Comparteix:

UPChelps 2024/2025

Aquesta convocatòria té com a objectiu sufragar les despeses dels crèdits matriculats d'aquelles persones que tinguin la condició de destinatari, reuneixin els requisits i que puguin acreditar documentalment dificultats socio-econòmiques que els impedeixen o dificulten continuar amb els seus estudis.

Informació general

 • Organisme responsable:

 • Destinataris:

  1. Estudiants oficials de grau o de màster enrolats en un dels centres propis de la UPC durant el curs pel qual es presenti la sol·licitud. Els estudiants han d’estar matriculats en el curs i quadrimestre pel qual demanen l’ajut.

  2. Estudiants de doctorat de qualsevol dels programes coordinats per la UPC.

  Tots els candidats han de reunir, a més, requisits que es recullen a la convocatòria

  Queden excloses d'aquesta convocatòria:

  • Les persones matriculades a la UPC en el marc d’un programa de mobilitat incoming.
  • Els estudiants visitants
  • Els matriculats en proves de conjunt
  • Les persones matriculades en centres adscrits
 • Altres:

  Sol·licitud ajornament pagament de la matrícula

  Les persones sol·licitants podran demanar en el mateix tràmit de sol·licitud d’aquest ajut un ajornament en el pagament de les matrícules.

  Si un cop revisada la sol·licitud d’ajut es constata que la persona sol·licitant no aporta la documentació que justifiqui la seva situació sòcio-econòmica, es reactivarà de nou el pagament de la matrícula.

  En cas contrari, l’ajornament es mantindrà fins a la resolució de les sol·licituds.  

Requisits

 • Generals:

  Consulta els requisits per a optar a la beca

 • Incompatibilitats:

  Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut atorgat per la UPC per al mateix curs acadèmic i quadrimestre.

Sol·licitud

 • Data d'inici: 01/07/2024
 • Data fi: 30/09/2024
 • Presentació:

  Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica de la UPC: 

  https://seuelectronica.upc.edu/ca/Tramits/Beca_UPChelps

  Les persones sol·licitants hauran de marcar un o més motius pels quals demanen els ajuts i adjuntar la documentació que els acrediti tal i com es recull a l’annex I de rúbriques d’aquesta convocatòria. En cas contrari, la seu no permetrà la presentació de la sol·licitud.

  Com a norma general, es preveuen dos terminis de presentació de sol·licituds:

  • 1r termini – Abans de les 24 hores del 30 de setembre de 2024 
  • 2n termini – Abans de les 24 hores del 28 de febrer de 2025

   

  La persona sol·licitant, si està matriculada en uns estudis amb organització quadrimestral de la matrícula, haurà de presentar la sol·licitud d’ajut per a cada quadrimestre. En els casos d’estudis amb organització anual de la matrícula, la sol·licitud s’haurà de presentar durant el quadrimestre de tardor.

  Les sol·licituds que es presentin a partir de l’1 d’octubre de 2024, seran única i exclusivament per als crèdits matriculats en el quadrimestre de primavera i no tindrà efectes retroactius.

  Les sol·licituds que no aportin cap tipus de justificació documental de la situació socio-econòmica desfavorable de les relacionades al punt 6.1 d’aquesta convocatòria i recollides a la rúbrica de l’annex seran seran rebutjades immediatament, sense esperar a la publicació de la resolució.

  En aquests casos, si s’hagués concedit un ajornament en el pagament de la matrícula, aquest quedarà revocat i s’haurà de liquidar immediatament.

 • Documentació addicional:

  Consulta a l'apartat Criteris de priorització la documentació justificativa requerida per a cada situació.

  Hauràs d'adjuntar-la al tràmit de la sol·licitud.

Beca

 • Import general:

  Els ajuts eximiran del pagament dels crèdits matriculats o les matrícules de tutoria, segons el cas, en el quadrimestre en que s'ha concedit l'ajut, sempre que aquests no estiguin ja coberts per cap altra beca, prestació o ajut.

  No s’inclouen els imports corresponents a les assegurances.

  No es retornaran els imports de les matrícules ja abonades.

