Comparteix:

Beca Col·laboració 2024/25

Beques per a estudiants d'últim curs de grau i primer de màster que vulguin iniciar-se en tasques de recerca en un departament universitari.

Informació general

Requisits

 • Generals:

  Has de tenir la nacionalitat espanyola, ser ciutadà de la Unió Europea amb NIE comunitari o en el cas de ser ciutadà extracomunitari, tenir la residència permanent.

 • Acadèmics:

  Consulta quins són els requisits acadèmics.

  Cal tenir en compte que les dades acadèmiques que seran tingudes en compte per a la priorització de les beques seran les que figurin al certificat, que generarà l'SGA, a data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 • Incompatibilitats:

  Aquesta beca és incompatible amb qualsevol percepció econòmica en concepte de pràctiques o activitats de recerca que es realitzin en el mateix departament on es portarà a terme el projecte de col·laboració.

Sol·licitud

 • Data d'inici: 11/06/2024
 • Data fi: 17/09/2024
 • Presentació:

  Per realitzar la sol·licitud clica aquí.

   

   

 • Documentació addicional:

  En el moment de presentar la sol·licitud, has d'adjuntar el model d'informe de projecte de col·laboració avaluat signat i segellat pel director o directora del departament (o amb signatura electrònica de la direcció de departament) on faràs la col·laboració.

  En aquest informe cal detallar les tasques a realitzar i caldrà que estigui puntuat pel departament amb un mínim de 0 punts i un màxim de 4.

Beca

 • Import general:

  L'import total de la beca és de 2.000€.

  Aquesta beca no inclou l'import de la matrícula ni implica cap relació laboral o contractual amb la UPC.

 • Durada de l’ajut:

  L'ajut és per a tot el curs acadèmic.

 • Pagament:

  Aquesta beca s'abona en un únic pagament en el número de compte indicat a la sol·licitud.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  Si resultes beneficiari de la beca caldrà que mantinguis la col·laboració durant tot el curs en un règim de 3 hores diàries durant 5 dies a la setmana o de la manera que consensuïs amb el departament.

  A més, dins del mes següent a la finalització de la col·laboració, caldrà que el departament presenti un escrit que acrediti que has prestat col·laboració en els termes fixats en el projecte i en la convocatòria.

Adjudicació

 • Criteris:

  Per saber com es seleccionen els candidats a les beques clica aquí.

 • Data de la resolució: 26/10/2024
 • Publicació de la resolució:

  Abans de les 24 hores del dia 26 d'octubre de 2024 la UPC publicarà una proposta de concessió, de llista d'espera i de denegació.

  Aquest llistat es farà arribar a l'AGAUR.

Més informació

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps 

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial