Comparteix:

Obligacions dels beneficiaris

Les persones beneficiàries de les beques hauran de realitzar un període de pràctiques (curriculars o extracurriculars) en INECO d'acord amb el que estableix la normativa de pràctiques externes de la UPC.

Per a això, INECO signarà un conveni de cooperació educativa amb el centre o centres en els quals es trobin matriculades les persones beneficiàries.

INECO garantirà la compatibilitat dels horaris de pràctiques amb l'horari de les activitats formatives: classes, seminaris, etc.

Les pràctiques, tant en els estudis de grau com en els de màster, no podran superar les 900 hores per curs. En els estudis de màster, no podran superar les 900 hores per curs.

La normativa de pràctiques de la UPC permet superar aquests màxims, per una única vegada, quan el treball final d'estudis s'estigui realitzant en el marc d'un conveni de cooperació educativa.

Així mateix, es recomana que els convenis tinguin un mínim de 180 hores.

Addicionalment als 4.500€ de la beca, la persona beneficiària rebrà, per cada hora de pràctiques, un import en concepte d'ajuda a l'estudi que es determinarà respectant el que estableix la normativa de pràctiques de la UPC.

En el cas que la persona beneficiària no formalitzi el conveni de pràctiques amb INECO o no compleixi amb els pactes en el conveni, haurà de retornar els 4.500€ de la beca.

 

Normativa de pràctiques externes de la UPC: