Requisits

Per poder optar a aquestes beques cal:

1. Pertànyer al col·lectiu destinatari

2. En el cas dels estudis de grau, tenir superat un mínim de 39 crèdits en el moment de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds. Els estudiants de màster hauran de tenir un mínim de 15 crèdits superats en el seu pla d’estudis.

3. En el cas dels doctorands, estar matriculats de tutoria 2023/24.

4. Els imports dels crèdits, de les taxes o de la matrícula de tutoria del curs 2023/2024 han d’estar pendents de pagament

5. No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol del mateix nivell en el que s’està matriculant i pel qual demana l’ajut. Aquesta equivalència es pot consultar a la pàgina del Ministeri d’Educació:

 

6. Haver sol·licitat, pel curs 2023/2024, la beca del MEyFP (o del Govern Basc si s’està empadronat en Euskadi) o la beca EQUITAT

Aquest requisit no serà necessari en aquests dos supòsits:

a) Estudiants que no han pogut sol·licitar beca en no disposar de permís de residència permanent

b) Estudiants enrolats en estudis amb organització quadrimestral de la matrícula que sol·licitin l’ajut a causa d’una situació sobrevinguda amb posterioritat a la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds de les diferents convocatòries de beca.

7. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol estat membre de la Unió Europea

- Pel que fa als ciutadans de la Unió Europea o els seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, han de tenir la condició de residents o acreditar que l'estudiant o les persones que el mantenen són treballadors per compte propi o d'altri
- Pel que fa als estudiants no comunitaris, s'aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Aquesta normativa estableix que únicament podran accedir a les convocatòries de beques i ajuts públics aquells que disposin d’un permís de residència permanent
En casos excepcionals degudament justificats i que valorarà la Comissió d’Avaluació i Seguiment es podran estudiar sol·licituds que no compleixin aquest requisit.

 

Els requisits s’han de complir en el moment de finalització dels terminis de presentació de sol·licituds.