seva aprovació.
     S'ha de presentar al Consell Social perquè l'aprovi.

     Avaluar les necessitats administratives i proposar a la UPC l'organització necessària per a la seva atenció.
     Avaluar les necessitats administratives i proposar a la UPC l'organització necessària per atendre-les.

    pla d'estudi, plans d'estudi / pla d'estudis, plans d'estudis

    • La paraula estudis ha de ser en plural, tant si el pla és en singular com en plural.

     Aprovar el pla d'estudi, que ha d'estar dirigit a l'obtenció de títols acadèmics.
     Aprovar el pla d'estudis, que ha d'estar dirigit a l'obtenció de títols acadèmics.

     L'elaboració i l'aprovació de plans d'estudi i de recerca, i d'ensenyaments específics d'aprenentatge al llarg de tota la vida.
     L'elaboració i l'aprovació de plans d'estudis i de recerca, i d'ensenyaments específics d'aprenentatge al llarg de tota la vida.

     planejament estratègic / planificació estratègica

     • Com que es faria servir el verb planificar en lloc de planejar, l'acció ha de ser planificació i no pas planejament.

      El Consell Social participa en l'orientació futura de la Universitat, mitjançant el planejament estratègic...
      El Consell Social participa en l'orientació futura de la Universitat, mitjançant la planificació estratègica...

     ser d'aplicació / aplicar-se, ser aplicable

     • L'expressió ser d'aplicació és incorrecta.

      En tot el que no està previst al pla especial esmentat, és d'aplicació el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya.
      En tot el que no està previst al pla especial esmentat, s'hi aplica el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya.

      Són d'aplicació l'article 16 i l'article 17 d'aquest reglament, relatius a la convocatòria, les sessions i els acords de la Junta.
      Són aplicables l'article 16 i l'article 17 d'aquest reglament, relatius a la convocatòria, les sessions i els acords de la Junta.

      [...] la resta de normativa que li és d'aplicació.
      [...] la resta de normativa que li és aplicable.

     vist-i-plau / vistiplau

     • Dins el text fa la funció de substantiu i s'escriu tot junt (més informació).

      Tots els acords adoptats tenen validesa immediata i els ha de signar el secretari o la secretària, amb el vist-i-plau del director o directora.
      Tots els acords adoptats tenen validesa immediata i els ha de signar el secretari o la secretària, amb el vistiplau del director o directora.

      

     Cita el títol i fragments de les normatives segons els criteris establerts

     La designació de les normatives

     • Quan es fa referència a una normativa, se n'ha de consignar el nom complet la primera vegada que s'hi fa al·lusió.

      Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya
      Resolució 841/2000, de 8 de maig, per la qual es fa pública la delegació de la competència per atorgar les convalidacions lligades a programes d'intercanvi acadèmic d'estudiants als directors de centres docents
      Normativa acadèmica dels estudis de grau

     • Les següents vegades que es fa la remissió es pot fer servir una designació incompleta.

      Convocar, amb caràcter extraordinari i d'acord amb l'article 16.2 de la Llei d'universitats de Catalunya i amb el procediment previst a l'article 65 d'aquests Estatuts, eleccions a rector o rectora.

     • També es pot fer servir una sigla. En aquest cas, la primera vegada que s'esmenta la norma, se n'ha de posar la sigla entre parèntesis al darrere.

      La Comissió d'Apel·lació de la Universitat, d'acord amb el que preveu l'article 66 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (LUC), està formada per set catedràtics o catedràtiques d'universitat. [...] Si no n'hi ha, als departaments constituïts sobre les àrees de coneixement a què es refereix l'apartat 3 dels articles 58 i 59 de la LUC...

      

     Majúscules i minúscules

     • Solament s'escriu amb majúscula el primer element del nom de les normatives, llevat que la designació inclogui algun element que s'hagi d'escriure amb majúscula, com ara el nom d'un altre text normatiu o un nom propi.

      Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació
      Llei d'universitats de Catalunya
      Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques

     • La designació dels textos de tramitació de les normatives també s'escriu amb majúscula inicial absoluta.

      Avantprojecte d'estatuts
      Projecte de llei

     • Quan es fa servir una designació genèrica per fer-hi referència, s'escriu en minúscula.

      Les competències que la normativa vigent, els Estatuts de la Universitat i aquest reglament [amb referència al Reglament d'organització i funcionament d'un departament] li atribueixin.

      

     Cursiva i cometes

     • Els noms de les normatives s'escriuen amb lletra rodona i no es marquen amb cometes.

