Preu del crèdit per a beneficiaris de la beca Equitat

Aquest apartat explica detalladament el procés de càlcul per arribar al preu per crèdit matriculat per primera vegada en el cas dels estudiants amb Beca Equitat de l'AGAUR.

Important:
Si vas seleccionar el pagament fraccionat, la Beca Equitat implica un recàlcul de l'import dels fraccionaments pendents, que es veuran reduïts d'acord amb el tram d'ajut.

En qualsevol cas, si del recàlcul es deriva un import a favor de l'estudiant, s'iniciaran els tràmits per a la devolució per transferència.

 

Percentatge de minoració en funció del tram de renda: 

4.2 En cas que l'estudiant obtingui diverses de les bonificacions que estableix el decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2023/2024, les universitats han d'aplicar, primer, les altres bonificacions i, en últim lloc, la minoració de la beca Equitat.

 

Estudis de Grau

Estudis de màster habilitant

Tram

Percentatge de descompte

Percentatge que abona l’estudiantat

Percentatge de descompte

Percentatge que abona l’estudiantat

Tram 1

80%

20%

25%

75%

Tram 2

70%

30%

20%

80%