 • Obligacions dels beneficiaris:

  1. Mantenir-se matriculada durant tot el període del gaudi de l’ajut. En cas contrari, l’ajut serà revocat i s’hauran d’abonar els crèdits becats.

  2. Fer efectiu el pagament dels conceptes que li corresponguin. En cas contrari, el Servei de Gestió Acadèmica li reclamaria que fes efectiu aquest import. Si un mes després d’aquest avís encara no ho hagués fet, l’ajut seria revocat.

  3. Presentar la sol·licitud de beca del Ministeri d’Educació (MEyFP) o l’Equitat de l’AGAUR llevat de les excepcions contemplades al punt 5.8 d'aquesta convocatòria s’inclou a l’annex I d’aquesta convocatòria.

Adjudicació

 • Criteris:

  El procés de selecció tindrà com a límit la disponibilitat pressupostària.

  Es valoraran diferents ítems segons la rúbrica que s'inclou a l'annex I d'aquesta convocatòria. Per acreditar aquestes situacions, caldrà aportar a la sol·licitud la documentació que s’especifica per a cadascuna.

  Procés de priorització es desenvoluparà en 2 fases i la suma de totes dues puntuacions serà la que serveixi per a prioritzar les sol·licituds en ordre descendent.

  Primera fase de priorització

  Es calcularà una puntuació a partir de la suma de tots els punts assignats per motius socio-econòmics acreditats i restant les possibles penalitzacions.

  Consulta les diferents situacions, la puntuació i la documentació acreditativa que cal aportar:

  Les sol·licituds que no aportin cap tipus de justificació documental de la situació socio-econòmica desfavorable seran rebutjades immediatament, sense esperar a la resolució.

  En aquests casos, si s’hagués concedit un ajornament en el pagament de la matrícula, aquest quedarà revocat i s’haurà de liquidar immediatament.

  Per a superar aquesta fase, les persones sol·licitants hauran de assolir un mínim de 2 punts. La Comissió d’Avaluació i Seguiment es reserva la potestat de rebaixar aquesta puntuació mínima per ajustar-la a la realitat de les sol·licituds presentades.

  Minorització de la puntuació

  A la puntuació total obtinguda amb la valoració de tots els criteris de l’apartat “socio-econòmic”, es practicarà una minoració de punts en aquells casos en que la persona sol·licitant tingui o hagi tingut una o més suspensions temporals per impagament segons el que es contempla a la taula següent:

  Nombre de suspensions executades Penalització
  1 suspensió temporal -0,25
  2 suspensions temporals - 0,5
  2 suspensions temporals - 1
  4 o més suspensions - 2

  A banda d’aquesta minoració, es reduiran 0,5 punts si la persona sol·licitant incorre en falsedat a l’hora de declarar la percepció d’un ajut UPC a la matrícula amb anterioritat a aquesta convocatòria.

  Segona fase de priorització

  Als candidats que superin la primera fase se’ls afegiran els punts aplicant la rúbrica de criteris acadèmics segons el que consti en el seu expedient en el moment de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds.

 • Publicació de la resolució:

   

  Data de presentació Resolució provisional
  Sol·licituds presentades fins el 30 de setembre de 2024 abans del 30 de novembre de 2024
  Sol·licituds presentades fins el 28 de febrer de 2025 abans del 15 de maig de 2025

  A les resolucions provisionals s’informarà de la data de publicació de les resolucions definitives.

  Els resultats es notificaran electrònicament a les persones interessades.

 • Al·legacions:

  Les al·legacions es podran presentar a través del portal de tràmits de la Seu Electrònica de la UPC en les dates indicades a les resolucions provisionals.

Més informació

Servei de Gestió Acadèmica

Campus Diagonal Nord, Edifici VX (Vèrtex). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps 

Si voleu contactar amb nosaltres:

Atenció on-line:

https://demana.upc.edu/sga/

Atenció telefònica:

93 405 46 46

 

El  nostre horari d'atenció presencial és de:

dilluns a divendres de 10 a 13 hores

dimarts de 15 a 17:30 hores (de l'1 d'octubre al 31 de maig)


El mes d'agost i les 2 setmanes de Nadal el nostre Servei restarà tancat a l'atenció presencial