Comparteix:

Legalització i traducció de documents expedits a l'estranger

Legalització dels documents expedits a l’estranger

El procés de legalització de la documentació expedida a l'estranger segueix diferents vies, segons el país d’origen:

  • Estats membres de la Unió Europea o signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu: no s’exigeix cap tipus de legalització. Igualment, s’eximeixen de legalització els documents expedits per Suïssa, per acord bilateral amb la Unió Europea.
  • Els documents expedits en països que han subscrit el Conveni Andrés Bello s’han de legalitzar per via diplomàtica. Per a això, s’han de presentar a:

- Ministeri d'Educació del país d’origen per a títols i certificats d’estudis i en el ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.

- Ministeri d’Afers Exteriors del país on es van expedir els documents.

- Representació diplomàtica o consular d’Espanya al país que expedeix els documents.

Quan el país també és signant del Conveni de la Haia, es pot seguir el procediment establert per a aquest conveni, que és més senzill.

  • Documents expedits a la resta de països: s’han de legalitzar per via diplomàtica. Per fer aquest tràmit s’han de presentar al:

- Ministeri d’Educació del país d’origen per a títols i certificats d’estudis i en el ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.

- Ministeri d’Afers Exteriors del país on es van expedir els documents esmentats.

- Representació diplomàtica o consular d’Espanya al país que expedeix els documents.

Si els documents han estat expedits per les autoritats diplomàtiques o consulars d’altres països a Espanya, també s’han de legalitzar al Ministerio de Asuntos Exteriores espanyol.

Traducció dels documents expedits a l’estranger

Les normes reguladores dels procediments administratius exigeixen que els documents expedits a l’estranger vagin acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català. La traducció oficial es pot fer:

1. Mitjançant un traductor jurat o traductora jurada, que ha de tenir l’autorització corresponent o ha d’estar inscrit a Espanya.

2. Mitjançant qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l’estranger.

3. Mitjançant la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual té la ciutadania la persona que fa la sol·licitud o del país del qual procedeix el document.

4. Mitjançant un traductor o traductora oficial a l’estranger, la signatura del qual ha d’estar legalitzada degudament.

Més informació

Relació d'ambaixades i consolats d'Espanya a altres països

Web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Web del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes