Comissió d’Avaluació i Seguiment

 Als efectes de l’estudi i seguiment d’aquesta convocatòria així com per desempatar entre les candidates finalistes, es crearà una Comissió formada per les persones següents:

    • Fatiha Nejjari Akhi-elarab, Vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC 
    • Joan Francesc Córdoba Pérez, Director de l’Àrea Acadèmica
    • Gema Díaz Luna, Cap del Servei de Gestió Acadèmica de la UPC
    • Araceli González García, Responsable de la Unitat d’Ajuts a l’Estudi (actuarà en qualitat de secretaria)
    • Un representant del Consell de l’Estudiantat. 


Aquesta Comissió serà competent per a interpretar el sentit d’aquesta convocatòria quan els criteris o la seva execució provoqui desacord o dubte.