      En aquest cas, cal ajustar-se a la Resolució 515/1999, de 9 d'abril, per la qual es fa pública la delegació de competències per a la signatura de convenis (de cooperació educativa).
      En aquest cas, cal ajustar-se a la "Resolució 515/1999, de 9 d'abril, per la qual es fa pública la delegació de competències per a la signatura de convenis (de cooperació educativa)".
      En aquest cas, cal ajustar-se a la Resolució 515/1999, de 9 d'abril, per la qual es fa pública la delegació de competències per a la signatura de convenis (de cooperació educativa).

      

     Els apartats de les normatives

     • Les referències a les parts de les normatives s'escriuen amb minúscula (títols, capítols, articles, apartats, disposicions, annexos...). La lletra dels apartats s'escriu amb cursiva i no s'hi posa cap parèntesi al darrere.

      Elegir els components del Consell de Govern esmentats a l'article 55.e d'aquests Estatuts.

     • Quan s'ha de fer referència a un apartat d'una normativa, és millor començar esmentant primer l'apartat i després citar la normativa a la qual pertany.

      Convocar, amb caràcter extraordinari i d'acord amb el que estableix la Llei d'universitats en el seu article 16.2, eleccions a rector o rectora.
      Convocar, amb caràcter extraordinari i d'acord amb el que estableix l'article 16.2 de la Llei d'universitats, eleccions a rector o rectora.

      

     Criteris de traducció

     • Les designacions de les normes escrites en llengües altres que el català es tradueixen.

      Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal
      Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal

     • Cal fer atenció a no esmentar la normativa barrejant dues llengües.

      Ley orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats
      Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats

     • També es tradueixen els noms dels diaris oficials en què es publiquen els textos normatius i els fragments d'aquests textos que se citen.

      Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)

     Aplica els criteris de gènere de la UPC

     Els òrgans unipersonals i els càrrecs

     • En el cas dels òrgans unipersonals, es fan servir les formes dobles, tant si són en singular com en plural.

      el director o directora
      els vicedegans o vicedeganes
      el secretari o secretària
      el delegat o delegada

     • Solament es fa servir l'article del primer element.

      el rector o la rectora

     • En el cas de paraules invariables (igual per al masculí que per al femení), com cap o responsable, marcarem el masculí i el femení afegint-hi els dos articles.

      El cap o la cap d'administració o la persona que n'exerceixi les funcions.
      Els caps o les caps de secció són els responsables departamentals...
      El responsable o la responsable de doctorat té les funcions següents:

     Els col·lectius i grups

     • Es fan servir formes genèriques, mots col·lectius o mots invariables.

      el professorat amb vinculació permanent
      el personal docent o investigador doctor
      el personal d'administració i serveis

     • En el cas de l'estudiantat, farem servir aquesta forma solament quan fem referència a aquest sector.

      estudiantat de grau i màster universitari

      En la resta de casos, farem servir la forma doble plural. Com que la paraula estudiants és invariable marcarem el gènere de cada forma amb l'article corresponent.

      el rendiment dels estudiants i les estudiants
      els estudiants i les estudiants de la Junta del centre docent
      el delegat o delegada dels estudiants dels estudiants i les estudiants

     • Els dos òrgans col·legiats corresponents a l'estudiantat són:

      el Consell de l'Estudiantat
      la Delegació d'Estudiants de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (cada centre en té una)

     • Quan fem una referència genèrica a les persones que formen part d'un òrgan col·legiat, fem servir la paraula invariable membres. En aquest cas, solament hi inclourem l'article masculí.

      Els membres electius de la Comissió Permanent es renoven...
     • Podeu consultar els criteris generals de la UPC pel que fa al gènere a l'apartat "El gènere" del Manual d'estil lingüístic de la UPC.

     Aplica adequadament els criteris de majúscules i minúscules

     La universitat, els centres, els departaments i els òrgans col·legiats

     • S'escriuen en majúscula inicial cadascun dels substantius i adjectius que formen la designació.

      la Facultat d'Informàtica de Barcelona
      l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
      el Departament d'Enginyeria Mecànica
      la Universitat Politècnica de Catalunya
      el Claustre Universitari
      la Junta d'Escola
      el Consell de Departament

     • Quan se'n fa servir la denominació incompleta, igualment s'escriu amb majúscula inicial.

      Els membres electius de la Junta es renoven una vegada es renoven els membres electius del Consell.

     Els òrgans unipersonals, càrrecs i els col·lectius

     • S'escriuen en minúscula.

      el director o directora
      el rector o rectora
      el personal d'administració i serveis
      el personal docent o investigador doctor adscrit
      el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat
     • Podeu consultar els criteris generals pel que fa a l'aplicació de les majúscules i les minúscules a l'apartat "Majúscules i minúscules" del Llibre d'estil lingüístic de la UPC.