Criteris adjudicació

 

Estudiants de nou accés a la Universitat: 

En el cas dels estudiants que accedeixen a través de les PAU, es tindrà en compte la nota d'accés:

    • Si s’accedeix des del batxillerat, la nota resultant del càlcul següent: 60% nota de batxillerat + 40% nota PAU. 
    • Si s’accedeix des d’un CFGS, la nota del cicle. 
    • Per a qualsevol altre tipus d’accés, la nota d’accés que consti al seu expedient.

 

En cas d’empat la Comissió d’avaluació decidirà aplicant, quan sigui possible, la perspectiva de gènere per afavorir les vocacions tecnològiques de les noies. Si no fos possible aplicar aquest criteri es prioritzarà qui tingui la nota més alta a les matèries específiques de la PAU. Les persones afectades seran informades dels factors que s’hagin tingut en compte per a resoldre el desempat.

Els estudiants que, tot i accedint als estudis de grau durant el curs 2023/2024, ho facin des d’uns estudis universitaris previs, no seran considerats de nou accés i s’atindran al que contempla l’apartat següent.


Resta d’estudiants:

Es tindrà en compte la nota d’expedient que consti en el sistema en el moment de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

 

En aquest últim cas, la nota es ponderarà per la nota dels titulats en els seus estudis dels tres últims cursos. Si no hi ha dades de tres cursos, es faran servir les promocions que estiguin disponibles.

 

En titulacions de nova implantació, es tindrà en compte la nota de la titulació o les titulacions a les quals ha substituït. Quan la titulació no extingeixi cap altra o encara no hi hagi dades de titulats es ponderarà per la nota promig dels matriculats en el curs actual.

 

Quan la persona sol·licitant hagi accedit durant el curs 2023/2024 a uns estudis de grau de la UPC havent cursat anteriorment estudis de grau en una altra universitat, la nota mitjana es calcularà tenint en compte totes les assignatures matriculades, incloent les suspeses i les no presentades que constin a l’expedient acadèmic previ.

 

En cas d’empat, es tindrà en compte el percentatge de crèdits superats del pla d’estudis i es prioritzarà la sol·licitud amb un percentatge més alt de la titulació.

Si tot i així persisteix l’empat, la Comissió d’avaluació decidirà aplicant, quan sigui possible, la perspectiva de gènere per afavorir les vocacions tecnològiques de les noies.

Les persones afectades seran informades dels factors que s’hagin tingut en compte per a resoldre el desempat.

 

Els estudiants que hagin iniciat el grau provinents d’estudis universitaris a l’estranger, hauran de lliurar també l’equivalència de notes.

Per obtenir-lo cal que accedeixin a l’enllaç següent: http://www.educacionyfp.gob.es/eu/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/equivalencia-notas-medias.html

 

Estudiants afectats per una discapacitat legalment reconeguda obtindran una puntuació extra:

- Discapacitat ≥ al 33% i <66%, se'ls afegirà un 0,75 més punts més

- Discapacitat > 66%, se’ls afegirà 1 punt més.

Per acreditar la discapacitat hauran de lliurar una còpia del certificat així com l’annex A degudament emplenat a través del tràmit Instància Genèrica de la Seu Electrònica de la UPC: