Protecció de dades

Protecció de dades

El Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya durà a terme el tractament de les seves dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

 

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Plaça Eusebi Güell, 6-8, Edifici Vèrtex. Planta 0, 08034 Barcelona

Servei de Gestió Acadèmica. Unitat d'Ajuts a l'Estudi

Tel. 93 4054646. Sga.beques@upc.edu

 

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Delegat de Protecció de Dades

Àrea Serveis Jurídics i Avaluació Riscos

Universitat Politècnica de Catalunya

Plaça Eusebi Güell, 6, Edifici Vèrtex Planta 0, 08034 Barcelona

 

Finalitats del tractament

F01.6 Gestió de beques i d'ajuts a l'estudi.

 

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic:

  • Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
  • Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari.
  • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.

 

Destinataris

Les dades seran cedides a l'organisme patrocinador de l'ajut del qual, l'interessat en sigui sol·licitant. Aquesta cessió de dades és un requisit per a la sol·licitud i gestió de la beca o ajut.

 

Drets de les persones

Pot sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades.

 

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits descrits a la nostra política de conservació.

 

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT.